چند سال پیش(۳۹)سفارت آمریکا۱۳آبان۱۳۵۸اشغال شد،مک فارلین آمد،ظریف به اوبامادست داد،مبارک است انشاءالله!(قسمت اول)
یک کارحسابی،یکمی هم خشونت دارد!
«روزیکشنبه۱۳آبان۱۳۵۸،(۴نوامبر۱۹۷۹)جماعتی که دردانشگاه تهران جمع شده بودندتایادشهدای۱۳آبان سال پیش راگرامی بدارند،بعدازمراسم برای تشییع۳۳ شهیدکردستان درخیابان تخت جمشید(طالقانی فعلی)راهپیمایی کردند.درمیان راهپیمایان،دانشجویانی بودندکه ازقبل باهم قرارتجمیع گذاشته بودند.دانشجویان ازهمه دانشگاه های تهران آمده بودند.بیشترشان نمی دانستنددقیقا چه کاری باید بکنند.درجلسه ای که روز قبلش دردانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده بود،نگفته بودندچه خبر است.فقط گفته بودند:«یک کارحسابی است.یک خُرده هم خشونت دارد،کفش کتانی بپوشید،دخترهاهم چادرسرکنندتابتوانندوسایل رازیرچادرشان پنهان کنند».فقط عده معدودی می دانستندکه این«کارحسابی: گرفتن سفارت آمریکادراعتراض به پناه دادن به شاه است».
(همشهری جوان،ش۴۲،چهاردهم آبان۱۳۸۴)
زنگ هابرای که به صدادرمی آید؟!
موسوی خوئینی ها:«ساعت ۱۱صبح درمحل کارم جام جم،(رادیووتلویزیون)بودم،که به من اطلاع دادندیک گروه ازدانشجویان مسلمان،می خواهندسفارت آمریکارا در اعتراض به دولت آمریکابه تصرف خوددرآورند،زمانی که به اینجارسیدم همه سفارت دراختیاردانشجویان بود.ازآنجاکه آنهارامی شناختم ومی دانستم که صددرصددرخط امام هستندوبه هیچ گروه ویادسته ای وابسته نیستندبه آنان ملحق شدم.وتاپایان این حرکت این جا خواهم ماند…ماامیدواریم دولت بیدارشود،واین حرکت رابه عنوان اولین زنگی که ملت ایران به صدادرآورده است،بشنود…ازمامی پرسندکه آیابادولت جریان تصرف سفارت آمریکارادرمیان گذاشته اید؟باید بگویم اگر می خواستیم بادولت مصلحت کنیم نمی آمدیم سفارت رابگیریم!».
(نقل از:روزنامه انقلاب اسلامی،۱۴آبان۱۳۵۸)
نمازخواندن درلانه جاسوسی باطل است!
آیت الله لاهوتی(درمصاحبه ای گفت):«آقای موسوی خوئینی ها می گوید:یک آقایی به من تلفن کردوشروع به اعتراض کرد.من گفتم شماباسیمَت تان بامن صحبت می کنید؟ گفت:نه.اگرمی خواستم باسمتم باشماصحبت کنم که شمارا بازداشت کرده بودم. من ازلحاظ فقهی باشما صحبت می کنم.آنجانمازخواندن جایز نیست.(یعنی لانه جاسوسی).گفتم شما چه کردید؟آقای خوئینی هاگفتند: هیج،من گوشی را گذاشتم».
(نقل از:مجله سروش،۲۷بهمن۵۸،ش۴۰)
ملت قضاوت کرد،دادگاه حق قضاوت خلاف آن راندارد!
موسوی خوئینی ها:«درافشاگری هاسرجنگ بااشخاص ندارند.واین چه سخن بیهوده ای است که بعضی از نویسندگان گفته اندبایدابتدااسنادبه مراجع صلاحیت دارتحویل داده شودوآنان بررسی کنندتااگرمصلحت بودافشاگردد.کدام مصلحت؟ سوال ملت ایران امروزاین است که این همه اسنادی که درمرکزاسنادساواک ایران وجودداشت کدامیک برای ملت ایران افشاشد؟ازسوی دیگرآیاافشای جریانات انحراف سیاسی ومبارزاتی دردادگاه انقلاب رسیدگی می شود؟مگراشخاص رامی خواستندمحاکمه کنندکه به دادگاه ارجاع شود؟مگربحث محاکمه اشخاص است که دادستان انقلاب رسیدگی بکند…اگرملت درباره چیزی قضاوت کردکدام دادگاه حق داردبرخلاف قضاوت او قضاوت کند؟».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز۹دی ۱۳۵۸)
تصرف سفارت آمریکا درجهت منافع ملت نیست!
