گفتگو با مهرداد درویش پور و بهروز بیات درباره انتخابات فرانسه و گسترش راسیسم در اروپا

امروز انتخابات در فرانسه برگزار شد. متاسفانه بر اثر نابخردی برخی از احزاب چپ ملانشون این بخت ان را نیافت که چالشگر مکرون شود. به جای ان ماری لوپن که نماینده یکی از راسیستی ترین احزاب راست پوپولیست پارلمانی اروپایی است در دوره دوم به چالش مکرون رفت. در چناح چپ گرایش به عدم شرکت در این انتخابات گسترده بود. انتخابات تلخی است. همان طور که نگران بودم هرچه میزان شرکت در انتخابات کمتر باشد رای لوپن افزایش خواهد یافت. به خصوص ان که در طرفداران حزب محافظه کار جمهوری خواه فرانسه نیز بخشی به لوپن رای دادند.

درگفتگویی حسن اعتمادی در برنامه رمز پیروزی از تلویزیون اندیشه با من و بهروز بیات در برنامه رمز پیروزی به بررسی دلایل بی رنگ شدن احزاب کلاسیک در فرانسه و رشد جریان های جنبشی پرداخته ایم. امروز چالش نئولیبرالیسم در غرب و از جمله در فرانسه از دو سوی چپ رادیکال و نوین و راست افراطی و پوپولیست و راسیست صورت می گیرد. گرچه در برخی از کشورها نظیر یونان و اسپانیا و در امریکا سندرز و در فرانسه ملانشون رشد چپی دمکراتیک و نوینی که از سوسیال دمکراسی راست عمیقا متفاوت است امیدهایی را برانگیخته است اما در اغلب این کشورها رشد راست افراطی و پوپولیست نگران کننده است. لوپن ارزوی دست یابی به قدرت نظیر ترامپ در امریکا را دارد. گرچه تمام نظرخواهی ها نشانگر پیروزی مکرون و شکست لوپن با اختلاف تقریبی ۱۰ درصدی بود اما هرچه این شکست برای لوپن با اختلاف بیشتری باشد از منظر ضد راسیستی به سود فرانسه و اروپا است. اختلاف نزدیک به ۱۷درصدی بهتر از نظر سنجی ها بود اما بدتر از نتایج انتخابات پیشین بود که نسبت به ان لوپن حدود ۸ درصد افزایش ارا روبرو بود. با این همه نمی توان بدون گسترش رفاه اجتماعی و سیاست فعال ضد تبعیض و گردش به چپ در سیاست راه موثری برای عقب راندن راسیسم در درازمدت یافت.

به این گفتگو می توانید در اینک زیر گوش فرا دهید.:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)