چندسال پیش(۳۶)قانون اساسی آخوندی(۲۸مرداد،۱۳۵۸مجلس خبرگان قانون اساسی)قسمت اول
*خمینی:این امر تخصصی ست؛دیگران دخالت نکنند:
«تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصراً در صلاحيت فقهاي عظام است كه الحمداللّه گروهی از آنان در مجلس وجود دارند.و چون اين يك امر تخصصی است، دخالت وكلای محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام شرعی از كتاب و سنت دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصصی لازم است».
*خمینی:هوس های دیکتاتورها:
«صراحت وروشنی مفاهيم قانون،بنحوی كه امكان تفسيرو تأويل غلط در مسير هوس های ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد».
(از:پیام خمینی به مجلس خبرگان قانون اساسی اول)
*مهدی بازرگان:تصادف زمان:
«بنام خداوندذوالجلال وبنا به مأموريتی كه رهبر عاليقدر انقلاب حضرت امام خمينی درتاريخ۱۵بهمن۱۳۵۷بدولت موقت تفويض كرده اند،مفتخرم مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران رافتتاح نمايم وازاين تصادف زمانی همگی خوشحال باشيم كه نام وننگ كودتای۲۸مرداد۱۳۳۲اخاطره شيرين يكی ازگام های پيروزی مبارزات ضد استبدادی ملت ايران زدوده می گردد».
(از:سخنان بازرگان درمجلس خبرگان قانون اساسی اول )
*مقدم مراغه ای:حیثیت مجلس:
«طبق معمول پارلمانی،يعنی هرمحكمه ودادگاهی هم كه تشكيل می شوداولين مطلب رسيدگی به صلاحيت هاواعتبارنامه هاست.دراينجا هم اول بايداعتبارنامه ها مطرح وتصويب شودچون اين اولين هيأت منتخب درجمهوری اسلامی است. مسؤوليت هامعلوم است،رفراندوم تكليف راروشن كرده وامام نظراتشان رااعلام فرمودندومابايدكاری بكنيم كه حيثيت اين مجلس رعايت شده باشد».
*عباس شیبانی:می توانید تشریف ببرید:
«به نام خداونددرهم كوبنده ستمگران،بنام خداوندی كه حكومت رامختص صالحان می داند.جناب آقای مراغه ای،اگربنا است كه به صلاحيت رسيدگی شود،نمايندگان اين مجلس هيچكدام خودشان صلاحيت ندارند،پس چگونه می توانندبه صلاحيت ديگران رسيدگی كنند؟صلاحيت نمايندگان راهيأت نظارت رسيدگی كرده واعتبارنامه ها راتصويب وخدمتشان تقديم داشته است.اگرجنابعالی خودتان به صلاحيتتان اعتراض داريدمي توانيد تشريف ببريد».
*عباس شیبانی:بحث بی خودی موقوف:
«درموردآئين نامه كه فرموديد(خطاب به مراغه ای)همين مجلس آنرابايدتدوين كند. می گويم مجلسی كه وظيفه سنگين تدوين قانون اساسی را برعهده داردوقتش مهمترازاينست كه صرف آئين نامه داخلی مجلس شود.مرسوم است كه آئين نامه داخلی راقبلامی نويسندوبعدطبق آن عمل می كنند.دراين مجلس،جای بحث بی خودی نيست».
*آیت الله منتظری:معامله فضولی:
«بنده دومطلب راخواستم تذكربدهم.يكی درمورد آئين نامه است و همانطور كه گفتند مربوط به مجلس خبرگان است كه مجلس شورای ملي هم آئين نامه اش رابايد خودش تنظيم وتصويب كند.اين معنی نداردكه مامنتخب ملت باشيم ودرجای ديگری برای كارماآئين نامه تنظيم بكنند…بنابراين اگر آئين نامه ای در جائی ديگر تنظيم شده باشد،از نظرمااعتبارندارد.به اصطلاح فقهی معامله فضولی است ومعامله فضولی احتياج داردبه اينكه امضاء شوداگرمجلس امضاء كردحجت است».
*آیت الله بهشتی:وقت برای سنت مستحب نداریم:
«درموردتصويب اعتبارنامه،همانطوری كه فرمودندسنت پارلمانی صحيح است،منتهی بايدديدضرورت دارديانه؟بخصوص كه رسيدگی به اعتبارنامه هابازتشكيل كميسيون می خواهدواگر اعتراضی باشدموردرسيدگی قرارگيردكه اين مدتی وقت می خواهد. دريك پارلمانی كه عمرش۲تا۴سال است،خوب وقت اين كارهاهست ولی برای اين گردهمائی كه بايددرحداقل وقت ممكن،نمی گويم باشتابزدگی،بايدكاری راتمام بكنيم شايدوقت برای اين سنت هائی كه مستحب است نباشد.چون تأييدكننده اعتبارنامه هادولت است».
