چند سال پیش(۳۹)سفارت آمریکا۱۳آبان۱۳۵۸اشغال شد،مک فارلین آمد،ظریف به اوبامادست داد،مبارک است انشاءالله!(قسمت دوم)
مذاکره ممنوع!
خامنه ای:«من بامذاکره باآمریکامخالفم…آنهاکه می گویندمذاکره باآمریکایاساده لوحندیامرعوب».
(نقل از:روزنامه اطلاعات ۱۲اردیبهشت۱۳۶۹)
اصلاح اشتباهات!
هاشمی رفسنجانی:«من بطورجدی معتقدم که آمریکایی ها می خواهند از گروگان های لبنان به عنوان اصلاح اشتباهات گذشته خوداستفاده کنندوتنهامساله آزادی چندنفر نیست».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۶آبان۱۳۶۵)
هم درپنهان وهم درآشکار!
هاشمی رفسنجانی:«ماحاضرنیستیم باآمریکا(شیطان بزرگ)درپنهان یا آشکار وارد مذاکره شویم».
(نقل از روزنامه کیهان۸آذر۱۳۶۵)
دیپلماسی آشتی جویانه آمریکا!
ابراهیم اصغرزاده:آمریکاالآن دنبال حمله نظامی،درگیری اقتصادی و یاجاسوسی نیست؛آمریکا دنبال ایجادیک دیپلماسی آشتی جویانه ویاایجادگرایش بین ایران و آمریکا است».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۴آبان۱۳۶۵)
قطع رابطه ازواجبات دین نیست!
زیباکلام:«ادامه تنش چه نفعی برای ایران دارد؟این بحث باید درجامعه مطرح شود.ادامه تنش باآمریکاازواجبات دین نیست.بلکه جزومباحث منافع ملی ماست.راه حل این است که این بحث هادرسطح مطبوعات ورادیوتلویزیون مطرح شودوهمه استدلالهای خودرامطرح کنند».
(نقل از:روزنامه آریا،۱۶شهریور۱۳۷۸)
اسلام مزاحم جدی آمریکا!
موسوی خوئینی ها:«بایددرمیان همه ملت هانیزآمریکاستیزی و مبارزه بااستکباربه صورت فرهنگ اسلامی والهی جابیفتد…بایداین اشتباه راازذهن هابیرون کردکه مبارزه بااستکباروباآمریکایک روزهست ویک روزنیست ویاممکن است یک دهه مبارزه باآمریکاواستکبارباشدودردهه ای دیگرنیازی به این مبارزه نباشد.باید برای مردم توصیح دادکه این آمریکاست که ملت هارارهانمی کند،واین آمریکاست که اسلام را یک مزاحم جدی درسرراه خودمی داند».
(سخنان پیش از خطبه نماز جمعه،نقل از:روزنامه کیهان،۱۳آبان۱۳۶۸)
تجدیدنظردرمبارزه باآمریکا امکان ندارد!
سیدمحمدخاتمی(وزیرارشاددرمراسم افتتاح نمایشگاه آثارجنایت آمریکا):«درزمان مااستکباروجهه جهانی وبین المللی داردوازنظرمابدون تردیدمظهراین استکباردرجهان آمریکاست.چراکه آمریکابرای سرکوب ملت هاوتحمیل حکومت های دست نشانده به هرشیوه ای متوسل می شود.بنابراین به عقیده مادردنیاهیچ انقلابی انقلابی حقیقی مخواهد بودمگرآنکه مبارزه باآمریکارابه عنوان مقابله با مظهراستکبار درراس برنامه های خودقراردهد.حقانیت واصالت انقلاب ما درگرومبارزه با آمریکاست…درحقیقت می تواندگفت تجدیدنظردرمبارزه بامظهراستکبارآمریکای جنایت کارباتوجه به رشدسیاسی مردم ومسئولین کشورمان امکان پذیر نیست».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۴آبان۱۳۶۸)
مردم راعوام فرض نکنید!
عباس عبدی:«آنروزی مسئولین ما ازمبارزه ضدآمریکایی خسته می شوند که بخواهندمردم راعوام فرض کنندوبخواهند که شخصیت هایشان رابروزدهند».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۴آبان ۱۳۶۵).