دکترسیدمحمدبهشتی:«حرکت بطرف سفارت قسمتی ازحرکت ملت بود که در جهت منافع دولت یاشورای انفلاب یاحتی امام خمینی صورت نگرفت وچون انقلاب مامردمی است لذامعتقدم که نباید بااین دانشجویان مخالفت کردبلکه بایدبه آنان فرصت دادتا مانندگروه های دیگرمردم نظرخودرا ابراز کنند».
(نقل از:روزنامه اطلاعات،۲۰اسفند۱۳۵۸)
جواب:نه!
«ازمصاحبه مطبوعاتی دانشجویان پیرو خط امام،سوال:اگرشورای انقلاب دستور تخلیه بدهدانجام خواهیدداد؟
جواب:نه.چراکه این نه خواست امام است ونه خواست مردم!
(نقل از:روزنامه انقلاب اسلامی،۱۶آبان۱۳۵۸)
انگلیس نه؛فقط آمریکا!
«ازسوی پیروان خط امام،سپاه پاسداران،ماموران کمیته ها،توطئه اشغال سفارت انگلیس خنثی شد!».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۱۵آبان۱۳۵۸)
بیل هم به گروگان گرفته شد!
«یک آمریکایی دراهوازبه گروگان گرفته شد:فرماندارشهرستان اهوازبعدازظهر دیروز دریک تماس تلفنی اعلام کردکارکنان ستادعملیاتی عمران روستاهاوابسته به این فرمانداری یک نفرمتهم آمریکایی را بنام«بیل هر»که درشرکت «هستون» (پیمانکاری صنعت نفت)مشغول بکار بوده به گروگان گرفتند.این عمل در اعتراض به دولت آمریکاودرتائیدعمل دانشجویان که سفارت آمریکارااشغال کرده اند ضورت گرفته است»
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۱۵آبان۱۳۵۸)
خودسوزی ضدآمریکایی!
«شخصی که مقابل سفارت آمریکاخودسوزی کرده بوددرگذشت.سیدصدرالدین حاج ملک محمد،جوانی که چندروزگذشته به عنوان اعتراض به سیاست آمریکا خود را در مقابل سفارت آمریکادرتهران به آتش کشیده بودشب گذشته فوت کرد.وی ۳۶سال داشت ومحردبود».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز۲۱آبان۱۳۵۸)
۱۳آبان تعطیل رسمی!
«آیت الله صانعی ازدولت خواست روز۱۳آبان رابرای شرکت گسترده مردم در راهپیمایی تعطیل عمومی اعلام کند».
(نقل از روزنامه کیهان،۹آبان۱۳۶۶)
«به منظورگرامی داشت سالروز۱۳آبان،فردا(چهارشنبه ۱۳آبان)تعطیل عمومی اعلام شد».
(نقل از روزنامه کیهان،۱۲آبان۱۳۶۶)
خودراتسلیم کنیدوگرنه…!
ازاطلاعیه ش۱۳دانشجویان پیروخط امام:«به شما کاردارسفارت آمریکابه عنوان جاسوسی که جاسوسخانه آمریکا درایران راهدایت می کردید اخطار می کنیم هرچه زودتر خودراتسلیم دانشجویان مسلمان مستقردرسفارت نمائیدمطمئن باشید تماس های طولانی تلفنی دیروز شماباواشنگتن ازنقطه نامعلومی درتهران هیچ راه حلی را برایتان نخواهد گشود».
دکترابراهیم یزدی:«کاردارسفارت آمریکادروزارت امورخارجه متحصن است.ازآنجایی که حافظ جان ومال اتباع خارجی هستیم وظیفه خودمی دانیم که حفاظت بکنیم و مراتب راهم به دولت اطلاع داده ایم وهم به شورای انقلاب».
