چندسال پیش(۳۶)قانون اساسی آخوندی(۲۸مرداد،۱۳۵۸مجلس خبرگان قانون اساسی)قسمت اول
*خمینی:این امر تخصصی ست؛دیگران دخالت نکنند:
«تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمداللّه گروهی از آنان در مجلس وجود دارند.و چون این یک امر تخصصی است، دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصصی لازم است».
*خمینی:هوس های دیکتاتورها:
«صراحت وروشنی مفاهیم قانون،بنحوی که امکان تفسیرو تأویل غلط در مسیر هوس های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد».
(از:پیام خمینی به مجلس خبرگان قانون اساسی اول)
*مهدی بازرگان:تصادف زمان:
«بنام خداوندذوالجلال وبنا به مأموریتی که رهبر عالیقدر انقلاب حضرت امام خمینی درتاریخ۱۵بهمن۱۳۵۷بدولت موقت تفویض کرده اند،مفتخرم مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رافتتاح نمایم وازاین تصادف زمانی همگی خوشحال باشیم که نام وننگ کودتای۲۸مرداد۱۳۳۲اخاطره شیرین یکی ازگام های پیروزی مبارزات ضد استبدادی ملت ایران زدوده می گردد».
(از:سخنان بازرگان درمجلس خبرگان قانون اساسی اول )
*مقدم مراغه ای:حیثیت مجلس:
«طبق معمول پارلمانی،یعنی هرمحکمه ودادگاهی هم که تشکیل می شوداولین مطلب رسیدگی به صلاحیت هاواعتبارنامه هاست.دراینجا هم اول بایداعتبارنامه ها مطرح وتصویب شودچون این اولین هیأت منتخب درجمهوری اسلامی است. مسؤولیت هامعلوم است،رفراندوم تکلیف راروشن کرده وامام نظراتشان رااعلام فرمودندومابایدکاری بکنیم که حیثیت این مجلس رعایت شده باشد».
*عباس شیبانی:می توانید تشریف ببرید:
«به نام خداونددرهم کوبنده ستمگران،بنام خداوندی که حکومت رامختص صالحان می داند.جناب آقای مراغه ای،اگربنا است که به صلاحیت رسیدگی شود،نمایندگان این مجلس هیچکدام خودشان صلاحیت ندارند،پس چگونه می توانندبه صلاحیت دیگران رسیدگی کنند؟صلاحیت نمایندگان راهیأت نظارت رسیدگی کرده واعتبارنامه ها راتصویب وخدمتشان تقدیم داشته است.اگرجنابعالی خودتان به صلاحیتتان اعتراض داریدمی توانید تشریف ببرید».
*عباس شیبانی:بحث بی خودی موقوف:
«درموردآئین نامه که فرمودید(خطاب به مراغه ای)همین مجلس آنرابایدتدوین کند. می گویم مجلسی که وظیفه سنگین تدوین قانون اساسی را برعهده داردوقتش مهمترازاینست که صرف آئین نامه داخلی مجلس شود.مرسوم است که آئین نامه داخلی راقبلامی نویسندوبعدطبق آن عمل می کنند.دراین مجلس،جای بحث بی خودی نیست».
*آیت الله منتظری:معامله فضولی:
«بنده دومطلب راخواستم تذکربدهم.یکی درمورد آئین نامه است و همانطور که گفتند مربوط به مجلس خبرگان است که مجلس شورای ملی هم آئین نامه اش راباید خودش تنظیم وتصویب کند.این معنی نداردکه مامنتخب ملت باشیم ودرجای دیگری برای کارماآئین نامه تنظیم بکنند…بنابراین اگر آئین نامه ای در جائی دیگر تنظیم شده باشد،از نظرمااعتبارندارد.به اصطلاح فقهی معامله فضولی است ومعامله فضولی احتیاج داردبه اینکه امضاء شوداگرمجلس امضاء کردحجت است».
*آیت الله بهشتی:وقت برای سنت مستحب نداریم:
«درموردتصویب اعتبارنامه،همانطوری که فرمودندسنت پارلمانی صحیح است،منتهی بایددیدضرورت داردیانه؟بخصوص که رسیدگی به اعتبارنامه هابازتشکیل کمیسیون می خواهدواگر اعتراضی باشدموردرسیدگی قرارگیردکه این مدتی وقت می خواهد. دریک پارلمانی که عمرش۲تا۴سال است،خوب وقت این کارهاهست ولی برای این گردهمائی که بایددرحداقل وقت ممکن،نمی گویم باشتابزدگی،بایدکاری راتمام بکنیم شایدوقت برای این سنت هائی که مستحب است نباشد.چون تأییدکننده اعتبارنامه هادولت است».