*ناصرمکارم شیرازی:خشونت نباشد:
«من بعنوان انجام يك وظيفه عرض می كنم ازمختصرخشونتی كه درآغاز مجلس بچشم خوردمتأثرشدم وبانهايت معذرت ازآقايانی كه صحبت فرمودند عرض می كنم كه مابالاخره تابع منطقيم،استدلال می كنيم،بحث می كنيم،آخرهم به رأی شما می گذاريم.جای اين نداردكه بحث هاخدای نكرده،به خشونت كشيده شود».
*حسن عضدی:رئیس منتظری باشد؟
«كسی بعنوان كانديدامعرفی نشده است بنابراين آقايان نمی توانندهر كسی را مايل بودندشخصاًانتخاب بفرمايندوياكسانی كه براي رياست ونيابت رياست ودبيرودو منشی داوطلب هستندمی توانند شخصاًخودراكانديداكنندويااگربرادران،كسانی را می خواهندكانديداكنند،دراينجامطرح بفرمايند.بنده آيت اللّه منتظری رابراي رياست و آقای دكتربهشتی رابرای نايب رئيس و آقای دكتر روحانی و موسوی را بعنوان منشی وآقای دكتر آيت رابرای دبيری پيشنهاد می كنم».
*عزت الله سحابی:استاد بنی صدر دبیر باشد:
«من آقای آيت اللّه طالقانی رابه سمت رئيس وآقای آيت اللّه دكتربهشتی رابه سمت نايب رئيس وآقای استادابوالحسن بنی صدررابه سمت دبيروآقايان اكرمی ودكتر نوربخش را به سمت منشی معرفی می كنم».
*آیت الله منتظری:برای دیدوبازدید نیامده ایم!
«برای ديدوبازديدبه تهران نيامده ايم بلكه برای تنظيم يك قانون صددرصداسلامی و كاملامترقی كه بتوانيم دراختيارملت ايران بگذاريم كه باشوق و اشتیاق به اسلام رای داده اند».
*ناصر مكارم شيرازی:چنین فکر کن!
«آئين نامه داخلی اين مجلس درواقع بيان طرزتفكر هيچكس نمی تواندباشدكه به من بگويداين چنين فكركن.من بايدخودم ببينم چگونه بهتر می توانم فکر کنم…».
*محمدکیاوش:خروج و ورود اسلامی!
«يك اشتباه كوچك ما،حتی كوچكترينش جرم بزرگ سياسی است وازطرف خداو از طرف انقلابيون آينده غير قابل بخشش است.پس اگر ايمان داريم كه انقلاب كرده ايم ويقيناًايمان داريم،بايددرهمه شئون،انقلاب كرده باشيم.ماهيچ قانون بين المللی را-همچنانكه صبح يكی ازبرادران به آن تكيه كردند-نمی پذيريم وهيچ سنت ديرينه را نيز…هيچ سنتی واصلی دراينجا حاكم نيست،مگر اينكه اصل انقلابی باشد…از صبح تاكنون دراينجاكارهای ضداسلامی شده!اگر چه كوچك است ولی اگرمااين خطاهای كوچك راكوچك حساب كنيم ازخطاهای بزرگ نمی توانيم جلوگيری كنيم.يكی طرز سوگندخوردن بودكه باآن تفاصيلش من احساس گناه كردم كه نشسته بودم و اينطور وقت مابتبذيرگذشت…خداونداباداردازدوستانش كه ببيندگناه می شودوآنان همچنان ساكت باشند.همه جوانب رادراينجابرمبنای اسلامی حساب كنيد.حتی من آمدو رفت خبرنگاران راحساب كردم آنهاراهم مبنای اصول اسلامی اجازه بدهيدبيايندوبروند. اينجاساحت مقدس اسلام است».
*عبدالکریم موسوی اردبيلی:قانون اساسی در یک ماه!
«شناختی كه من ازاكثرآقايان دارم هركدامشان دربيرون چندين كاردارندكه اگروقتشان دراينجامصرف نشوددرآن كارهامصرف می شود.من هيچ كاری راكه درآن حتی پنج دقيقه وقت بيهوده بگذرد،نمی پذيرم…مجموع وقت مايك ماه است.دراين يك ماه میخواهيم۱۴۰-۱۵۰ماده رارسيدگي و بررسی كنيم».