(نقل از:روزنامه انقلاب اسلامی،۱۷آبان۱۳۵۸)
پایانی صلح آمیز!
آیت الله بهشتی:«مشکل سفارت باید به صورت صلح آمیزظایان یابد،ولی بااحترام به حقوق مردم ایران»
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۹آذر۱۳۵۸)
هرکس راکه خواستندبی حیثیت کردند!
ازاعلامیه حزب ملت ایران:«دررابطه بااشغال لانه جاسوسی ودستگیری جاسوسان آمریکایی که مردم بپاخاسته بدنبال گفتارهای تاریخی امام خمینی آنراتائید کردند از همان ابتدانظرهای گوناگونی ابراز گردیدکه برروی هم دررده بندی زیرقرارمی گیرد: الف:انحصارگران که عملکردداخلی جاسوسخانه راتحت نظرقرارداده بودندباافشاگری های ویژه وپراکنده وجلوگیری از افشاگری های همگانی ویکجا هرکس راخواستنداز صحنه سیاسی بیرون کنند برایش کاغذی بدرست ویانادرست پیداکردندوبانشرآن درروزنامه هاوخواندن ونشان دادن دررادیووتلویزیون وی را بی حیثیت کردند وبگوشه زندان فرستادندویافراریش دادندوهرکس راکه نخواستند درباره اش سکوت کردندو شگفتاکه حتی یکتن از پیش رانده شدگان دوران انقلاب باهمه رابطه های از پرده بیرون افتاده برخی از آنهاباجاسوسان آمریکا افشانگردیدند…ملت ایران رهاکردن بدون دادرسی جاسوسان آمریکارانخواهندبخشید».
(نقل از:روزنامه آرمان ملت،ارگان حزب ملت ایران،دی ماه ۱۳۵۹،ش۴۰)
۹ماه سفارت به حال خودبود!
«پس بایدهرچندبه اجمال ولی توضیحاخاطرآقایان رامتوجه ساخت که کشف لانه جاسوسی آمریکااگربرای رهبران کشف تازه ای است برای نیروهای چپ،واقعیتی بودملموس وآشکارواظهرمن الشمس وهمینجابگوئیم که این مساله نه فقط برای نیروهای چپ که برای بسیاری ازنیروهای مترقی وغیرمارکسیست نیزروشن وواضح بود.پیگیری شعار«بعداز شاه نوبت آمریکاست»توسط همین نیروها پس از قیام، مُبیّن شناخت آنان از امپریالیسم آمریکاودسیسه ها وتوطئه های وی علیه قیام مردم بود.اشغال سفارت آمریکاچندروز پس از پیروزی قیام توسط نیروهای مترقی و ضدامپریالیسم ازاتهام ودشنام توسط قدرتمندان راازمردم گرفته شد ودست امپریالیسم بازگذاشته شد…کمیته مستقردرپشت همین لانه جاسوسی که آقای مهدوی کنی حساب آنرا به وضوح ازکمیته های ۱۴گانه انقلاب اسلامی جداکرد،به پشت گرمی چه کسانی وچه عواملی ماهها پس ازآشکارشدن موجودیتش مبارزین ضدامپریالیسم وضدارتجاع راشکنجه دادوبه بند کشید؟چه کسانی نمی خواستند دست امپریالیسم از ایران کوتاه گرددوهرکه بود چپ نبود…پس از واقعه اشغال اولیه سفارت امریکا،۹ماه همین لانه جاسوسی به حال خودگذاشته شدودرتمام این مدت همه نیروهای مترقی وضدامپریالیسم به اشکال وانحای مختلف لزوم پیگیری در قطع وابستگی به امریالیسم رامتذکر گردیدند.الغای قراردادهای اسارت آورنظامی، اقتصادی وانتشاراسنادومقاوله نامه های رژیم ودول امپریالیستی جهت آگاهی مردم و…به هرحال امروزهمه دولتمردان وهمه خادمین قدرت چنان دوآتشه ضد امپریالیبست شده اندو چنان ازلانه جاسوسی آمریکاحرف نی زنندکه یک مرتبه وبه ناآگاه (درست دوسه روز؟!پس از اشفال سفارت آمریکا)متوجه شده اند که سفارت آمریکادرمرکز شهرتهران لانه جاسوسی بوده است!».