*ناصرمکارم شیرازی:خشونت نباشد:
«من بعنوان انجام یک وظیفه عرض می کنم ازمختصرخشونتی که درآغاز مجلس بچشم خوردمتأثرشدم وبانهایت معذرت ازآقایانی که صحبت فرمودند عرض می کنم که مابالاخره تابع منطقیم،استدلال می کنیم،بحث می کنیم،آخرهم به رأی شما می گذاریم.جای این نداردکه بحث هاخدای نکرده،به خشونت کشیده شود».
*حسن عضدی:رئیس منتظری باشد؟
«کسی بعنوان کاندیدامعرفی نشده است بنابراین آقایان نمی توانندهر کسی را مایل بودندشخصاًانتخاب بفرمایندویاکسانی که برای ریاست ونیابت ریاست ودبیرودو منشی داوطلب هستندمی توانند شخصاًخودراکاندیداکنندویااگربرادران،کسانی را می خواهندکاندیداکنند،دراینجامطرح بفرمایند.بنده آیت اللّه منتظری رابرای ریاست و آقای دکتربهشتی رابرای نایب رئیس و آقای دکتر روحانی و موسوی را بعنوان منشی وآقای دکتر آیت رابرای دبیری پیشنهاد می کنم».
*عزت الله سحابی:استاد بنی صدر دبیر باشد:
«من آقای آیت اللّه طالقانی رابه سمت رئیس وآقای آیت اللّه دکتربهشتی رابه سمت نایب رئیس وآقای استادابوالحسن بنی صدررابه سمت دبیروآقایان اکرمی ودکتر نوربخش را به سمت منشی معرفی می کنم».
*آیت الله منتظری:برای دیدوبازدید نیامده ایم!
«برای دیدوبازدیدبه تهران نیامده ایم بلکه برای تنظیم یک قانون صددرصداسلامی و کاملامترقی که بتوانیم دراختیارملت ایران بگذاریم که باشوق و اشتیاق به اسلام رای داده اند».
*ناصر مکارم شیرازی:چنین فکر کن!
«آئین نامه داخلی این مجلس درواقع بیان طرزتفکر هیچکس نمی تواندباشدکه به من بگویداین چنین فکرکن.من بایدخودم ببینم چگونه بهتر می توانم فکر کنم…».
*محمدکیاوش:خروج و ورود اسلامی!
«یک اشتباه کوچک ما،حتی کوچکترینش جرم بزرگ سیاسی است وازطرف خداو از طرف انقلابیون آینده غیر قابل بخشش است.پس اگر ایمان داریم که انقلاب کرده ایم ویقیناًایمان داریم،بایددرهمه شئون،انقلاب کرده باشیم.ماهیچ قانون بین المللی را-همچنانکه صبح یکی ازبرادران به آن تکیه کردند-نمی پذیریم وهیچ سنت دیرینه را نیز…هیچ سنتی واصلی دراینجا حاکم نیست،مگر اینکه اصل انقلابی باشد…از صبح تاکنون دراینجاکارهای ضداسلامی شده!اگر چه کوچک است ولی اگرمااین خطاهای کوچک راکوچک حساب کنیم ازخطاهای بزرگ نمی توانیم جلوگیری کنیم.یکی طرز سوگندخوردن بودکه باآن تفاصیلش من احساس گناه کردم که نشسته بودم و اینطور وقت مابتبذیرگذشت…خداونداباداردازدوستانش که ببیندگناه می شودوآنان همچنان ساکت باشند.همه جوانب رادراینجابرمبنای اسلامی حساب کنید.حتی من آمدو رفت خبرنگاران راحساب کردم آنهاراهم مبنای اصول اسلامی اجازه بدهیدبیایندوبروند. اینجاساحت مقدس اسلام است».
*عبدالکریم موسوی اردبیلی:قانون اساسی در یک ماه!
«شناختی که من ازاکثرآقایان دارم هرکدامشان دربیرون چندین کاردارندکه اگروقتشان دراینجامصرف نشوددرآن کارهامصرف می شود.من هیچ کاری راکه درآن حتی پنج دقیقه وقت بیهوده بگذرد،نمی پذیرم…مجموع وقت مایک ماه است.دراین یک ماه میخواهیم۱۴۰-۱۵۰ماده رارسیدگی و بررسی کنیم».
*رحمت الله مقدم مراغه:برادر …!