*رحمت الله مقدم مراغه:برادر …!
«بنده تصورمی كنم توضيحاتی كه(اجازه بفرمائيدعنوان برادرخطاب كنم)برادرربانی و منتظری فرمودند،جای هيچ توضيحی نيست»
*آیت الله منتظری: نظرآقايان البصيرتاًباشد
«قدری بی پرده عرض كنم چون بيشتر نمايندگان مجلس از آقايان روحانيون هستند كسی نگويدكه آقايان روحانيون درمجلس كمترحاضرمی شدندوبه آن اهميت نمی دادند…دیدوبازديدرافعلاكناربگذاريد…اول وقت آقايان تشريف بياورندكمترغيبت بكنند… بعضی ازرفقای ماحتی آن طرح پيشنهادی راكه دوماه قبل درروزنامه منتشر شده نگاه نكرده اند…يكي آن طرح پيشنهادی با۱۵۱اصل است كه اشكالات زيادی به آن شده است كه بعدادر كميسيونهابه آن رسيدگی می شود.بنده به سهم خود يك روز همان رابرداشتم واصلاحاتی درآن كردم واصولی هم به آن اضافه كردم ودنبال هر اصلی يك شماره گذاشتم كه شماره آخرآن يكصدوپنجاه ويك است،يعنی همان شماره اصول پيشنهادی سابق واين كه الان دراختيارآقايان قرارگرفته است.درحقيقت اصلاح شده آن اصول است اصول ديگری راهم آقای صافی و آقاي سيدمنيرالدين حسينی هاشمی و بعضی رفقانوشته اندكه پنج،شش روزی روي آن كارشده است كه بصورت۱۸۸اصل درآمده است ونسخه های آن الان بين آقايان توزيع شده است و خواهش می كنيم آقايان اوقات فراغتشان راصرف مطالعه اصول بكنند.من به سهم خودمدافع اين اصول هستم،چون طرح سابق به نظرمن طوری شده كه اگربخواهيم آنرامقياس كارمان قراربدهيم،خيلي ازاصولش رابايدتغيير بدهيم وچيزی ازآن باقی نمی ماند.بنظرمن بايداصولی را كه الان بين آقايان توزيع شد،اصل قراربدهيم.البته نظر آزاد است،من بااين كه خودم يك چيزی نوشته بودم و آنرااصلاح كرده بودم،ازآن صرفنظركردم ماكه تعصبي نداريم.هدف اينست كه كار خوبی انجام بگيرد…اگر قرارشدتصميم بگيريم مقياس كارباشد،خلاصه نظرآقايان البصيرتاًباشد».
*آیت الله بهشتی:بدون القاب اسلامی بهتراست!
«احساس میكنم در اين جلسه برادرانه هرقدربدون القاب-همانطوری كه هميشه با يكديگرحرف می زنيم-یكديگررابناميم راحت تر و اسلامی تر است.من با اينكه عاطفه وادبم هردوايجاب می كندباتجليل ازآقايان نام ببرم فكر می كنم اينطورمطلوبتر است».
*محمدکرمی: جعل قانون دربرابر وحی آسمانی خروج از دين است!
«درآستانه وروددربررسی اصول مطروحه درپيش نويس قانون اساسی،اشاره به نكات زيرلازم می دانم:…جعل قانون دربرابر وحی آسمانی خروج ازدين است ومازادبراصل عقيده دينی ومازادبراصل عبادات-كه خوشبختانه اين دو اصل ارتباط به اصول مطروحه ندارد-و همچنين می توانددرمازادبراصل معاملات واحكام وسياسات مصرحه منصوصه درقرآن ياسنت مكلف باعقلاءمشورت نمايدو بحصول شورعمل كند عليهذاقوانين قابل جعل وبررسی فقط همان مازادهاست…تطبيق مواد اسلاميش بامتخصصين آن است وسايراقشاری كه چنين تخصصی راندارندنمی توانندبه اميال عادی خودشان اظهار نظربفرمایند».
*رحمت الله مقدم مراغه ای:مساله اسلام مطرح است!
