محمود دولت آبادی
بنشست پیش قوچانی

درمهرنامه کرد آغاز
خوشخوانی و دُرافشانی

با منطقی نبوغ آسا
گفت آنچنان که می دانی :

ما هم ظریف می خواهیم
هم قاسم سلیمانی

با اینچنین خردمندی
بست اینچنین به آسانی

از پیش دست فردوسی
از پشت دست خاقانی

نزد قلم به مزدی چند
نسخت نویسِ دیوانی

کرد اینچنین قلمداری
کرد اینچنین قلم بانی

درسی چنین به مردم داد
از مکتب خراسانی

آفاق فکر ، روشن شد
زین فکرِ بکر ِ نورانی

اینت فروغ نامیرا
اینت نبوغ ایرانی

یادت به خیر و خوبی باد
گُل ممدِ بیابانی

م.س
پاریس
۳.۹.۲۰۱۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)