آوازی زیبا از مناجات زنی که به یارش یادآوری می کند: خشونت مردی که به نام عشق به او آسیب می رساند پاسخی جز رفتن ندارد. که او عاشق زندگی است و اجازه نمی دهد که مرد آن را از او باز ستاند. که شوربختانه او نمی تواند دریابد که نمی بایست به زنی که به او عشق می ورزد آسیب رساند. که در نمی یابد و برای تبرئه خود زن را مسئول همه خطاهای خود می داند. که شوربختانه او هرگز نخواهد فهمید و تغییر یافتنی نیست و راهی جز ترک او وجود ندارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)