بهترين خلاصه اى كه در مورد تعريف خدا طبق كتاب مقدس وجود دارد در اعتقادنامه «وست منيستر» يافت مى شود كه مى گويد: خدا روحى است كه در وجود و حكمت و قدرت و قدوسيت و عدالت و نيكويى و حقيقت خود، نامحدود و ابدى و لايتغير است. او در تمام دنيا حضور دارد و در عين حال از تمام موجودات برتر است.
خدا روح است (یوحنا ۴: ۲۴) ،خدا در بالاترین درک روح است. او روح است پس غیر مادی است و ماده قابل دیدنی ندارد. اگر خدا بدن قابل لمسی داشت، او همه جا حاضر نبود و می‌بایست در جایی محدود شود. ولی چون او روح است او آسمان و زمین را پر می‌کند. «خدا نور است» (اول یوحنا۱: ۵) در مقابل تاریکی. در کتاب مقدس تاریکی مظهر گناه، شر و مرگ است و نور مظهر تقدس، نیکی و زندگی است. خدا نور است یعنی جامع تمام خوبی‌هاست. خدا محبت است (اول یوحنا۴: ۸.) محبت تنها یک صفت او نیست، بلکه طبیعت اوست، محبت خدا، تاثیر ناپذیر و خود به خودی است.تنها دلیل اینکه خدا همه چیز را دوست دارد در اراده مطلق او یافت می‌شود: یَهُوَه دل خود را با شما نبست و شما را برنگزید از این سبب كه از سایر قومها كثیرتر بودید زیرا كه شما از همة قومها قلیلتر بودید. لیكن از این جهت كه یَهُوَه شما را دوست میداشت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)