1

زندگی وزمانەی یک زن کرد از کردستان ایران

کردستان سرزمينی است که مردمان آن تاريخ پرنشيب و فراز، طولانی و خونينی از مبارزه برای کسب آزادی و حقوق خود را پشت سر دارند. در ميان مردم کُرد نيز، زنان همواره در وضعيتی بدتر، سخت ‌‌تر و نامناسب‌تر‌ نسبت به مردان قرار داشته‌اند و اشغالگران اين سرزمين از پايمال کردن حقوق، تجاوز و کشت و کشتار آنان دريغ نکردهاند.
اما بيشتر تاريخ نگاران نه تنها به چند و چون اين فجايع نپرداخته‌اند، از مبارزه و مقاومت اين مردم نيز سخن چندانی نگفته‌اند. در اين ميان اما آنچه بر زن کرد رفته است به کلی در سينەی تاريخ محو گشته است و در هزار توی کتاب‌های تاريخی که تاريخ مذکر است، ناپديد و نا پيداست. پيروزی و شکستِ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ که به استقرار نظام جمهوری اسلامی انجاميد، اما زمينه‌ساز بازانديشی در روزگاران گذشته گشت. چرايی برآمدن نظامی واپسگرا و ناهمساز با زمانه‌ی ‌ما، به پژوهش تاريخی با رويکردی نوین دامن زد. در اين ميان، تاريخ کرد و کردستان نيز بازنگری شد. در اين بازنگری، گوشه‌های ستمی که بر يک ملت اعمال شده در معرض ديد قرار گرفت و در نتيجه سويه‌هايی از زندگی و مبارزه زن کرد از پرده بيرون افتاد.
این کتاب شرح مبارزات زنان کردستان ایران از ١٣٥٠ تا ١٣٩٠ است کە بربستر مبارزات تودەهای مردم کردستان و نیز ایران علیە جمهوری اسلامی بە تحریر درآمدە است.
این کتاب شرح فعالیت زنان مبارز کرد در دوران قبل از انقلاب ایران است و همچنین مشارکت آنان در تظاهرات و اعتراضات مردمی در دوران انقلاب، نقش‌شان در جنگ‌ها، فعالیت سیاسی و اجتماعی‌شان در شهرها در زمان تسلط رژیم جمهوری اسلامی، مبارزه و مقاومت‌شان در زندان‌ها تا پای اعدام و سرانجام مبارزە برای مسلح شدن و در سنگر مقدم جبهە قرار گرفتن.
این کتاب برمبنای یادمانده‌ها و دانستەها وتجربیات من و دوستان و رفقای هم رزمم از کردستان ایران، و با استناد به روزنامه‌ها‌ی دولتی و نیمه دولتی و همچنین نشریه‌ها و خبرنامه‌های اوپوزیسیون بە تحریر درآمدەاست.
این کتاب تنها آغازی است برای کاری بس عظیم، و به همین دلیل نمی‌تواند کامل و جامع باشد. امیدم این است که راه را برای پژوهش‌های بهتر و همه‌جانبه‌تر هموار سازد.
برای تهیە کتاب می توانید آدرس خود را بە ایمیل زیر بفرستید تا نسبت بە ارسال آن اقدام شود. همچنین بە کتاب فروشیهای ارزان و فردوسی در شهر ستکهلم مراجعە فرمایید.
گلرخ قبادی
ایمیلgolriz58@gmail.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)