دفع افسد به فاسد!
بهزاد نبوی:«من به موضع گیری هایی که درزمان جنگ آمریکاباعراق اتخاذشد انتقادداشتم وهم به موضع گیری های فعلی انتقاد واعتراض دارم.آمریکا افسدبودوعراق فاسد.مابایددفع افسد به فاسدمی کردیم.مانبایدخوشحال بشویم ازاینکه گردن کلفت بیروزشده.خوب حالا آمریکابه جای صدام باماهمسایه شده…من معتقدم آینده آینده خوبی نیست.ماحرکت هایی می کنیم که درراستای تثبیت برنامه ای انگلیس وآمریکادرمنطقه است. منطقه ای امن درشمال عراق درست می کنندوماساکت می مانیم».
(نقل از:روزنامه سلام،۱۹اردیبهشت۱۳۷۰)
قلم بدستان خودفروخته!
حسن روحانی(دبیرشورای امنیت ملی):«آمریکاچون می داندایران مرکزبیداری جهان وتنهاحکومت مستقل است توطئه های خودرادرسه محورجدیدآغازکرده وباتبلیغات سوءدرباره اینکه به ساخت سلاح های هسته ای واتمی مشغول است سعی دارد ایران راتحت فشار قراردهدوازطرفی قلم بدستان خودفروخته نیزدرجبهه داخلی بحث عدم وجودآزادی ودمکراسی رامطرح می کنند که این افرادیامزدوران آمریکاهستند یا افرادنادانی که ناخواسته درخط آمریکا حرکت می کنند».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۴آبان۱۳۷۰)

مرگ برآمریکا!
موسوی خوئینی ها:«آمریکادشمن شماره یک ماست،نیایدآنروزکه شعارمرگ بر آمریکاززبان مابیفتدنبایدباشعاردیگری جای شعارمرگ برآمریکاراپرکند…بپاخیزیدوهمه تان فریادبزنید:مرگ برآمریکا…».
(نقل از:روزنامه اطلاعات۱۳آبان۱۳۶۱)
درسخنرانی امام شعارمرگ برآمریکانبود!
پاسخ محمد هاشمی به کروبی(رئیس مجلس)درمورد حذف شعارمرگ برآمریکادرسخنرانی خمینی:«سخنرانی مربوط به سال ۵۹ بوده است وشعار مرگ برآمریکا درسخنرانی مذکور نبوده است».
(نقل از:روزنامه کیهان۱۳آبان۱۳۶۹)
استراتژی حمله بجای شعارمرگ برآمریکا!
«یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت گفت:شعارمرگ برآمریکاازحالت کلی بایدخارج شودوعوامل مشخص آمریکادرمنطقه بایدموردحمله قرار گیرند. ما دانشجویان حداقل این توان راداریم که باهماهنگی نیروهای انقلابی منافع آنها را درکل جهان موردحمله قراردهیم».
(نقل از روزنامه کیهان،۱۴آبان۱۳۶۵)
نعمت است!
«طاهراحمدزاده(درمصاحبه باروزنامه کیهان):«حمله نظامی آمریکا برای مانعمتی خواهد بود»!
(نقل از:روزنامه کیهان،۲۲آذر۱۳۵۸)
سرنوشت همه چیزدراین درگیری ست!
محسن رصایی(فرمانده کل سپاه):«درگیری ماباآمریکاقطعی ست.وسرنوشت همه چیزدرهمین درگیری وبرخوردتعیین می شود».
(نقل از:روزنامهجمهوری اسلامی،۱۱خرداد۱۳۷۱)
دروپنجره هاراببندید!
محسن میردامادی:«آمریکاراازدربیرون کنیم،ازپنجره واردمی شود.امامابایدهمه راهها راببنیدیم که از هیچ راهی نتواندواردبشود».
(نقل از:مجله اطلاعات بانوان،۲۰آبان۱۳۵۹ش۱۶)
دمکراسی ورابطه با آمریکا!
عباس عبدی:«ازنظر من مهم ترین مساله جامعه ما نهادینه کردن دمکراسی درداخل کشوراست.ورابطه با آمریکابه این نیاز لطمه می زند».