«حضرات آيات،حجج اسلام،آقايان،خواهر گرامی-آرزو داشتم كه بجای خواهر گرامی اينجا می گفتم خواهران گرامی-…درباره نحوه انتخابات جای سخن وايراد بسياراست امروز دراين مجلس جای نمايندگان بسياری ازاقشار مردم خالی است…ملت ايران باقيام دلاورانه و تاريخي خوداستبداددو هزاروپانصد ساله را سرنگون ساخت وباتصميم محكم ازطريق رفراندوم،تأسيس جمهوری اسلامي را اعلام نمود.اينك ما نمايندگان منتخب مردم در اين مجلس گردآمده ايم تا اساسي را بنيان گذاری نمائيم كه ثمره مجاهدات و كوششهای مجاهدينی است كه در طي قرنهاکوشش نموده وشربت شهادت نوشيده اند…آيت الله غفاريها،آيت الله سعيدیها،حنيف نژادها،رضائيها،پويانها،گلسرخيها،دانشيان و هزاران افراد گمنانم… درود بر امام خمينی رهبر انقلاب اسلامي ايران.ملت ايران هيچگاه نام بزرگ خميني رافراموش نخواهدكرد….از آقايان نمايندگان محترم استدعا ميكنم به احترام كلام الله مجيد بپا خيزند(نمايندگان چندلحظه ازجای خودبرخاستند)اشهد ان لااله الا الله،اشهدان محمدرسول الله،اشهدان علياًولی اللّه.بخدای بزرگ سوگند ياد می كنم آنچه امروزدراينجابعرض می رسانم براساس سوگندی است كه درافتتاح همين مجلس يادكرديم وازشهدائي كه جان خودرا فدای آرمانهای دينی وملي و انسانی نموده اندوباقرائت فاتحه ای،احترام خودرانسبت به آنان ابرازو روح آنانرا شاد نمائيم.يك دقيقه سكوت(نمايندگان پس ازقرائت فاتحه يك دقيقه سكوت كردند)…جمهوری يعنی حكومت اكثريت واكثريت مردم ايران مسلمانندو به جمهوری اسلامی رأی داده اند.بايدبراساس مباني اسلام اساس چنين جمهوری را طرح ريزی كنیم…مسئله اسلام مطرح است.مردم جهان می خواهند بدانند اين جمهوری اسلامي چيست وچگونه شكل می گيردوبه عمل می آيد.دشمنان و بدخواهان در كمين هستند و مسلمانان و دوستان واقعی انقلاب ايران نفس در سينه حبس كرده و نگران.مابايددرقرن بيستم ثابت كنيم كه اصول مبانی اسلام می توانداميد زندگاني انسانی و شرافتمندانه رادر بشريت بيداركندوبه زندگی انسانهاعمق ومفهوم انسانی بدهد».
*عزت الله سحابی:سوژه دست کسی ندهیم!
«درموردمطالب ايشان(مراغه ای)پيشنهادی دارم وپيشنهادبنده اين است كه با توجه به نكته ای كه جناب مراغه ای فرمودندوباتوجه به اينكه ايشان فرمودندكه جای بعضی ازقشرهااينجاخالی است درحالی كه اين ملت بودكه رأی به گروه های مختلف می داد،من پيشنهاد می كنم براي اينكه سوژه ازدست افرادخارج بشوداجازه بفرمائيد ايشان حرفشان رابزنندولوخارج ازموضوع باشد».
*آیت الله بهشتی:خفقان شعاری!
«آقای مراغه ای يكی ازخفقانها،خفقان شعاری است.اين هم يك نوع خفقان است، اجازه ندهيدهيچ نوع خفقان دراين جلسه باشدحتي خفقان شعاری.اجازه بدهيدبا آرامش وبا آزادی كامل وبامنطق كارجلسه راادامه دهيم وبه ياری خداوند دركوتاهترين مدت بهترين نتيجه را به ملت ايران عرضه كنيم».
*محمدکیاوش:یدورحیثمادار»!
«درضمن پيشنهاد می كنم به همان طريقی كه امام با انقلاب بوده و انقلاب با امام «يدور حيثمادار» امام روح الله تا آخر عمر، كه پر دوام باد عمرش، ولايت رسمی عاليه را بپذيرند و اين تكليف پر مشقت شرعی راكه خداوندسبحان و امت اسلام برذمه پر توان امام معظم له گذارده است،پذيرا باشند تا ولايت فقيه طبق دستور خدا و سنت پيامبر اكرم عملا تحقق يابد…».
*شیخ عبدالرحمان حیدری:ولایت فقیه حق مسلم ماست!
«اصل ولايت فقيه جامعالشرايط تقليدو قابليت رهبری جامعه مسلمين كه ولايت و مسئووليت قوای سه گانه مجريه و مقننه وقضائيه رادارد،يعنی رياست جمهوری اسلامی،فرماندهی كل قوا،نخست وزيری،رياست مجلس شورای ملی و رد فروع به اصول احكام اسلامی كه مقام فتوا و قضاوت است.تصدی اين مناصب در اسلام و در مذهب حقه جعفری،حق مسلم فقيه جامع الشرايط تقليد است».