(نقل از:هفته نامه رهایی،سال اول،ش۱۴،بیست ونهم آبان۱۳۵۸،نشریه سازمان وحدت کمونیستی)
اسنادافشاگرانه علیه ماشاالله قصاب!
«قضات وبازپرسان تحقیق سابق دادسرای انقلاب اسلامی از یک طرف و حاج ماشاالله قصاب رئیس سابق مستقردرسفارت سابق آمریکاازطرفی دیگراین روزهابه جنگ لفظی درمطبوعات پرداخته اندوازاین جدال افشاگرانه حاج ماشاالله قصاب چهره جنجالی چندماه گذشته بوده است.وی ریاست کمیته ای رادرسفارت سابق آمریکابرعهده داشت.چندی قبل ازتصرف این مکان توسط دانشجویان پپروخط امام افراداین کمیته خلع سلاح شدندوکمیته منحل اعلام شد…ازاین کمیته شکایت هایی اعلام شده بودوچندتن از بازداشت شدگان که توسط این کمیته بازداشت شده بودندشکایتی کرده اندکه بدستورحاج ماشاالله قصاب شکنجه شده اند. محمدرضاسعادتی عضوسازمان مجاهدین نیز که اکنون در زندان است توسط این کمیته بازداشت شده وبه ادعای خودوی توسط افرادماشاالله قصاب شکنجه گردیده است.قضات هم چنین مدعی شده اند که ماشاالله قصاب رئیس ساواک کمیته بنام جهانگیری را فراری داده است.».
(نقل از:روزنامه آفتاب ایران،۲۱بهمن۱۳۵۸ش۹،دورجدید)
تسلیت به چپ ضداسلام وروشنفکرقلابی!
«تسلیت به مناسبت تصرف بیغوله جاسوسی آمریکاوآغاززمامداری شورای انقلاب؛تصرف لانه جاسوسی دولت ستمگروجنایت پیشه آمریکا رااز طرف برادران دلاور وغیور،پیروان خط امام ونیز آغاز زمامداری شورای انقلاب را به روشنفکران قلابی،چپ های ضداسلام،بازماندگان جبهه باصطلاح ملی،دمکراتیکها،خلقی های رنگارنگ پسمانده های ساواک ورژیم پهلوی وبالاخره نزیه ها،حسیبی ها،بختیارهاوصاحبان ورق پاره های آلوده ومزذورخارجی وداخلی تسلیت گفته فنای هرچه زودتر عمر پلید آنان را درسایه انقلاب اسلامی ایران از خدای بزرگ خواستاریم».
(نقل از:روزنامه نبردملت،ش۱۶۸،دوره انقلاب،ش۴۳،نوزدهم آبان ۱۳۵۸،نخستی نشریه انقلاب اسلامی منادی جبهه مستضعفین)
بهرام بهرامیان جاسوس سیادرتشکیلات نهضت آزادی!
ازمصاحبه وگفت وگوباچندتن ازدانشجویان مسلمان پیروخط امام:«…فرددیگری مطرح می شودکه جالب توجه است راجع به وی اشاراتی بشود.این فرد«بهرام بهرامیان» نام دارد.این فرددرسال ۵۶طبق این اسنادبه عضویت «سیا»درمی آیدو «سیا» با او ارتباط تشکیلاتی برقرارمی کند.وبه عنوان یک چاسوس عملیاتی آموزش های لازم رافرامی گیرد.وی که ازاعضای مرکزیت نهضت آزادی بوده است واطلاعات دقیقی از جزئیات تصمیم گیری هادرنضهت آزادی داشته است،پس ازپیروزی انقلاب اسلامی بواسطه وابستگی به نهضت آزادی ازمشاورین اصلی نخست وریروقت (یعنی آقای بارزگان)بوده است.وطبق اسنادی که موجوداست درحمله ای که به سفارت درابتدای پیروزی انقلاب اسلامی می شود (۲۵بهمن۱۳۵۷)ازسوی«سیا»بابی سیمی که در اختیار وی بوده است تماس گرفته می شودوبه اواطلاع داده می شود که به سفارت حمله شده ووی ازطریق وزیرخارجه وقت ازاین قضیه جلوگیری می کند.وطبق همین اسناداین فرد(بهرام بهرامیان)مدتی قبل ازاشغال لانه جاسوسی به دلائل احساس خطر،بایک گذرنامه جعلی که از سوی«سیا»دراختیارش قرارمی گیرد ازایران می گریزد».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۳آبان۱۳۶۳)
امیرانتظام وتوهّم تئوری توطئه!