(نقل از:نشریه پیام هاجر،۱۲/۸/۷۷)
مک فارلین آمد!
مک فارلین حضوردرایران راتکذیب کرد.
شبکه تلویزیونی ای.بی سی آمریکا سفر مک فارلین به ایران را تائید کرد.
آسوشیتدپرس:مک فارلین درایران چه می کرده است؟
ریگان:اظهارنظری نیست!».
(نقل از:کیهان(۱۴آبان۱۳۶۵)
۴ماه پیش آمدم!
رادیو لندن:«اطلاعات بدست آمده ازمنابع موثق حاکی است که مک فارلین دوماه پیش به ایران سفر کرده بودوبه این علت تکذیب اودرمورداینکه درطی ماه جاری به ایران سفرنکرده است درست است.بایدگفت حدود۴ماه قبل شخصی که خودرامک فارلین فرستاد ه رئیس جمهوری آمریکا معرفی کرد،به همراه ۳ تن دیگرواردفرودگاه مهرآبادشد..».
(نقل از روزنامه کهان،۲۵آبان۱۳۶۵)
از۵/۱سال پیش شروع شد!
مک فارلین:«درحقیقت درحدودیک سال ونیم پیش تلاش های مربوط به انجام گفت گوها میان ایران وآمریکاآغاز شدوزمانی که ما آگاه شدیم عناصری درایران هستندکه به وخامت اوضاع درکشوروبیهودگی ضررهای صدورتروربیسم پی بردنددرطول زمان امکانات مربوط به گفت وگودرزمینه اختلافات جدی میان ما بیک ملاقات درلندن درسال گذشته منتهی شد».
(نقل از روزنامه:کیهان،۲۴آبان۱۳۶۵)
مردی باکیک کلیدی آمد!
هاشمی رفسنجانی:«مک فارلین وهمراهانش،یک عددکیک هم آورده بودند که به شکل کلید بود.ومی گفتند این کلید فتح روابط ایران وآمریکاست».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۴آبان۱۳۶۵)
بخاطر افشاگری،یااستراتژی پیچیده!؟
میرحسین موسوی(نخست وزیر):«هدف نمایندگان ریگان درسفربه کشورمادستیابی به کلید فتح روابط باجمهوری اسلامی بود.وطبیعتااگرآنهاموفق می شدندبامسئولان نظام مابه مذاکره بنشیننددرحقیقت بطوررسمی ویا غیر رسمی روابط دوکشورآغاز شده بود…وی درپاسخ به این سوال که چراخبرورودهیات آمریکایی به جمهوری اسلامی باتاخیراعلام شده است،گفت:«مادرارتباط با مسائلی نظیرآمریکاوجهان استکباری سیاست های پیچیده ای داریم،لذابرای دستیابی به اهداف اصولی خود ازروش های یک نظام بغایت پیچیده وپیشرفته وصادق استفاده می کنیم.وطبیعی است که هرخبری رادرجای مناسب وذرآن نقطه ای که می توانیم بهترین استفاده راببریم مطرح می کنیم.وبهترین مقطع زمانی برای اعلام این خبر۱۳آبان بود»!
(نقل ازروزنامه کیهان۱۵آبان۱۳۶۵)
اگرخمینی باخبر می شد!؟
سخنان ریگان از شبکه تلویزیونی آمریکا(درارتباط باآمدن مک فارلین به ایران):بایدبگویم افرادی که ازایران باماتماس گرفتندیعنی کسانی که ماباآنهامراوده داشتیم،هرگاه رازآنهابرملامی شد،واگرآبت الله خمینی باخبرمی شدزندگی آنان تاقبل ازفرودآمدن شب نیز به طول نمی انجامید…این افرادعناصری بودندکه مایل به حکومتی بودند که مابانوعی ازآن روزی روابط بسیارنزدیکی داشتیم وبه همین دلیل بودکه مامراوده خودراباآنهاآغاز کردیم».
(نقل از:نشریه راه مجاهد،ش۶۱،سال۱۳۶۹)
افرادی معتبربودند!
مک فارلین:«آن دسته ازمقامات ایرانی که طرف گفت وگوی مابودندافرادی معتبربوده وحتی درمخدوساختن ومبارزه باتروریسم نیزقاطعانه عمل کردند».
