جامعه مدنی و جامعه زدنی(۱)/راه های مدنی
آیاراه های مدنی فقط برای«جامعه مدنی»میسوروممکن است؟
آیامی توان برای جوامع بدوی و توده ای،این راه هارااجرایی وبه این سمت وسو هدایت کرد؟
آیاابزاراین هدایت فقط انسانی است؟
ارزش اثرابزارغیرانسانی چه میزان است؟
راه های مدنی بسیاری رامی توان جستجوکرد؛وایضا،بدل وآلترناتیوقلابی راه های مدنی!
آیاجامعه مُدرن،همان«جامعه مدنی»ست؟
وایضا،جامعه بدوی وتوده ای مدرن ومدنی هم داریم؟ومی شودداشت؟
فریب های«جامعه زدنی»درجازدن خودبه عنوان«جامعه مدنی».
چیستی وگفتمان«جامعه زدنی»؟
تابعد…ادامه دارد…
*درحاشیه:
اکثرمنابع«شورای نگهبان»درردوتائیدکاندیداهای انتخابات(والبته به شیوه «نظارت استصوابی»)ازوزارت اطلاعات(واجا)ونهادهای موازی آنست.
ازآنجاکه درسوابق این نهاد،قتل های زنجیره ای،بازجویی های غیراخلاقی(مانند بازجویی از همسرسعیدامامی)وشنودهای غیرقانونی آشکارشده است،آیابه حکم آیه۶ازسوره حجرات که می گوید:
«یاایهاالذین امنواان جاء کم فاسق بنباء فتبینواان تصیبواقومابجهاله فتصبحواعلی مافعلتم نادمین»
(ای مومنان!اگرفاسق وتبهکاری برای شماگزارشی(خبری)آورد،بررسی وتحقیق کنید،مبادانادانسته به گروهی وفردی آسیب برسانیدوازآنچه که کرده اید،پشیمان شود!).
می توان به این منابع تشکیک وآنهارابی اعتباردانست؟!
بعدازتحریر:
«سیدعلی خامنه ای»(رهبرج.ا)درسخنرانی امروزخود(چهارشنبه۱۸شهریور ۱۳۹۴) رای مردم را«حق الناس»توصیف کردکه ازآن با«نظارت استصوابی»«شورای نگهبان»ی که منصوب خودش هست،صیانت می شود!
پرسش من(نوعی)از رهبرج.ا.این است که بدلیل«نظارت استصوابی»کاندیدای مورد نظرمن وتعدادبی شماری ازشهروندان،حق انتخاب شدن رانداردوردصلاحیت می شود،این حق ازکجا خداوند به شما داده است؟که با شورای نگهبان منصوب خود ما را ازاین حرکت مدنی محروم کرده اید؟درحالی که «حق الناس»است!
شما نخواهید به کاندیداهایی که قبول نداریم و نمی پسندیم رای بدهیم.
«حق الناس»راگفته اند:خداوندهم نمی تواندببخشد،رای دادن وحضوردرتعیین سرنوشت جامعه ای که درآن زیست می کنیم حق ما است،ولی بانظارت استصوابی این حق رااز ماگرفته اید؛بنابراین ما نخواهیم بخشید کسانی راکه سبب ضایع شدن حق ماشده اند!(بعدازتحریر:۱۹شهریور۱۳۹۴)
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)۱۷شهریور۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)