نشریه عصرما(ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی):«تنهادلیل نسبتاقابل اعتنای آقای امیر انتظاممبنی برتوطئه آمریکا درتسخیرسفارت این کشور،مقاله یک محقق آمریکایی به نام«جانکنی»است.آقای امیرانتظام می گویند:«شمارابه روزنامه اطلاعات۱۳خرداد۱۳۵۸ارجاع می دهم.درآنجااقای جان کنی معاون وقت وزارت امورخارجه آمریکادرنیویورک سخنرانی کردوگفت:که برنامه اشغال سفارت هم برنامه خودشان است تابتوانندازآن بهربرداری سیاسی بکنیم».اولا:طبق آنچه دراخذمذکورآمده،جان کنی یک محقق وروشنفکرآمریکایی است ونه معاون وقت وزارت امورخارجع آمریکا…ثانیا:مقاله وی ازموضع ضدامریکایی ودرحمایت ازانقلاب نوشته شده است…ثالثا:ادعای جان کنی صرفامبنی برحدس وگمان وبرخی قرائن است…»
(ازیادداشت:نشریه عصرما،۳۰/۲/۱۳۷۷)
عملی بسیارزشت وخلاف!
مهندس مهدی بازرگان:«این عمل بسیارزشت وخلافی است که این دانشجویان انجام می دهند.وهمه بااین عمل آنان مخالف هستند.عمل آنهاضدانقلاب،اسلام و امام وهمه چیز است».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۷دی۱۳۵۸)
لای جرز!
«بازرگان اشاره ای هم به مساله ملاقاتش بابرژینسکی مشاور کارتردرالجزایرکرد.او این همه بوق وکرنارادرمورداین مساله بی معنی خواندوگفت:آن نخست وزیری که برای ملاقات بایک وزیراجازه بگیرد،برای لای جرزخوبست.این کلام بارزگان حکایت از استحکام وثبات سیاسی وی می کند».
(نقل از:نشریه پیک خجسته،۲۱آبان۱۳۵۸،ش۱۲۱۸)
خداآخروعاقبت ماراختم به خیرکند!
مهدی بازرگان درباسخ به خوئینی ها:«دوستان نهضت واینجانب می توانیم جواب رسابه اظهارات شماودیگران بدهیم.ولی بنابه مصلحت مملکت وانقلاب ازحق دفاع مشروع صرف نظرکرده وبه سوال زیراکتفامی نمایم:
آباآمریکاودشمنان داخلی ازسیاست بقول جنابعالی گام به گام بیشتردلشادمی شوندیاازاینکه سازندگان ودست اندرکاران انقلاب اسلامی درحساس ترین روزهابه جان یکدیدگربیفتند؟خداعاقبت ماراختم به خیرکند؟».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۱۱دی۱۳۵۸)
خودشکن،آینه شکستن خطاست!
موسوی خوئینی ها(درستون انتقاد از خود،درروزنامه انقلاب اسلامی به انتقادازخودپرداخت وگفت):«درافشای اسنادلانه جاسوسی زمان درست راانتخاب نکردیم…ماباید طوری عمل می کردیم که این وحدت را بهم نزنیم…درزمان افشای اسنادآنطوری که باید بادقت عمل می کردیم نکردیم واین موجب شدکه تفرقه و تشتت ها ودروغ هاپیش بیاید…».
(نقل از:روزنامه انقلاب اسلامی،۲۷خرداد۱۳۵۹)
چاپ روزنامه آنهم بابودجه آمریکا!