(نقل از:روزنامه کیهان،۲۴آبان۱۳۶۵)
نام معاون راافشاکنید!
میرحسین موسوی(نخست وزیر،درمصاحبه):«ازطرف نخست وزیری تنهایکی ازمامورین ماکه درامرخریداسلحه انجام وظیفه می کنددرارتباط بااین سفرفعال بوده است.امیدواریم قبل ازآنکه مک فارلین به یک خودکشی دیگردست بزندویانظیرستادسابق سیادرمغزش یک غده سرطانی کشف شودنام معاون یامشاورونخست وزیری که بااومذاکره کرده است رااعلام کند».
(نقل ازروزنامه کیهان،۲۶اسفند۱۳۶۵
من خبر نداشتم!
ولایتی(وزیرامورخارجه):«این ۸نفر(۹نفر)ازماخواستندکه بیائیم درکمیسیون توضیح دهیم.من رفتم وگفتم که من خبرنداشتم.اماازاین(آمدن مک فارلین)اقدامی که شده،دفاع می کنم.برای اینکه درجریان تنگناهای جبهه هستم.واگرراهی پیداشده که ازآمریکایی هاسلاح موثربرای مقابله باحملات هوایی من به عنوان وریزخارجه مسئولیتش را می پذیریم.وازآن دفاع می کنم.آنهاخواستندآن سوال رابه صحن مجلس بکشانندکه امام دخالت کرد وموضوع همانجا حل شد».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱مهر۱۳۸۱)
فرصتی که ازدست دادیم!
محمدجوادلاریجانی:«درزمان آمدن«مک فارلین»به ایران فرصت بسیارمناسبی بودکه مابه این قدم آمریکاجواب مثبت می دادیم.زیرادرآنزمان آمریکابه این نتیجه رسیده بود که باایران پیروزکارکندامااین امرتوسط صهیونیست هالورفت.درهیاتی که همراه «مک فارلین»آمده بود،دوجاسوس موسادوجودداشت،که خودآمریکایی هادرجریان آن نبودندکه هواپیمای یکی ازآنهابدلیل تقص فنی ازبین رفت ولی دیگری توانست به اسرائیل بازگردد».
(نقل از:روزنامه انتخاب،۱۲آذر۱۳۸۱)

سیدمهدی هاشمی وامیدنجف آبادی،اعدامی های مک فارلین!
«وزیر اطلاعات(محمدی ری شهری):درمورد برخی شایعات مبنی بررسوایی مک فارلین به ایران وارتباط آن بادستگیری سید مهدی هاشمی گفت:که این مساله هیچ ارتباطیی باهم نداشت.اینهم ازآن جوسازی هایی بودکه می خواستند مساله را لوث کنند».
(نقل از:روزنامه کیهان،۲۳آذز۱۳۶۵)
خبری که به«الشراع»رسید!
«الشراع»،نشریه لبنانی طرفدارسوریه،درآخرین شماره اش که روزدوشنبه انتشاریافت،گزارش دادکه مک فارلین درماه سپتامبربه تهران رفته ودرهتل استقلال اقامت داشته است…».
(نقل از زونامه کیهان،۱۵آبان۱۳۶۵)
پخش اعلامیه درافشای ورود مک فارلین!