«بنده تصورمی کنم توضیحاتی که(اجازه بفرمائیدعنوان برادرخطاب کنم)برادرربانی و منتظری فرمودند،جای هیچ توضیحی نیست»
*آیت الله منتظری: نظرآقایان البصیرتاًباشد
«قدری بی پرده عرض کنم چون بیشتر نمایندگان مجلس از آقایان روحانیون هستند کسی نگویدکه آقایان روحانیون درمجلس کمترحاضرمی شدندوبه آن اهمیت نمی دادند…دیدوبازدیدرافعلاکناربگذارید…اول وقت آقایان تشریف بیاورندکمترغیبت بکنند… بعضی ازرفقای ماحتی آن طرح پیشنهادی راکه دوماه قبل درروزنامه منتشر شده نگاه نکرده اند…یکی آن طرح پیشنهادی با۱۵۱اصل است که اشکالات زیادی به آن شده است که بعدادر کمیسیونهابه آن رسیدگی می شود.بنده به سهم خود یک روز همان رابرداشتم واصلاحاتی درآن کردم واصولی هم به آن اضافه کردم ودنبال هر اصلی یک شماره گذاشتم که شماره آخرآن یکصدوپنجاه ویک است،یعنی همان شماره اصول پیشنهادی سابق واین که الان دراختیارآقایان قرارگرفته است.درحقیقت اصلاح شده آن اصول است اصول دیگری راهم آقای صافی و آقای سیدمنیرالدین حسینی هاشمی و بعضی رفقانوشته اندکه پنج،شش روزی روی آن کارشده است که بصورت۱۸۸اصل درآمده است ونسخه های آن الان بین آقایان توزیع شده است و خواهش می کنیم آقایان اوقات فراغتشان راصرف مطالعه اصول بکنند.من به سهم خودمدافع این اصول هستم،چون طرح سابق به نظرمن طوری شده که اگربخواهیم آنرامقیاس کارمان قراربدهیم،خیلی ازاصولش رابایدتغییر بدهیم وچیزی ازآن باقی نمی ماند.بنظرمن بایداصولی را که الان بین آقایان توزیع شد،اصل قراربدهیم.البته نظر آزاد است،من بااین که خودم یک چیزی نوشته بودم و آنرااصلاح کرده بودم،ازآن صرفنظرکردم ماکه تعصبی نداریم.هدف اینست که کار خوبی انجام بگیرد…اگر قرارشدتصمیم بگیریم مقیاس کارباشد،خلاصه نظرآقایان البصیرتاًباشد».
*آیت الله بهشتی:بدون القاب اسلامی بهتراست!
«احساس میکنم در این جلسه برادرانه هرقدربدون القاب-همانطوری که همیشه با یکدیگرحرف می زنیم-یکدیگررابنامیم راحت تر و اسلامی تر است.من با اینکه عاطفه وادبم هردوایجاب می کندباتجلیل ازآقایان نام ببرم فکر می کنم اینطورمطلوبتر است».
*محمدکرمی: جعل قانون دربرابر وحی آسمانی خروج از دین است!
«درآستانه وروددربررسی اصول مطروحه درپیش نویس قانون اساسی،اشاره به نکات زیرلازم می دانم:…جعل قانون دربرابر وحی آسمانی خروج ازدین است ومازادبراصل عقیده دینی ومازادبراصل عبادات-که خوشبختانه این دو اصل ارتباط به اصول مطروحه ندارد-و همچنین می توانددرمازادبراصل معاملات واحکام وسیاسات مصرحه منصوصه درقرآن یاسنت مکلف باعقلاءمشورت نمایدو بحصول شورعمل کند علیهذاقوانین قابل جعل وبررسی فقط همان مازادهاست…تطبیق مواد اسلامیش بامتخصصین آن است وسایراقشاری که چنین تخصصی راندارندنمی توانندبه امیال عادی خودشان اظهار نظربفرمایند».
*رحمت الله مقدم مراغه ای:مساله اسلام مطرح است!
