چند شعر سروده سال ۲۰۱۳ اندر اطراف «نرمش قهرمانانه»ـ
۱
آی مطرب بزن به پرده صلح
……………………………..
شیخنا با شتاب شاهانه
نرمشی کرد قهرمانانه
بند تنبان دیپلماسی را
بر اُباما گشود جانانه
گفت شور حسینمان کافیست
خوش به زلف «حسن» بزن شانه
شهد پیش آر جای زهر که شد
مشرب ِ آن امام، افسانه
آشتی بایزید باید کرد
شمع را مشتری ست پروانه
فصل ویرانه باد آمریکا
رخت ازین خاک بست و زین خانه
دور نابود باد اسرائیل
رفت و آن نعره های مستانه
کرد گاهی به حکم دین باید
با عدو عشوۀ شجاعانه
غمزه های ملیح مهوش وار
در عبای وزینِ مردانه
آی مطرب بزن به پردۀ صلح
آی ساقی بیار پیمانه
گره از کارما گشود امشب
رهبر خوش ادای فرزانه

۱۷/۹/۲۰۱۳
۲
سید علی گوید
……………………………
زهرِ نوشین به پیمانه کردیم
نرمشی قهرمانانه کردیم
خم شدیم از کمر پیش دشمن
کار پیران فرزانه کردیم
ریش خود را امانت سپردیم
یک قمار دلیرانه کردیم
تا نگویند ماهم چو صدام
حفرۀ موش را لانه کردیم
شمع ما شد اوباما و ما نیز
خویشتن را چو پروانه کردیم
ای بسیجی به شیطان اکبر
پیله کردن حرام است دیگر
باید اللهُ اکبر بگویی
آمریکا برادر بگویی
۱۹/۹/۲۰۱۳
……………………………….
۳
آن شنیدم امام خامنه ای
خوش امامانه چرخشی کرده ست
ملهم از صلح صائبِ حَسنی
کار شیرین و دلکشی کرده ست
تا اوباما شود بدو مایل
نعل وی را در آتشی *کرده ست
بند شلوار دیپلماسی را
قفل بر کنده و کشی کرده ست
جام زهری به شهدی آلوده ست
قهرمانانه نرمشی کرده ست!
گویی آن شعله های ثار الله
خوش گرایش به خامشی کرده ست
بعدسی و چهار سال شعار
نعره زن میل چاوشی کرده ست
در جماران به روی بام شده ست
صوت خود را سفارشی کرده ست
زده در شور و خوانده در ماهور
که ز اُمّ القرا بلاشد دور
چوب بر طبل بسته باد به بوق
تا شود عرش کبریا مسبوق:
که پس از این به حکم رهبر ما
مرگ بر دشمنان آمریکا
…………………………………….
نعل در آتش کردن، یکی از شیوه های جادوگران برای جلب محبت بوده است. *
گویا نام کسی را که می‌خواسته اند به طرف خود جلب و جذب کنند بر نعلی می‌نوشتند و در آتش می‌انداختند.
م. سحر
۱۸/۹/۲۰۱۳narmesh

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)