*شیخ عبدارحمان حیدری:شورای نگهبان؛ضررش بيشتر از نفعش است!
«پشنهادشورای نگهبان قانون اساسی به اين ترتيبی است كه تدوين شده«ضرره اكثر من نفعه»ضررش بيشتر ازنفعش است وبه اصلی كه درقانون اساسی سابق در موضوع بودن پنج نفرازعلماء طرازاول درمجلس شورای ملی است،چنانچه اضافه شود كه يكی ازعلماء طرازاول رئيس شورای ملی باشد،خيلی بهترازتشكيل اين شورای نگهبان است كه دراين پيش نويس آمده است وآقايان بايددراين موضوع هم توجه كامل بفرمايند».
*سید محمدخامنه ای:دیکته خداوند!
«دررأس قوه مجريه امام(ولایت فقیه)است وتعبيرديكتاتور غلط است كه مطابق مصالح مشخص خودش ديكته می كندوكسی كه به نيابت ازخدا اين كار را میكند ديكتاتور نيست».
*علی اکبرپرورش:اصل استنصار!
» اصل امربمعروف ونهی ازمنكر،اصل استنصاريكی ازاصول مسلم اسلام و قرآن است كه اگر كسی بهش ظلم شدبايدبيايددرمعرض عمومی وازمردم استنصاربكند،اين را اسلام به عنوان يك نيرو و قوه به رسميت می شناسددرحاليكه درقانون اساسی از مسأله استنصاركه به عنوان يك اصل اسلامی است حرفی زده نشده،ازمسأله امر به معروف و نهی از منكر يادی نشده است».
* دكتر ضيائی:صغرا وکبرابامجلس شورا!
«مجلس شوراتطبيق صغری و كبری و كبری و صغری قوانين اسلام را بيان می كندو تطبيق می كنندباسايرمسائل روز…تفكيك قواواستقلال قوا معنی ندارد،فقط درنحوه تشخيص روش قانون و اجرای آن…».
*سیدعبدالله ضیایی نیا:ازبین بردن غائله در کمتراز۱۲ساعت!
«قدرت مافوقِ رئيس جمهور،فقيه اعلم است واوبايدناظربراموردولتهاباشد.مثل زمان مااگرقانون اساسی هم داشتيم بازهمين بودوقتی مملكت درمعرض خطر قرار می گيرد،فقيه اعلم به عنوان وظيفه الهی حاكميت الهی عنوان می كندوبه عنوان فرمانده كل قوادرعرض۱۲ساعت بلكه كمترغائله راازبين می برددرزمان رياست جمهوری هم قانون اساسی بايدبرای فقيه اعلم درهردوره تاظهورحضرت ولیعصر(عج) ثابت باشدو به آن عمل بكند».
*منیرالداین حسینی:فرق بین جمهوری دمکرات وجمهوری اسلامی!
«قسمت ديگری راكه میخواستم به عرض آقايان برسانم فرق بين جمهوری دموكرات وجمهوری اسلامی است.جمهوری اسلامی مكتبی است كه حكومت فردنيست و موازنه قوا هم محورراشرع قرارمی دهدنه فردرا،وفردهم چون عادل وامين واعلم به امورشرع است،نظرش متبع شده ولذا جمهوری اسلامی،اسلام قيدجمهوريت است مثل جمهوری سوسياليست،كه سوسياليست قيدجمهوريت است.مثلادركشور هايی كه صحبت ازجمهوری سوسياليست می شودهيچ رأيی كه مغايربااصول سوسياليست باشداصلامتبع نيست وبه آن گوش نمی دهند.نهايت يك پويائی خاص دراين جمهوری اسلامي براساس ذات اسلام است كه به عرض آقايان می رسد كه آن مسلماحركت ورشدراحفظ می كند،هم دربعدحكم شناسی وهم دربعد موضوع شناسی».
*ربانی املشی:مزایای ولایت فقیه!
«ازجمله مطالبی كه تصورمی كنم خيلی لازم است رويش اصراربشودبرای به كرسی نشانيدن آن،ولايت فقيه است كه امری بسيارپراهميت است واگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن توجه نشود،بايدگفت اين قانون،قانون اساسی جمهوری اسلامی نيست.بعلاوه از مزايائی كه ولايت فقيه دارد عملا محروم خواهيم ماند».
*سیدحسن طاهری خرم آبادی:طومار۵۰متری برای ولایت فقیه!
