1

زندگی وزمانەی یک زن کرد از کردستان ایران

کردستان سرزمینی است که مردمان آن تاریخ پرنشیب و فراز، طولانی و خونینی از مبارزه برای کسب آزادی و حقوق خود را پشت سر دارند. در میان مردم کُرد نیز، زنان همواره در وضعیتی بدتر، سخت ‌‌تر و نامناسب‌تر‌ نسبت به مردان قرار داشته‌اند و اشغالگران این سرزمین از پایمال کردن حقوق، تجاوز و کشت و کشتار آنان دریغ نکردهاند.
اما بیشتر تاریخ نگاران نه تنها به چند و چون این فجایع نپرداخته‌اند، از مبارزه و مقاومت این مردم نیز سخن چندانی نگفته‌اند. در این میان اما آنچه بر زن کرد رفته است به کلی در سینەی تاریخ محو گشته است و در هزار توی کتاب‌های تاریخی که تاریخ مذکر است، ناپدید و نا پیداست. پیروزی و شکستِ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ که به استقرار نظام جمهوری اسلامی انجامید، اما زمینه‌ساز بازاندیشی در روزگاران گذشته گشت. چرایی برآمدن نظامی واپسگرا و ناهمساز با زمانه‌ی ‌ما، به پژوهش تاریخی با رویکردی نوین دامن زد. در این میان، تاریخ کرد و کردستان نیز بازنگری شد. در این بازنگری، گوشه‌های ستمی که بر یک ملت اعمال شده در معرض دید قرار گرفت و در نتیجه سویه‌هایی از زندگی و مبارزه زن کرد از پرده بیرون افتاد.
این کتاب شرح مبارزات زنان کردستان ایران از ١٣۵٠ تا ١٣٩٠ است کە بربستر مبارزات تودەهای مردم کردستان و نیز ایران علیە جمهوری اسلامی بە تحریر درآمدە است.
این کتاب شرح فعالیت زنان مبارز کرد در دوران قبل از انقلاب ایران است و همچنین مشارکت آنان در تظاهرات و اعتراضات مردمی در دوران انقلاب، نقش‌شان در جنگ‌ها، فعالیت سیاسی و اجتماعی‌شان در شهرها در زمان تسلط رژیم جمهوری اسلامی، مبارزه و مقاومت‌شان در زندان‌ها تا پای اعدام و سرانجام مبارزە برای مسلح شدن و در سنگر مقدم جبهە قرار گرفتن.
این کتاب برمبنای یادمانده‌ها و دانستەها وتجربیات من و دوستان و رفقای هم رزمم از کردستان ایران، و با استناد به روزنامه‌ها‌ی دولتی و نیمه دولتی و همچنین نشریه‌ها و خبرنامه‌های اوپوزیسیون بە تحریر درآمدەاست.
این کتاب تنها آغازی است برای کاری بس عظیم، و به همین دلیل نمی‌تواند کامل و جامع باشد. امیدم این است که راه را برای پژوهش‌های بهتر و همه‌جانبه‌تر هموار سازد.
برای تهیە کتاب می توانید آدرس خود را بە ایمیل زیر بفرستید تا نسبت بە ارسال آن اقدام شود. همچنین بە کتاب فروشیهای ارزان و فردوسی در شهر ستکهلم مراجعە فرمایید.
گلرخ قبادی
ایمیلgolriz58@gmail.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)