«حضرات آیات،حجج اسلام،آقایان،خواهر گرامی-آرزو داشتم که بجای خواهر گرامی اینجا می گفتم خواهران گرامی-…درباره نحوه انتخابات جای سخن وایراد بسیاراست امروز دراین مجلس جای نمایندگان بسیاری ازاقشار مردم خالی است…ملت ایران باقیام دلاورانه و تاریخی خوداستبداددو هزاروپانصد ساله را سرنگون ساخت وباتصمیم محکم ازطریق رفراندوم،تأسیس جمهوری اسلامی را اعلام نمود.اینک ما نمایندگان منتخب مردم در این مجلس گردآمده ایم تا اساسی را بنیان گذاری نمائیم که ثمره مجاهدات و کوششهای مجاهدینی است که در طی قرنهاکوشش نموده وشربت شهادت نوشیده اند…آیت الله غفاریها،آیت الله سعیدیها،حنیف نژادها،رضائیها،پویانها،گلسرخیها،دانشیان و هزاران افراد گمنانم… درود بر امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران.ملت ایران هیچگاه نام بزرگ خمینی رافراموش نخواهدکرد….از آقایان نمایندگان محترم استدعا میکنم به احترام کلام الله مجید بپا خیزند(نمایندگان چندلحظه ازجای خودبرخاستند)اشهد ان لااله الا الله،اشهدان محمدرسول الله،اشهدان علیاًولی اللّه.بخدای بزرگ سوگند یاد می کنم آنچه امروزدراینجابعرض می رسانم براساس سوگندی است که درافتتاح همین مجلس یادکردیم وازشهدائی که جان خودرا فدای آرمانهای دینی وملی و انسانی نموده اندوباقرائت فاتحه ای،احترام خودرانسبت به آنان ابرازو روح آنانرا شاد نمائیم.یک دقیقه سکوت(نمایندگان پس ازقرائت فاتحه یک دقیقه سکوت کردند)…جمهوری یعنی حکومت اکثریت واکثریت مردم ایران مسلمانندو به جمهوری اسلامی رأی داده اند.بایدبراساس مبانی اسلام اساس چنین جمهوری را طرح ریزی کنیم…مسئله اسلام مطرح است.مردم جهان می خواهند بدانند این جمهوری اسلامی چیست وچگونه شکل می گیردوبه عمل می آید.دشمنان و بدخواهان در کمین هستند و مسلمانان و دوستان واقعی انقلاب ایران نفس در سینه حبس کرده و نگران.مابایددرقرن بیستم ثابت کنیم که اصول مبانی اسلام می تواندامید زندگانی انسانی و شرافتمندانه رادر بشریت بیدارکندوبه زندگی انسانهاعمق ومفهوم انسانی بدهد».
*عزت الله سحابی:سوژه دست کسی ندهیم!
«درموردمطالب ایشان(مراغه ای)پیشنهادی دارم وپیشنهادبنده این است که با توجه به نکته ای که جناب مراغه ای فرمودندوباتوجه به اینکه ایشان فرمودندکه جای بعضی ازقشرهااینجاخالی است درحالی که این ملت بودکه رأی به گروه های مختلف می داد،من پیشنهاد می کنم برای اینکه سوژه ازدست افرادخارج بشوداجازه بفرمائید ایشان حرفشان رابزنندولوخارج ازموضوع باشد».
*آیت الله بهشتی:خفقان شعاری!
«آقای مراغه ای یکی ازخفقانها،خفقان شعاری است.این هم یک نوع خفقان است، اجازه ندهیدهیچ نوع خفقان دراین جلسه باشدحتی خفقان شعاری.اجازه بدهیدبا آرامش وبا آزادی کامل وبامنطق کارجلسه راادامه دهیم وبه یاری خداوند درکوتاهترین مدت بهترین نتیجه را به ملت ایران عرضه کنیم».
*محمدکیاوش:یدورحیثمادار»!
«درضمن پیشنهاد می کنم به همان طریقی که امام با انقلاب بوده و انقلاب با امام «یدور حیثمادار» امام روح الله تا آخر عمر، که پر دوام باد عمرش، ولایت رسمی عالیه را بپذیرند و این تکلیف پر مشقت شرعی راکه خداوندسبحان و امت اسلام برذمه پر توان امام معظم له گذارده است،پذیرا باشند تا ولایت فقیه طبق دستور خدا و سنت پیامبر اکرم عملا تحقق یابد…».
*شیخ عبدالرحمان حیدری:ولایت فقیه حق مسلم ماست!
«اصل ولایت فقیه جامعالشرایط تقلیدو قابلیت رهبری جامعه مسلمین که ولایت و مسئوولیت قوای سه گانه مجریه و مقننه وقضائیه رادارد،یعنی ریاست جمهوری اسلامی،فرماندهی کل قوا،نخست وزیری،ریاست مجلس شورای ملی و رد فروع به اصول احکام اسلامی که مقام فتوا و قضاوت است.تصدی این مناصب در اسلام و در مذهب حقه جعفری،حق مسلم فقیه جامع الشرایط تقلید است».