«اين۲۵روزی كه من درلرستان مشغول به انجام وظيفه بودم بااينكه مساله يك مساله ديگربودو اصلا مربوط به قانون اساسی نبودكراراً درحين صحبتم نوشته به ما داده می شدكه راجع به ولايت فقيه صحبت كنيدويك طومار ۵۰ متری با هزاران امضاء ازيك شهر لرستان كه خرم آباد است به وسيله دفترحزب جمهوري اسلامی به اينجا انتقال پيداكرده كه خواست مردم اينست كه اين مساله اساسی بايددرقانون اساسی پيش بينی بشود».
*جوادفاتحی:نسل آینده نفرین مان نکنند!
«كاری كنيم كه نسل های آينده،مارانفرين ننمايندوضامن ترقی وتعالی كشورمان بگردد و نمونه و الگوی قانونی اساس جمهوری اسلامی درسايركشورهای مسلمان بوده باشد».
*سیدعلی اکبرقرشی:ان الحكم الالله!
«بنده اينطوربه نظرم می آيددرقانون اساسی راجع به تشكيل وزارت امربمعروف ونهی ازمنكريك ماده ای حتماگنجانده شود.مسأله ديگرمساله ولايت فقيه است، همانطور كه جناب آقای ربانی املشی مفصل مطرح فرمودندمنتها بنده يك حاشيه ای هم به اين مي زنم و آن اين است كه بعقيده ما مسلمانان حكومت مال خداست«ان الحكم الالله»دستوروحكومت وسرپرستي وولايت همه ازآن خدااست،اين ولايت ازخدا به پيامبروازپيامبربه امامان ازامامان به فقهاتفويض می شود»
*سیدعلی اکبرقرشی:پیش نویس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی!
«خیلی عذرمی خواهم بنده يك پسری دارم۱۷ساله كه خيلی خوب رانندگی بلداست ولی گواهينامه نداردگفتم اين ماشين را هدايت كن ومراازاين محل به آن محل ببر، گفت:قوانين فعلی رابه اينصورت تنفيذفرموده آياالان خلاف شرع نيست،من پشت فرمان بنشينم وشمارابه محلي ببرم؟واقعاًاگرمامساله ولايت فقيه رادرقانون بگنجانيم وهميشه ولايت و سرپرستی فقيه مدنظرمان باشدآنوقت قوانين ودستورات حكومت اسلامی بصورت دستورات الله درخواهدآمدودستورات واجب الاطاعة خواهدبودوملت رابه صورتی تربيت بكنيم كه دستورات حكومت واجب الاطاعه باشد.دراينصورت خدمتي به مردم و به اسلام كرده ايم كه فكر می كنم بالاترين خدمتهاباشد.درعرض اين دو دقيقه كه وقت دارم بنده هم مثل جناب آقاي كياوش پيشنهاد می كنم اين پيش نويسی كه مجاهدين انقلاب اسلامي چاپ كرده اند،مدارومعيارگفتگوی مادراين مجلس باشد».
*حسن آیت:رئیس جمهوری مسلمان الاصل باشد!
«دريكی ازسخنرانی هايم گفته بودم آنچه مهم است اينست كه رئيس جمهور مسلمان الاصل بودن دردرجه دوم است.اين مطلب راجرايد معلوم الحال تحريف كرده بودندوگفته بودندكه فلانی گفته است رئيس جمهورنبايد ايراني الاصل باشددر حاليكه بنده نگفته بودم نبايد ايرانی الاصل باشد،ايراني الاصل باشد،بلكه گفته بودم مهم مسلمان الاصل بودن است و راه بازگذاشتن برای اينكه ساير كشورها هم بتوانند به جمهوری اسلامي بپيوندنداگرقرارباشددر ايران بنويسيم ايرانی الاصل و درعراِق هم بنويسيم عراقی الاصل،اين اتحادهيچ وقت انجام نخواهدشد.مطابق پيش نويس قانون اساسی اگرعلی ابن ابيطالب(ع)زنده بود،نمی توانست رئيس جمهورايران بشودچون نه ايراني الاصل است ونه تبعه ايران.ولی شاه سابق چرا،زيرا هم ايراني است و هم ظاهراًمسلمان شناسنامه اي وساير خصوصيات را دارد».
*جلال الدین فارسی:مجلس فقیهان تاسیس شود!
«درنظام اسلامی انسان يامؤسسه قانونگذارنداريم،ازآنگونه كه در جامعه هاي غير اسلامی هست،بلكه«فقيه»ياقانون شناس داريم.پس بايدمجلس فقيهان داشته باشيم.اين فقيهان بيشك تنها قانونشناس نيستند بلكه انسانهائی متقي وعادل و مجاهدندودرايمان ودين شناسی وتقواوعدالت وجهادسرآمدمردمند.اين مجلس مسلماً انتخابی خواهدبود چنانكه تا كنون نيزهر مسلمانی شخصاًو آزادانه فقيه و مرجع خويش را اختيار و انتخاب می كرددركنارمجلس فقيهان،مجلسی از متخصصان بايدباشدكه كاربرنامه ريزی تمام وازرتخانه ها وانتخاب مسؤولان عمده اجرائی و اداری را بعهده دارند.اين مجلس توسط مردم انتخاب می شود».