موسوی خوئینی ها:«…ویکی دیگرازآثاراین حرکت(تسخیرسفارت آمریکا)،افشای چهره هایی بودکه سالهااستعماراین چهره هارادریک قیافه مردمی وانقلابی درمیان مردم جاانداخته بود ومردم گمان می کردندکه این هاچهره های انقلابی هستندکه بعدازافشای اسناد همان هایی که درمردم این جاانقلابی جلوه کرده انددرپنهان با جاسوس های آمریکا می نشستندودردل هایشان راباآنهادرمیان می گذاشتند… و بعدها چهره هایی که به عنوان نماینده واردمجلس شدندومعلوم شد که سفارت آمریکابرای این هابودجه گذاشته بوده که اینهاروزنامه درایران بابودجه آمریکاچاپ کنندودرتمام ایران میان مردم پخش کنند…».
(نقل از:روزنامه اطلاعات،۱۲آبان۱۳۶۲)
روحانی سرخ!
«محمدموسوی خوئینی ها(۱۳۲۰)،اوتنهافردغیردانشجویی بودکه در تسخیرسفارت آمریکا نقش داشت.دانشجوهاازامام خواسته بودندکه اورابط آنهابا رهبری باشدو امام هم قبول کرده بود.سرهمین ماجرامطبوعات آمریکا به او لقب «روحانی سرخ» دادندواورا متهم به وابستگی به کمونیست ها کردند».
(نقل از:همشهری جوان،۱۴آبان ۱۳۸۴،ش۴۳)
بازرگان مردی مبارز ومعتقداست!
محمدمنتظری(درکنفرانس مطبوعاتی درپاریس):«بازرگان مردی معتقدومبارزاست. ولی انقلابی نیست…دراینکه بازرگان مردی معتقد و مبارز است،تردیدنیست.اما انقلابی نیست.ودرزندان هم که بودیم همه فرصتش رادرتالیف کتاب های مذهبی می گذراند.اواگرانقلابی رفتارمی کرد،مااینقدربه این تنگناهادچارنمی شدیم».
روزنامه لوموندادامه می دهد:«این مرد(شیخ محمدمنتظری)به تنهایی یک حزب متشکل سیاسی،قدرت تمرکزتشکیلاتی دارد.محمدمنتظری،شماری ازاعلامیه ها و نوشته هایش رادرکوی دانشگاه پاریس پخش کردوبابسیاری ازدانشجویان پاریس سخن گفت.دراین دیدارازفدائیان خلق وچپ های افراطی تاپیروان خط امام و مجاهدین خلق بامحمدمنتظری بحث کردند.واوباهمه یکسان وآرام مواجه شد. شایددرشرح همین دیداربودکه اضافه کرد:اسلام دین گروه های فشاروانحصارطلب نیست.حکومت اسلامی عبارتست ازحاکمیت ضوابط ومعیارها.دراین صورت همه گروه هایی که دراستقرارچنین حاکمیتی کوشش می کنندحق دارندکه در سرنوشت سازی شرکت جویند.برای ما،مارکسیست های چپ افراطی ومسلمانان مومن دراین موردیکسان هستند».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۲۳آبان۱۳۵۸)
جزای بسیارسخت!
خمینی:«جزای آنهاکه علیه حکومت بازرگان قیام کنند،بسیارسخت است».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۷بهمن۱۳۵۷)
بعدازشاه نوبت آمریکاست!
«اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق درارتباط باتسخیر سفارت آمریکادرتهران:هنوز آخرین فریادهای شهیدان درگوش هاطنین دارد:بعدازشاه نوبت آمریکاست».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۱۴آبان۱۳۵۸)
پیشنهادقطع روابط باآمریکا!
«سازمان مجاهدین خلق به امام خمینی بیشنهادکرد:۱-افشاولغوکلیه قراردادهای ایران وآمریکا.بویژه قراردادهای نظامی ونفتی۲-مصادره کردن کلیه سرمایه های مختلف امپریالیست هادرایران که سالهای سال منابع مردم ماراچپاول کرده اند۳-افشای اسامی کلیه مامورین شبکه هاوروابط سازمان سیادرایران وپرونده های آنان ۴-قطع کامل روابط ایران وآمریکاتاتحویل شاه خائن به ایران»
(نقل از:روزنامه انقلاب اسلامی،۱۴آبان۱۳۵۸)
سفارت،موزه جنایات آمریکاشود!