*شیخ عبدارحمان حیدری:شورای نگهبان؛ضررش بیشتر از نفعش است!
«پشنهادشورای نگهبان قانون اساسی به این ترتیبی است که تدوین شده«ضرره اکثر من نفعه»ضررش بیشتر ازنفعش است وبه اصلی که درقانون اساسی سابق در موضوع بودن پنج نفرازعلماء طرازاول درمجلس شورای ملی است،چنانچه اضافه شود که یکی ازعلماء طرازاول رئیس شورای ملی باشد،خیلی بهترازتشکیل این شورای نگهبان است که دراین پیش نویس آمده است وآقایان بایددراین موضوع هم توجه کامل بفرمایند».
*سید محمدخامنه ای:دیکته خداوند!
«دررأس قوه مجریه امام(ولایت فقیه)است وتعبیردیکتاتور غلط است که مطابق مصالح مشخص خودش دیکته می کندوکسی که به نیابت ازخدا این کار را میکند دیکتاتور نیست».
*علی اکبرپرورش:اصل استنصار!
» اصل امربمعروف ونهی ازمنکر،اصل استنصاریکی ازاصول مسلم اسلام و قرآن است که اگر کسی بهش ظلم شدبایدبیایددرمعرض عمومی وازمردم استنصاربکند،این را اسلام به عنوان یک نیرو و قوه به رسمیت می شناسددرحالیکه درقانون اساسی از مسأله استنصارکه به عنوان یک اصل اسلامی است حرفی زده نشده،ازمسأله امر به معروف و نهی از منکر یادی نشده است».
* دکتر ضیائی:صغرا وکبرابامجلس شورا!
«مجلس شوراتطبیق صغری و کبری و کبری و صغری قوانین اسلام را بیان می کندو تطبیق می کنندباسایرمسائل روز…تفکیک قواواستقلال قوا معنی ندارد،فقط درنحوه تشخیص روش قانون و اجرای آن…».
*سیدعبدالله ضیایی نیا:ازبین بردن غائله در کمتراز۱۲ساعت!
«قدرت مافوقِ رئیس جمهور،فقیه اعلم است واوبایدناظربراموردولتهاباشد.مثل زمان مااگرقانون اساسی هم داشتیم بازهمین بودوقتی مملکت درمعرض خطر قرار می گیرد،فقیه اعلم به عنوان وظیفه الهی حاکمیت الهی عنوان می کندوبه عنوان فرمانده کل قوادرعرض۱۲ساعت بلکه کمترغائله راازبین می برددرزمان ریاست جمهوری هم قانون اساسی بایدبرای فقیه اعلم درهردوره تاظهورحضرت ولیعصر(عج) ثابت باشدو به آن عمل بکند».
*منیرالداین حسینی:فرق بین جمهوری دمکرات وجمهوری اسلامی!
«قسمت دیگری راکه میخواستم به عرض آقایان برسانم فرق بین جمهوری دموکرات وجمهوری اسلامی است.جمهوری اسلامی مکتبی است که حکومت فردنیست و موازنه قوا هم محورراشرع قرارمی دهدنه فردرا،وفردهم چون عادل وامین واعلم به امورشرع است،نظرش متبع شده ولذا جمهوری اسلامی،اسلام قیدجمهوریت است مثل جمهوری سوسیالیست،که سوسیالیست قیدجمهوریت است.مثلادرکشور هایی که صحبت ازجمهوری سوسیالیست می شودهیچ رأیی که مغایربااصول سوسیالیست باشداصلامتبع نیست وبه آن گوش نمی دهند.نهایت یک پویائی خاص دراین جمهوری اسلامی براساس ذات اسلام است که به عرض آقایان می رسد که آن مسلماحرکت ورشدراحفظ می کند،هم دربعدحکم شناسی وهم دربعد موضوع شناسی».
*ربانی املشی:مزایای ولایت فقیه!
«ازجمله مطالبی که تصورمی کنم خیلی لازم است رویش اصراربشودبرای به کرسی نشانیدن آن،ولایت فقیه است که امری بسیارپراهمیت است واگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن توجه نشود،بایدگفت این قانون،قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست.بعلاوه از مزایائی که ولایت فقیه دارد عملا محروم خواهیم ماند».
*سیدحسن طاهری خرم آبادی:طومار۵۰متری برای ولایت فقیه!