چراملاقاتهای قائم مقام رهبری لغوشده است؟«…طیق اخباررسیده چه ازبعضی از مسئولین وچه دریک سری مطبوعات اروپایی ملقات دکترنجف آبادی(محمدعلی هادی نجف آبادی،نماینده تهران)با«رابرت مک فارلین» مشاور امنیتی «ریگان» بر سر حل مساله«جنگ»….»(نقل از کتاب واقعیت هاوقضاوت ها،ص۶۶۶)
ماجرای آمدن«مک فارلین» به ایران،اززبان آیت الله منتظری
سوال:یکی ازمسائلی که درارتباط باجنگ ایران وعراق دررسانه های داخلی و خارجی انعکاس وسیعی یافت ماجرای سفر محرمانه مقامات آمریکایی به ایران و پیامدهای پس از آن بود؛لطفابفرماییدآیاحضرتعالی ازاین سفر اطلاع داشتیدیاخیر؟ چه کسانی در این ماجرا نقش داشتند و چگونه خبر آن فاش گردید؟
پاسخ آیت الله منتظری:«این ماجرا یک جریان سرِّی بود،شخصی به اسم«منوچهر قربانی فر»اهل ایران دلال و واسطه خرید اسلحه و آدم ثروتمندی بود،این شخص رفته بودخارج وباهمه اینهامربوط بود،باآمریکاوکشورهای خارج ارتباط داشت.این شخص با«مک فارلین»نماینده ریگان آمده بودایران،اینطورکه من شنیدم دکتر محمدعلی هادی هم ازطرف مسئولین باآنان تماس می‎گیرد،من اینهاراخبرنداشتم، مامورخریداسلحه هم یک نفربه اسم«محسن کنگرلو»یکی ازاعضای سپاه بود،او واسطه بوده که«منوچهرقربانی فر»برای آنهااسلحه وقطعات خریداری کند،این اسلحه و قطعات را آمریکا داشته،و آمریکا م ‎خواسته بدین وسیله با ایران رابطه برقرار کند. قربانی فر به ضمانت کنگرلو پول اجناس راداده بوده و کنگرلو در وقتی که می‎بایست پول را بدهد نداده بود و کار آنان به مشاجره کشیده بود.بعد آقای قربانی فر دوتا نامه به آقای کنگرلو می‎نویسد که یکی ده صفحه و دیگری نوزده صفحه بود و فتوکپی آنها را خود آقای قربانی فر به عنوان اینکه من قائم مقام رهبری هستم به وسیله مرحوم آقای امید نجف آبادی برای من فرستاد و در واقع با نوشتن این دو نامه جریان را لو داد، چون آقای محسن کنگرلو به وعده هایی که به او داده بود عمل نکرده بود، البته محسن کنگرلو هم یک واسطه بوده؛بعد از اینکه این نامه ها دست من رسید تازه فهمیدم که یک چنین جریان و قرارداد و ارتباطی بوده است و مک فارلین و هیات آمریکایی با قربانی فر به تهران آمده اند و سلاح آورده اند بالاخره چون اینها حرفشان شده بود من فهمیدم که چنین قضیه ای هست و در این میان معلوم شد پای اسرائیل هم در میان بوده است و اصلا اشکال من این بود که چرا باید کار به جایی برسد که ما خواسته باشیم با اسلحه اسرائیلی با عراق بجنگیم.بعد آقای هاشمی رفسنجانی که پیش من آمد من به او اعتراض کردم که چرا قضیه مک فارلین را به من نگفتید؟ خیلی تعجب کرد و گفت: «شما این قضیه را از کجا فهمیدید؟!»گفتم :«از هر کجا فهمیدم،چرا این قضیه را به من نگفتید؟»گفت:«قصد داشتیم این قضیه را بعدا به شما بگوییم»؛بالاخره من اعتراض کردم که چرا خودسرانه این کارها را می‎کنید،و آنها ناراحت بودند که چرامن این مسائل را فهمیده ام.
سوال:آیا در جلسات سران،این مساله مطرح نشده بود؟
پاسخ آیت الله منتظری:در آن جلسات که من بودم مطرح نشده بود،ماجرا را از دو نامه اعتراض منوچهر قربانی فر به محسن کنگرلو که فتوکپی آنها را برای من فرستاده بود با خبر شدم.
سوال:آیا مرحوم امام(ره)در جریان این معامله بودند یا نه؟
پاسخ آیت الله منتظری:من درست نمی دانم که مرحوم امام (ره) درجریان این مساله بودند یا نه، ولی من پس از آنکه این جریان را شنیدم رفتم به بیت مرحوم امام و جریان را برای حاج احمد آقا گفتم،او خیلی تعجب کرد که شما از کجا در جریان قرار گرفتید؟گفتم:«از هرجا،بالاخره اجنه به من خبر داده اند!»،گفت:«خوب گاهی این اجنه که برای شما خبر می‎آورند این خبرها را بنویسید و برای امام هم بفرستید!»گفتم:«بالاخره این گونه نیست که من در جریان قرارنگیرم»،ولی آقایان از اینکه من به طورکامل همه این جریان را می‎دانم خیلی ناراحت بودند.
