جامعه مدنی و جامعه زدنی(5)حق انتخاب،انتخاب حق
ساختمان«جامعه مدنی»با«انتخاب کردن»و«انتخاب شدن»بالامی رود.
حق«انتخاب»شاهرگ«جامعه مدنی»ست.اگرسلب شود،مثل آن است که حق حیات راگرفته اند.
وآنزمان«حق انتخاب»پیچیده وسخت می شودکه ئشماازمیان آن همه«حق انتخاب»بمانیدچگونه حق راانتخاب کنید!
این«حق»همان چیزی ست که همه دنبالش هستندوهرکس ازظنّ خودآنراعرضه می دارد
درجامعه مُدرن امروزوباوجودتکثردرحق انتخاب،«انتخاب حق»مشکل است.این جاست که جامعه به قوانین منصوب خود،تمکین می کندوباانشاوتوقیع آن،این گونه است که قراردادهای اجتماعی هم نوشته شد.
«قراردادهای اجتماعی»همان قوانینی ست که درلابراتوارهای «حق انتخاب»به عنوان«انتخاب حق»برماتحمیل می شود.واین تحمیل یامنصوب خودمان است:(دادن رای)ویاازراههای دیگر مثل «غش درمعامله»تحمیل می شود و مامغبون شده وآنرا می پذیریم.غش در معامله و مغبون شدن،همان پیچیدگی های جامعه مدرن امروزی ست که جامعه ای زدنی را بجای جامعه مدنی به ما قالب می کند!
*درحاشیه:
درانتخاب ریاست جمهوری 1364،تنهاسه کاندید بود.«آیت الله توسلی»(ازاعضای بیت ودفترخمینی)درگفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد:رای دادن واجب عینی ست واگر رای ندهید،گناه محسوب می شود!
اینجانب(نویسنده این یادداشت)درتماسی تلفنی،به ایشان گفتم:چنانچه واجب عینی ست و ازطرف دیگر کاندیدهای موجودموردقبول نباشد،آیا به عنوان ادای تکلیف می شود«رای سفید»داد؟ایشان پاسخ داد:«آری»
مامحتوای این صحبت رابه صورت اعلامیه ای(بنام حافظان انقلاب اسلامی)نوشته ودر50نسخه آنرا توسط پست فقط برای برخی مسئولین ارسال کردیم،دراین آنجا نوشتیم:
«امت مسلمان ایران!مسائل پیرامون انتخابات زیاداست.باهوشیاری اقدام کنید.همانطورکه گفتیم آقای کاشانی بدلیل عدم شناخت مردم نسبت به ایشان رای نخواهدآورد،آقای عسگراولادی نیز قبلن خودراآزموده است وبنابراین فقط می ماندآقای خامنه ای.بنابراین قراراست رای بدعیم همه باهم رای سفید می دهیم.برای اینکه نشان دهیم نظام را قبول داشته وآنرادوست می داریم،امابااین کاندیدامخالفیم.حافظان انقلاب اسلامی16مرداد1364».(نقل از کتاب خاطرات سیاسی محمدی ری شهری.ص177.چاپ سوم.موسسه مطالعات وپژوهشهای سیاسی،پائیز1369).
باتوجه به زمان ونبودن رسانه و اطلاع رسانی امروزی،آنرابه عنوان یک اقدام مدنی تصورکرده واقدام کردیم.
گفتنی ست نظام ج.ا،آنراجرم دانست و الیته ما پیشتر به همین اتهام ومثل آن دستگیر وزندانی شدیم.
تابعد…ادامه دارد
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)11مهر1394
**بعدازتحریر:
تصورکنید اسفندماه است،زمان انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی،اکثریت قریب به اتفاق کسانی که حق رای دادن رادارندبه پای صندوق رای رفته اند،فردای آنروز نتایج رامی خوانند:تمای آراسفید است و دربرگه رای اسامی هیچ کاندیدایی از هیچ گروه ودسته ای نوشته نشده است!
وقتی همه راههابسته است،وشورای نگهبان طبق حقی که قانون اساسی به وی تفویض کرده نظارت رااستصوابی اعلام کرده و قانون اساسی هم بدون اذن رهبری متمم نمی خورد،این اتفاق می تواند پایان بن بست باشد.اتفاقی که هیچ هزینه ای نداردودرآن هیچ خلاف قانونی هم صورت نمی گیرد و فقط یک کارمدنی ست .فقط در برگه آرااسامی هیچ فردی قید نشده است!
حاکمیت می پذیرد که نظارت استصوابی را برداردوقانون اساسی تغییر!
13مهر1394

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)