*موسوی تبریزی:العالم الناظر بالحدیث!
» اين ضوابط راكه مستفادازقرآن است قهراً كسی كه العالم،الناظر بالحديث و مجتهد جامع الشرايط است،بايدناظروعامل آن باشد،پس نتيجه ولايت فقيه كماهوحقه در پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسلامی آنطوركه بايدوشايد«امور بيدالعلماء بالله الامناء علی حلاله وحرامه»گنجانده نشده برای اينكه تمام قانون اساسی يعنی كليات مستفادازقرآن واحاديث واين كليات،بينش فقيه است،پس فقيه درحق قانون اساسی ومتن قانون اساسی وروح قانون اساسی كه عبارت ازهمان ولايت فقيه است آنطور كه اخبار و فقهاي ما معين كرده اند،بايددراين قانون اساسي گنجانده بشود».
*موسوی تبریزی:اشکال صغروی!
«اگربخواهيم رئيس جمهوررابا آن ضوابط و خصوصيات و اوصافي كه شخص امام دارد درمقام لفظ پياده كنيم و ضابطه برای رئيس جمهوری درمملكت قراردهيم اشكالی نداردكه اختيارات مملكت دردست اوباشدولي هيهات اين يك اشكال صغروی دارد چون الان ازنظرروحانيت شيعه حساب می كنيم يك چنين فردی مثل امام كه اگر نگويم عديم النظير است كم نظيراست اگربخواهيم با آن ضوابط رئيس جمهور درست بكنيم كه بعدازحيات امام متصدی رياست جمهوری بشود،اين اشكال صغروی داردكه اگرهمچو فردی خيلی كم پيدامی شود نمی توانيدباآن ضابطه يك فردی درايران پيدا بكنيدكه خصوصياتش باامام منطبق بشودواگربخواهيد،رئيس جمهور ازهمين افرادی عادی مملكت باآن شرايطی كه هست باشدبايدمسلمان باشد،شيعه باشد،مرد باشديازن باشدعلی ایُّحال مطالبی است كه بايدبررسی بشود،آنوقت اين اختيارات را بدست رئيس جمهور دادن با اين كيفيت اين سر از همان سلطنت طاغوتی در می آوردبعدازمرور چند زمانی».
*موسوی تبریزی:اکثریت این مجلس نواب امام زمان هستند!
«…ولی چه بايدكرددرمقابل آن اعتمادی كه ملت به روحانيت دارد؟خود جناب مقدم مراغه ای ملاحظه فرمودنددرتبريزكه من و ايشان ازتبريزانتخاب شديم،در تبريزما ۲۹ كانديداازطرف حزب جمهوری اسلامی،احزاب و گروههای ديگری داشتيم،۵نفراهل علم بودند،۲۴نفر دكتر،دانشگاهی،فرهنگی وبازاری كه يكی هم جناب آقاي مقدم مراغه ای بودند.چه كنيم كه ملت ازاين۲۴نفرس كه ازاقشارمختلف كانديداشده بودند،كسی را انتخاب نكرد؟مارگزيده ازطناب هم می ترسد،آن اعتمادی كه ملت به روحانيت داردو آن اعتمادی كه ملت به رهبروروحانيت مبارزدارد،به هيچ كس ديگر ندارد.خودجناب مقدم مراغه اي بهتر می دانندكه چه جوری ازتبريز انتخاب شده اند، پس عليهذا اكثريت اين مجلس را حضرات آيات عظام،بزرگان،آنهائي كه واقعاً نواب امام زمان،شاگردان امام زمانند،انتخاب شدند».
*مؤبد رستم شهزادی:مسلمان ایرانی با مسلمان عرب برابرنیست!