س:«به نظرشماآیامیان جریان«مک فارلین»وجریان سیدمهدی هاشمی و دستگیری آقای امید نجف آبادی ارتباطی وجود نداشت و این جریان یک تصفیه حساب جناحی نبود؟
پاسخ آیت الله منتظری:«همه چیزمحتمل است،والاحتمال خفیف الموونه؛وبعضی اخبار پشت پرده و بعضی تلکسهایی که در آن وقت روی تلکس منزل ما منعکس می‎شد حکایت از این ارتباط می‎کرد،و قضیه آوردن اسلحه ازاسرائیل برای ایران هم در یکی از این تلکسها منعکس شده بود، والعلم عندالله.
سوال:چند وقت پیش ازاینکه آقای هاشمی رفسنجانی در مقابل مجلس سخنرانی کند و این مساله را برای مردم افشا کند شما در جریان آن قرار گرفتید؟
پاسخ آیت الله منتظری:به طور دقیق مدت آن را یاد ندارم.البته بعد از مدتی هم همان آقای منوچهر قربانی فر برای من پیغام فرستاد که قرار است شما را از قائم مقامی عزل کنند-مدتی قبل از جریانات برکناری و مسائل آن بود- معلوم می‎شودکه او یک ارتباطهایی با جاهایی داشته و اطلاعاتی داشته است و ما بی خبر بودیم؛ این نشان می‎داد که آقایان مدتها پیش از نامه ‏۱/۶ و ۱/۸ که در فروردین ماه ۶۸ اتفاق افتاد تصمیم خود را گرفته بودند و در تلاش بودند که زمینه ذهنی برای امام هم فراهم کنند؛حتی تحرکات آنها قبل از جریانات سال ۶۸ علنی شده بود،از جمله در همان ایام بود( ‏۶۷/۱۱/۲۹)که بعضی از دوستان قدیمی ما یعنی آقایان مهدی کروبی و امام جمارانی و زیارتی را هم تحریک کردند که آن نامه تند و سراپا کذب و تهمت را خطاب به اینجانب بنویسند؛و چنانکه شنیدم بعضی از افراد منسوب به بیت اینجانب را هم که با احمد آقا رفیق و مرتبط بودند به ملاقات مرحوم امام برده بودند تا مطالب دروغی را علیه من و بیت من به امام گزارش بدهند؛و شنیده شد که بعضی از آقایان به عنوان اعتراض علیه من عمامه خود را نزد امام به زمین زده و با حالت گریه و انابه معظم له را تحت تاثیر قرار داده اند»
پرسش و پاسخ با آیت الله منتظری در مورد مسالۀ مک فارلین(برگرفته از کتاب خاطرات ایشان)
*توجه:
گاهی حکایت برخی ازتاریخ نویسان،حکایت آن دزدی ست که وقتی دید مردم بدنبالش هستند،درجایی قایم شد وسپس درپشت سرمردم همراه آنان فردیادزد:آی زد!آی دزد!
آنهابانگارش مخدوش همراه با سفسطه وتحلیل وانتشارآن،توسط سلطه رسانه ای خود، سعی می کنند تاریخ رابه نفع خودبه نویسند.کشف حقیقت وواقعیت های تاریخی آنچنان هم سخت نیست،انسان های آزاده هم کم نیستند!»
ویک نقل قول:(روزنامه بامدادامروز،۱۴آبان۱۳۵۸)
تاریخ مخدوش؛خبرنگارخصوصی:«کلمانسو»شایدبیهوده نمی گویدکه: «اگررفتار آدمیان راباتوجه به مقتضیات زمان آنهانسنجیم،تاریخ رامخدوش کرده ایم».
ژرژ بنجامین کلمانسو (به فرانسوی: Georges Benjamin Clemenceau) معروف به ببر فرانسه، از سیاست مداران بزرگ قرن نوزدهم اروپا بود که در سال ۱۸۴۱ زاده شد. او در سال‌های ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۹ و همچنین ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۰ نخست وزیر فرانسه بود.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)آبان۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com