«این۲۵روزی که من درلرستان مشغول به انجام وظیفه بودم بااینکه مساله یک مساله دیگربودو اصلا مربوط به قانون اساسی نبودکراراً درحین صحبتم نوشته به ما داده می شدکه راجع به ولایت فقیه صحبت کنیدویک طومار ۵۰ متری با هزاران امضاء ازیک شهر لرستان که خرم آباد است به وسیله دفترحزب جمهوری اسلامی به اینجا انتقال پیداکرده که خواست مردم اینست که این مساله اساسی بایددرقانون اساسی پیش بینی بشود».
*جوادفاتحی:نسل آینده نفرین مان نکنند!
«کاری کنیم که نسل های آینده،مارانفرین ننمایندوضامن ترقی وتعالی کشورمان بگردد و نمونه و الگوی قانونی اساس جمهوری اسلامی درسایرکشورهای مسلمان بوده باشد».
*سیدعلی اکبرقرشی:ان الحکم الالله!
«بنده اینطوربه نظرم می آیددرقانون اساسی راجع به تشکیل وزارت امربمعروف ونهی ازمنکریک ماده ای حتماگنجانده شود.مسأله دیگرمساله ولایت فقیه است، همانطور که جناب آقای ربانی املشی مفصل مطرح فرمودندمنتها بنده یک حاشیه ای هم به این می زنم و آن این است که بعقیده ما مسلمانان حکومت مال خداست«ان الحکم الالله»دستوروحکومت وسرپرستی وولایت همه ازآن خدااست،این ولایت ازخدا به پیامبروازپیامبربه امامان ازامامان به فقهاتفویض می شود»
*سیدعلی اکبرقرشی:پیش نویس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی!
«خیلی عذرمی خواهم بنده یک پسری دارم۱۷ساله که خیلی خوب رانندگی بلداست ولی گواهینامه نداردگفتم این ماشین را هدایت کن ومراازاین محل به آن محل ببر، گفت:قوانین فعلی رابه اینصورت تنفیذفرموده آیاالان خلاف شرع نیست،من پشت فرمان بنشینم وشمارابه محلی ببرم؟واقعاًاگرمامساله ولایت فقیه رادرقانون بگنجانیم وهمیشه ولایت و سرپرستی فقیه مدنظرمان باشدآنوقت قوانین ودستورات حکومت اسلامی بصورت دستورات الله درخواهدآمدودستورات واجب الاطاعه خواهدبودوملت رابه صورتی تربیت بکنیم که دستورات حکومت واجب الاطاعه باشد.دراینصورت خدمتی به مردم و به اسلام کرده ایم که فکر می کنم بالاترین خدمتهاباشد.درعرض این دو دقیقه که وقت دارم بنده هم مثل جناب آقای کیاوش پیشنهاد می کنم این پیش نویسی که مجاهدین انقلاب اسلامی چاپ کرده اند،مدارومعیارگفتگوی مادراین مجلس باشد».
*حسن آیت:رئیس جمهوری مسلمان الاصل باشد!
«دریکی ازسخنرانی هایم گفته بودم آنچه مهم است اینست که رئیس جمهور مسلمان الاصل بودن دردرجه دوم است.این مطلب راجراید معلوم الحال تحریف کرده بودندوگفته بودندکه فلانی گفته است رئیس جمهورنباید ایرانی الاصل باشددر حالیکه بنده نگفته بودم نباید ایرانی الاصل باشد،ایرانی الاصل باشد،بلکه گفته بودم مهم مسلمان الاصل بودن است و راه بازگذاشتن برای اینکه سایر کشورها هم بتوانند به جمهوری اسلامی بپیوندنداگرقرارباشددر ایران بنویسیم ایرانی الاصل و درعراِق هم بنویسیم عراقی الاصل،این اتحادهیچ وقت انجام نخواهدشد.مطابق پیش نویس قانون اساسی اگرعلی ابن ابیطالب(ع)زنده بود،نمی توانست رئیس جمهورایران بشودچون نه ایرانی الاصل است ونه تبعه ایران.ولی شاه سابق چرا،زیرا هم ایرانی است و هم ظاهراًمسلمان شناسنامه ای وسایر خصوصیات را دارد».
*جلال الدین فارسی:مجلس فقیهان تاسیس شود!
«درنظام اسلامی انسان یامؤسسه قانونگذارنداریم،ازآنگونه که در جامعه های غیر اسلامی هست،بلکه«فقیه»یاقانون شناس داریم.پس بایدمجلس فقیهان داشته باشیم.این فقیهان بیشک تنها قانونشناس نیستند بلکه انسانهائی متقی وعادل و مجاهدندودرایمان ودین شناسی وتقواوعدالت وجهادسرآمدمردمند.این مجلس مسلماً انتخابی خواهدبود چنانکه تا کنون نیزهر مسلمانی شخصاًو آزادانه فقیه و مرجع خویش را اختیار و انتخاب می کرددرکنارمجلس فقیهان،مجلسی از متخصصان بایدباشدکه کاربرنامه ریزی تمام وازرتخانه ها وانتخاب مسؤولان عمده اجرائی و اداری را بعهده دارند.این مجلس توسط مردم انتخاب می شود».