«مثلا وقتی كه می گوئيم رئيس جمهوربايدايرانی الاصل باشدولی شايدتاآن زمان تابع ايران نباشد،اين تابعيت ايران خيلی مهم است،ماايرانيان مليت خودمان رانبايد فراموش كنيم خدای نخواسته اگرمليت واصالت نژادی خودمان راازدست بدهيم و در آينده دست توسل به دامان يكی ازملل عرب بزنيم كه ما را بپذيرند،نخواهند پذيرفت وهميشه ايرانی درنظرآنهادردرجه دوم مليت قرارخواهدگرفت.پس دراين قانون اساسی كه جمهوری اسلامی پايه واساس آنست بايدمليت ايرانی،ايرانيت وزبان فارسی،بيش ازآنچه كه ذكرشده است ذكربشود.وقتي ايراني اسلام آوردبه آساني نام خداوپيامبرش را عوض كرد.اين آسان است ولی سنت خودو آداب ورسومی كه ازكوچكي به آن عادت كرده ايم به اين آسانی نمی توانيم ازدست بدهيم،اينست كه ايراني دوباره نوروزراپذيرفت،مهرگان راپذيرفت،سده وبهمنگان راپذيرفت،احترام به نورو فروغ ازسنت مااست وقتيكه چراغ روشن می كنيم،صلوات می فرستيم،در منازل متبركه و زيارتگاه هاشمع روشن می كنيم،چراغ روشن می كنيم،اسفندوكندر دودمی كنيم وبه قدری اين سنن دررگ و پوست ماهمه،چه زرتشی وچه مسلمان سرشته شده كه مسلمان ايراني رانمی شودبامسلمان عرب برابردانست».
*عزت الله سحابی:پیدا کنید کبریت احمر را!
«وقتی می گوئيم بين عناصر قدرت سياسی،بنابراين آنچه كه دراينجا مطرح است ومساله اصلی است،نحوه و كيفيت قدرت سياسی درجامعه است مبارزاتی كه در صدرمشروطيت بودومنجربه قانون اساسی ومخصوصا متمم قانون اساسی شددرآن موقع هم يك چنين بحثهائی كه الان دربين جامعه ما ست مطرح بود.آن موقع تحت لوای دوشعارحكومت مشروعه وحكومت مشروطه مطرح شدوامروزتحت عنوان ولايت فقيه ومثلاحكومت دموكراسی ياحكومت قانون اساسی وامثالهم.البته شايد بعضی حرفهااختلاف داشت،ولی جوهرمطلب اين بودوآن كساني كه درآن روزآن شعارهاوياآن اختلافات برايشان مطرح بودازاين ديدگاه به مساله نگاه می كردند.در هرصورت ايشان موضوع رااينطورحل می كنندوم فرمايند«معصوم يك فرداست وبه دليل خصوصيات وخصلتهائی كه به صورت طبيعي يابه صورت تربيتي كه دروجودش هست،آنچنان بروجودش مسلط است كه نه اينكه هوش وشهوتی نداشته باشد، وليكن آنچنان برخودش مسلط است كه وقتي تمام قدرت سياسي جامعه دردستش باشدازآن قدرت سوء استفاده نمی كندياحفظ قدرت برايش هدف نمی شود،هدف رافراموش نمی كند.معصوم يك چنين قدرتي است»بعدايشان می گويد:درغيبت معصوم پيداكردن چنين فردی حكم پيداكردن كبريت احمرراداردوچنين آدمی راما نمی توانيم در بين افراد عادی بشر پيدا كنيم».
*آیت الهه بهشتی:ولایت فقیه،نه فقاهت فقیه!
«آقای سحابی شماولايت فقيه رابافقاهت فقيه اشتباه كرديدبعداًدرمذاكرات مفصل خدمتتان توضيحات كافی خواهم داد».
*آیت الله منتظری:قانون اساسی آخوندی!
«آقايان مطمئن باشندماآن قانون اساسی راكه درآن مسأله ولايت فقيه ومسأله اينكه تمام قوانين براساس كتاب وسنت نباشد،اصلا اينجاتصويب نخواهيم كرد،بلكه مايك قانون اساسی تصويب خواهيم كردكه ملاك آن مسأله ولايت فقيه باشدو همچنين اساس حكومت وولايت،بدست فقيه مجتهدعادل اعلم اتقی باشدوزيربنای تمام قوانين هم كتاب وسنت پيغمبر(ص)خواهدبود.اصلااگرپايه يك طرح قانون اساسی براساس اين مسائل نباشد،ازنظرماساقط وبی اعتبار است.ملت ايران كه آقايان وعلماراانتخاب كرده اندبرای اينست كه تشخيص داده اندعلمادرمسائل اسلامی تخصص دارند،بنابراين معلوم می شودملت ايران اسلام رامی خواهند.
اگرهم برفرض كسی بگويدچنين قانون اساسی آخوندی است،بله ماآخونديم، آخوندی باشد،ولی مامی خواهيم صددرصد اسلامی وبر اساس ولايت فقيه باشد. قاي دكتر شيبانی مطمئن باشيد».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)