«پیشنهادسازمان مجاهدین خلق به دانشجویان مستقردرسفارت:سازمان مجاهدین خلق ایران ضمن بزرگداشت اراده ضدامپریالیستی دانشجویان پیروخط امام دراقدام به تسخیر لانه جاسوسی آمریکاکه امیدواریم مقدمه قطع رابطه کلیدی وابستگی های استعماری میهن ماباشدبدین وسیله به خواهران وبرادران عزیردانشجو پیشنهادمی کندکه چنانچه موافقت داشته باشیدمتفقاازمحضرامام استدعانمائیم پس از قطع رابطه باآمریکا،لانه جاسوسی به موزه جنایات آمریکاوشهدای انقلاب تبدیل گردد».
(نقل از:روزنامه انقلاب اسلامی،۱۷آبان۱۳۵۸)
توبه گرگ مرگه!
سوال سازمان مجاهدین خلق از شورای انقلاب:«دلایل تاخیردرقطع رابطه با آمریکا و لغووابستگی ها چه بود؟آیاانتظارمی رود که آمریکاتوبه کرده وبه صراط مستقیم بازگردد؟».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۲۶آبان۱۳۵۸)
قطع روابط راتوصیه نمی کنم!
دکترابراهیم یزدی:«باقطع رابطه،قطع نفوذنخواهدشد!».
درمصاحبه باخبرنگاران:«من به هیچ وجه قطع روابط راتوصیه نمی کنم.معتقدنیستم که قطع روابط به معنی قطع نفوذخواهدبود».
(نقل از:روزنامه انقلاب اسلامی،۱۵آبان۱۳۵۸)
محمود ظریف درمیان جاسوس ها!
هفت تن ازجاسوسان آمریکا در گفتگویی مطبوعاتی ورادیوتلویزیونی،چگونگی ارتباط خودبا سازمان سیا راتشریح کردند:اسامی آنها:۱-بهمن آقایی(دیپلمات سابق در سفارت ایران درهلند)۲-هوشنگ ابحری۳-جمشیدامیری۴-مسعوددیده ور(کارمند وزارت نفت) ۵-علی اصغرراهرو۶-محمودظریف۷-بهرام ایکانی».
(نقل از:کیهان،۱۳آبان۱۳۶۸)
حمله به گردشگران آمریکایی توسط نیروی های وزارت اطلاعات!
«گروهی باعنوان فدائیان اسلام ناب محمدی(مصطفی نواب)-همان نیروهای خودسر«واجا»مسئولیت حمله به ۱۳گردشگرآمریکایی درتهران رابرعهده گرفتند».
(نقل از:نشریه آبان،۱۷آذر۱۳۷۷)
پیش دستی آمریکا!
«خبرنگارخصوصی کسب اطلاع کرده که سه شنبه گذشته هیات عالی بانک مرکزی طی گزارشی به مقامات مملکتی وضع موجودی ارزی ایران درآمریکاراتشریح کرده ومتذکرشده بودکه این سپرده هرچه زودتر باید از بانک های آمریکا خارج شود. ولی متاسفانه روز بعد آمریکا درمسدود کردن ذخائر ارزی ایران پیش دستی کرد».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۲۶آبان۱۳۵۸)
ذخائرارزی مسدودشد!
«آمریکامیلیاردهادلارذخائرارزی ایران رامسدودکرد.ذخائرارزی ایران درآمریکا۱تا۱۲ میلیارددلارگزارش شده است».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۲۴آبان۱۳۵۸)
ذخائرارزی ما چقدراست؟!
بنی صدر:«بانک مرکزی ایران مامورخارج کردن ذخائرارزی ایران ازبانک های آمریکایی شد».
«بدنبال تصمیم ایران مبنی برانتقال ارزخود،آمریکاذخائرارزی ایران راتوقیف کرد».
«قطب زاده:«آمریکابااین عمل ثابت کردکه درموضع ضعف قرارگرفته است».
معین فر:«ذخائرارزی ایران درآمریکایک دهم ۱۲میلیارد دلارهم نیست».
بنی صدر:«مادرآمریکا قریب ۵۰میلیاردلارمنافع داریم».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۱۴آبان۱۳۵۸)
روزه سیاسی!