*موسوی تبریزی:العالم الناظر بالحدیث!
» این ضوابط راکه مستفادازقرآن است قهراً کسی که العالم،الناظر بالحدیث و مجتهد جامع الشرایط است،بایدناظروعامل آن باشد،پس نتیجه ولایت فقیه کماهوحقه در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی آنطورکه بایدوشاید«امور بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله وحرامه»گنجانده نشده برای اینکه تمام قانون اساسی یعنی کلیات مستفادازقرآن واحادیث واین کلیات،بینش فقیه است،پس فقیه درحق قانون اساسی ومتن قانون اساسی وروح قانون اساسی که عبارت ازهمان ولایت فقیه است آنطور که اخبار و فقهای ما معین کرده اند،بایددراین قانون اساسی گنجانده بشود».
*موسوی تبریزی:اشکال صغروی!
«اگربخواهیم رئیس جمهوررابا آن ضوابط و خصوصیات و اوصافی که شخص امام دارد درمقام لفظ پیاده کنیم و ضابطه برای رئیس جمهوری درمملکت قراردهیم اشکالی نداردکه اختیارات مملکت دردست اوباشدولی هیهات این یک اشکال صغروی دارد چون الان ازنظرروحانیت شیعه حساب می کنیم یک چنین فردی مثل امام که اگر نگویم عدیم النظیر است کم نظیراست اگربخواهیم با آن ضوابط رئیس جمهور درست بکنیم که بعدازحیات امام متصدی ریاست جمهوری بشود،این اشکال صغروی داردکه اگرهمچو فردی خیلی کم پیدامی شود نمی توانیدباآن ضابطه یک فردی درایران پیدا بکنیدکه خصوصیاتش باامام منطبق بشودواگربخواهید،رئیس جمهور ازهمین افرادی عادی مملکت باآن شرایطی که هست باشدبایدمسلمان باشد،شیعه باشد،مرد باشدیازن باشدعلی ایُّحال مطالبی است که بایدبررسی بشود،آنوقت این اختیارات را بدست رئیس جمهور دادن با این کیفیت این سر از همان سلطنت طاغوتی در می آوردبعدازمرور چند زمانی».
*موسوی تبریزی:اکثریت این مجلس نواب امام زمان هستند!
«…ولی چه بایدکرددرمقابل آن اعتمادی که ملت به روحانیت دارد؟خود جناب مقدم مراغه ای ملاحظه فرمودنددرتبریزکه من و ایشان ازتبریزانتخاب شدیم،در تبریزما ۲۹ کاندیداازطرف حزب جمهوری اسلامی،احزاب و گروههای دیگری داشتیم،۵نفراهل علم بودند،۲۴نفر دکتر،دانشگاهی،فرهنگی وبازاری که یکی هم جناب آقای مقدم مراغه ای بودند.چه کنیم که ملت ازاین۲۴نفرس که ازاقشارمختلف کاندیداشده بودند،کسی را انتخاب نکرد؟مارگزیده ازطناب هم می ترسد،آن اعتمادی که ملت به روحانیت داردو آن اعتمادی که ملت به رهبروروحانیت مبارزدارد،به هیچ کس دیگر ندارد.خودجناب مقدم مراغه ای بهتر می دانندکه چه جوری ازتبریز انتخاب شده اند، پس علیهذا اکثریت این مجلس را حضرات آیات عظام،بزرگان،آنهائی که واقعاً نواب امام زمان،شاگردان امام زمانند،انتخاب شدند».
*مؤبد رستم شهزادی:مسلمان ایرانی با مسلمان عرب برابرنیست!
