بـرای‌ هـر چیـزی‌ که‌ در زیـر آسمـان‌ انجام‌ می‌گیرد، زمان‌ معینی‌ وجود دارد:
زمانی‌ برای‌ تولد، زمانی‌ برای‌ مرگ‌.
زمانی‌ برای‌ کاشت‌، زمانی‌ برای‌ برداشت‌.
زمانی‌ برای‌ کشتن‌، زمانی‌ برای‌ شفا دادن‌.
زمانی‌ برای‌ خراب‌ کردن‌، زمانی‌ برای‌ ساختن‌.
زمانی‌ برای‌ گریستن‌، زمانی‌ برای‌ خندیدن‌.
زمانی‌ برای‌ اندوه‌، زمانی‌ برای‌ رقصیدن.
زمانی‌ برای‌ دور ریختن‌ سنگها، زمانی‌ برای‌ جمع‌‌آوری سنگها.
زمانی‌ برای‌ در آغوش‌ گرفتن‌، زمانی‌ برای‌ اجتناب‌ از درآغوش‌ گرفتن‌.
زمانی‌ برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌، زمانی‌ برای‌ از دست‌ دادن‌.
زمانی‌ برای‌ نگه‌ داشتن‌، زمانی‌ برای‌ دور انداختن‌.
زمانی‌ برای‌ گسیختن، زمانی‌ برای‌ پیوند و دوختن‌.
زمانی‌ برای‌ سکوت‌، زمانی‌ برای‌ شکست سکوت‌.
زمانی‌ برای‌ محبت‌، زمانی‌ برای‌ (نشان‌دادن) نفرت‌.
زمانی‌ برای‌ جنگ‌ و زمانی‌ برای‌ صلح‌ و آشتی


گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱) گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۲) گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۳) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وقا یغمائی(۴) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۵) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۶) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۷) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۸) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۹)
گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۰) تنها «بُزِ اَخفَش» فردیّت ندارد
گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۱) اندرین صندوق جز لعنت نبود
گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۲)

گردشِ ایام!Turn! Turn! Turn برای هر چیز زمانی وجود دارد

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)