«به منظورحفظ تداوم مبارزات خودوملت مسلمان،دانشجویان مسلمان پیروخط امام امروز به مدت ۵روز،روزه می گیرند».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۲۲آبان۱۳۵۸)
افظارانقلابی!
«مجاهدین خلق ایران بدینوسیله همگامی خودراباروزه ضدامپریالیستی دانشجویان پیروامام،ازفردادوشنبه(امروز)اعلام می دارند.مجاهدین طرفداران خورا به انجام افطارانقلابی درمقابل سفارت اشغالی آمریکادعوت کرد».
(روزنامه بامدادامروز۲۸آبان۱۳۵۸)
جان های ناچیزما،فدیه امام خمینی!
ازتلگرام سازمان مجاهدین خلق به امام خمینی:«فرزندان مجاهدشما اکیدا خواستار ادامه رسالت ضداستعماری شماهستند.جان های ناچیزخودراکه کمترین فدیه رهایی این میهن واین خلق ومکتب است برکف گذاشته وآمادگی نثارکردن آنهاراباهمه توانایی های ناچیزترسیاسی ونظامی شان اعلام می دارند.انتظارفرمان قاطع امام درریشه کنی همه بنیادهای امپریالیبستی وصهونیستی…»
(نقل از:روزنامه انقلاب اسلامی،۱۴آبان۱۳۵۸)
انقلاب بدون تسخیرسفارت کامل نمی شد!
میرحسین موسوی(نخست وزیر):«به نظرنمی رسدکه بدون تسخیرلانه جاسوسی ما می توانستیم انقلاب اسلامی رااین چنین استوارنگاهداریم واین چنین مستقبم به جلو پیش ببریم….».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۳آبان۱۳۶۰).
تداوم انقلاب بااشغال سفارت!
محسن میردامادی:«من به شدت تردیددارم که اگر اشفال لانه جاسوسی انجام نمی شد،اصلن انقلاب ما می توانست موفقین آمیزتداوم پیداکند»!
(نقل از:نشریه عصرما،۱۳آبان۱۳۷۷)
زمان های کوچک!
شکوراحسان خواه(نقل ازسایت بازتاب):«اشتباه بودن تسخیرسفارت آمریکا(لانه جاسوسی)وگروگانگیری،دیدگاه خاص ومنحصربفردآقای منتظری نیست.بعدازربع قرن درارزیابی هرفرایندسیاسی صحت وسقم وحسن وقبح آن مشخص می گردد. وهیچ حرکت سیاسی درزمان های کوچک اثربخشی خودرا نشان نداده است!».
اشغال سفارت اشتباه بود!
آیت الله حسینعلی منتظری،از مراجع تقلید شیعه در قم،در پاسخ به سوالات وبسایت«موج سبز آزادی»در مورد اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ آن را اقدامی نادرست ارزیابی کرده است.
آیت الله منتظری در پاسخ به این سوال که او زمانی از اشغال سفارت آمریکا حمایت می کرده اما بعدا آن را اشتباه توصیف کرده گفت:که آن اقدام هم به لحاظ عواقب و هم به لحاظ اصول بین المللی کار اشتباهی بوده است.
وی نوشت:«اشغال سفارت آمریکا در بدو پیروزی انقلاب که مورد حمایت اکثر اقشار انقلابی و مرحوم امام خمینی بود،مورد تایید این جانب نیز بود؛ولی با آن عوارض منفى و حساسیت شدیدى که بین مردم آمریکا به‏ ‏وجود آورد که هنوز آثار آن باقى است،معلوم شد که کار درستى نبوده،و‏ ‏اصولا سفارت یک کشور به منزله جزئى از آن کشور است،و کشورى که‏ ‏در حال جنگ رسمى با ما نبود اشغال سفارت آن به منزله اعلان جنگ با آن‏ ‏کشور است و کار صحیحى نمى باشد. از قرار اطلاع بعضى از جوانان انقلابى‏ ‏و متعهدى که متصدى این کار بودند نیز اشتباه بودن آن را قبول دارند».

پایان قسمت اول
محمد شوری(نویسنده وروزنامه گار)آبان۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com