«مثلا وقتی که می گوئیم رئیس جمهوربایدایرانی الاصل باشدولی شایدتاآن زمان تابع ایران نباشد،این تابعیت ایران خیلی مهم است،ماایرانیان ملیت خودمان رانباید فراموش کنیم خدای نخواسته اگرملیت واصالت نژادی خودمان راازدست بدهیم و در آینده دست توسل به دامان یکی ازملل عرب بزنیم که ما را بپذیرند،نخواهند پذیرفت وهمیشه ایرانی درنظرآنهادردرجه دوم ملیت قرارخواهدگرفت.پس دراین قانون اساسی که جمهوری اسلامی پایه واساس آنست بایدملیت ایرانی،ایرانیت وزبان فارسی،بیش ازآنچه که ذکرشده است ذکربشود.وقتی ایرانی اسلام آوردبه آسانی نام خداوپیامبرش را عوض کرد.این آسان است ولی سنت خودو آداب ورسومی که ازکوچکی به آن عادت کرده ایم به این آسانی نمی توانیم ازدست بدهیم،اینست که ایرانی دوباره نوروزراپذیرفت،مهرگان راپذیرفت،سده وبهمنگان راپذیرفت،احترام به نورو فروغ ازسنت مااست وقتیکه چراغ روشن می کنیم،صلوات می فرستیم،در منازل متبرکه و زیارتگاه هاشمع روشن می کنیم،چراغ روشن می کنیم،اسفندوکندر دودمی کنیم وبه قدری این سنن دررگ و پوست ماهمه،چه زرتشی وچه مسلمان سرشته شده که مسلمان ایرانی رانمی شودبامسلمان عرب برابردانست».
*عزت الله سحابی:پیدا کنید کبریت احمر را!
«وقتی می گوئیم بین عناصر قدرت سیاسی،بنابراین آنچه که دراینجا مطرح است ومساله اصلی است،نحوه و کیفیت قدرت سیاسی درجامعه است مبارزاتی که در صدرمشروطیت بودومنجربه قانون اساسی ومخصوصا متمم قانون اساسی شددرآن موقع هم یک چنین بحثهائی که الان دربین جامعه ما ست مطرح بود.آن موقع تحت لوای دوشعارحکومت مشروعه وحکومت مشروطه مطرح شدوامروزتحت عنوان ولایت فقیه ومثلاحکومت دموکراسی یاحکومت قانون اساسی وامثالهم.البته شاید بعضی حرفهااختلاف داشت،ولی جوهرمطلب این بودوآن کسانی که درآن روزآن شعارهاویاآن اختلافات برایشان مطرح بودازاین دیدگاه به مساله نگاه می کردند.در هرصورت ایشان موضوع رااینطورحل می کنندوم فرمایند«معصوم یک فرداست وبه دلیل خصوصیات وخصلتهائی که به صورت طبیعی یابه صورت تربیتی که دروجودش هست،آنچنان بروجودش مسلط است که نه اینکه هوش وشهوتی نداشته باشد، ولیکن آنچنان برخودش مسلط است که وقتی تمام قدرت سیاسی جامعه دردستش باشدازآن قدرت سوء استفاده نمی کندیاحفظ قدرت برایش هدف نمی شود،هدف رافراموش نمی کند.معصوم یک چنین قدرتی است»بعدایشان می گوید:درغیبت معصوم پیداکردن چنین فردی حکم پیداکردن کبریت احمرراداردوچنین آدمی راما نمی توانیم در بین افراد عادی بشر پیدا کنیم».
*آیت الهه بهشتی:ولایت فقیه،نه فقاهت فقیه!
«آقای سحابی شماولایت فقیه رابافقاهت فقیه اشتباه کردیدبعداًدرمذاکرات مفصل خدمتتان توضیحات کافی خواهم داد».
*آیت الله منتظری:قانون اساسی آخوندی!
«آقایان مطمئن باشندماآن قانون اساسی راکه درآن مسأله ولایت فقیه ومسأله اینکه تمام قوانین براساس کتاب وسنت نباشد،اصلا اینجاتصویب نخواهیم کرد،بلکه مایک قانون اساسی تصویب خواهیم کردکه ملاک آن مسأله ولایت فقیه باشدو همچنین اساس حکومت وولایت،بدست فقیه مجتهدعادل اعلم اتقی باشدوزیربنای تمام قوانین هم کتاب وسنت پیغمبر(ص)خواهدبود.اصلااگرپایه یک طرح قانون اساسی براساس این مسائل نباشد،ازنظرماساقط وبی اعتبار است.ملت ایران که آقایان وعلماراانتخاب کرده اندبرای اینست که تشخیص داده اندعلمادرمسائل اسلامی تخصص دارند،بنابراین معلوم می شودملت ایران اسلام رامی خواهند.
اگرهم برفرض کسی بگویدچنین قانون اساسی آخوندی است،بله ماآخوندیم، آخوندی باشد،ولی مامی خواهیم صددرصد اسلامی وبر اساس ولایت فقیه باشد. قای دکتر شیبانی مطمئن باشید».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)