چندسال پیش(۳۵)اول تیرماه،آغازهفته عدالت؛حاجی مقدس نباشید!
حُکم قضا،حُکم حزب حاکم است(۱۱فروردین۱۳۶۰روزنامه میزان)مهدی #بازرگان:
«دستگاه قضایی،حُکمش حُکم اسلام ومشروعیتش منبعث از مردم نیست.بلکه حُکم واحکام دستگاه قضایی،حُکم حزب حاکم وتصفیه حساب های شخصی و گروهی است».(دردفاع از عباس امیرانتظام).
مرجع نظارت،فقط دادگستری؛(۱۵فروردین۱۳۶۱#روزنامه جمهوری اسلامی)ربانی املشی(دادستان کل کشور):
«درآینده ما فقط یک مرجع نظارت خواهیم داشت وآن دادگستری است.دادگاه های انقلاب بصورت فعلی نخواهند بود.وقتی که ما دادگستری اسلامی داشته باشیم دیگر دادگاه انقلاب جدای ازدادگستری نخواهیم داشت.ودرحقیقت دادگاه انقلاب در دل دادگستری خواهد بود».
همه مملکت دادگاه انقلاب شود(۲۹اردیبهشت۱۳۶۱روزنامه جمهوری اسلامی)محمدمومن:
«این(ادغام دادگاه های انقلاب در دادگستری)یک مساله دیگری است که اگر بکنیم بایدبگوئیم که آنچه درآینده می بایدعمل شودودرواقع شورای عالی قضایی موظف است عمل کنداین است که همه مملکت را دادگاه انقلاب بکند.منتها نامش دادگستری است».
قوانین دادگستری ضد اسلام است(۲۹اردیبهشت۱۳۶۱)سیدحسین موسوی تبریزی(دادستان کل انقلاب):
«بیشترقوانین دادگستری،بخصوص قوانین جزایی ضداسلام است.خلاف اسلام است.آیین دادرسی برای مردم ناراحت کننده است.شرایط قضایی که اکنون در دادگستری هست،منطبق باشرایط قاضی دراسلام نیست،درفقه اسلام نیست. وبسیاری ازمشکلات دیگری که مردم ماهمیشه دچار بوده انده ودچار هستند و تابه امروزاین مشکلشان حل نشد،وواقعامن خودم به عنوان یک نفرمسلمان که دوستدارانقلابم شرمنده ام از اینکه تا به امروزهم قوانین طاغوتی وضد اسلامی است».
حاجی مقدس نباشید؛(۲۹اردیبهشت،روزنامه جمهوری اسلامی۱۳۶۱)، محمدی گیلانی:
«شایدیادتان باشدکه خیلی تلاش ازطرف دولت موقت می شدکه اساس دادگاه های انقلاب مثلابرچیده شودویاسپاه پاسداران جمع بشود،این طرزتفکرغیر انقلابی هنوزدرمیان ماباقی است.آخرما انقلاب کردیم می بایستی حکومت انقلابی رابطورانقلابی پیاده کنیم وتعارف بردارنیست.حقیقت این است که انقلاب کردیم ولی بطور انقلابی بعد از انقلاب عمل نکردیم.زیان هایی بر ما براثر عدم انقلابی نمودندوارد شد.حکومت الهی و قضای شرعی با احساسات و عواطف تطبیق نمی کند…آنهایی که در مصادرقضا وارد می شونداین حاجی مقدس نباید باشند».
قانون ۸ماده ای(۲۵آذر۱۳۶۱روزنامه جمهوری اسلامی)روح الله الموسوی الخمینی:
«هیچکس حق نداردبه خانه یا مغازه کسی ویامحل کارشخصی کسی بدون اذن صاحب آنهاواردشودیاکسی راجلب کندیابنام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نمایدویانسبت به فردی اهانت نموده واعمال غیرانسانی مرتکب شود. یا به تلفن هانوارضبط صوت دیگری بنام کشف جرم یاکشف مرکز گناه گوش کند و یابرای کشف گناه وجرم هرچندبزرگ باشد،شنودبگذارد.ویابدنبال اسرار مردم باشدوتجسس ازگناهان غیرنماید.ویااسراری که از غیربه او رسید ولوبرای یک نفر فاش کند».
مجازات های سریع بادادگاه انقلاب(۲۹دی۱۳۶۱روزنامه کیهان)یوسف صانعی(دادستان کل کشور):
«دررابطه بااتخاذرویه قضایی مشترک درمحاکم قضایی؛یکی ازعوامل مهم این وحدت رویه به تصویب رسیدن قوانین اسلامی است.امابه این زودی هانمی توان گفت که دادسراهای انقلاب یادادسراهای عمومی می توانند وحدت رویه پیدا کنند.چون دردادسراهای انقلاب موازین شرعی ومعیارهای انقلابی حاکم بوده است.ودردرازمدت برمی گرددبه همان ضوابط وشرایط عمومی ولی نه درکوتاه مدت.یرااگرآنهاضوابط خودشان راعمل نکنندنمی توانندضدانقلاب رامهارکرده و سریع به مجازات برسانندوضدانقلاب بایدباموازین دادگاه انقلاب محاکمه وبا مجازات های مصوب شورای انقلاب مجازات شود».
قانون جهت دار رادوربریزید(۱۸اردیبهشت۱۳۶۵)موسوی اردبیلی(رئیس شورای عالی قضائی):
«بعضی جاهاقوانین به روشنی ضداسلام است.وبعضی هامخالفت آشکاربا اسلام نداردوجهت داراست.مادادمی زنیم این قوانین برعلیه مستضعفین است. این قانون می خواهدمستضعف سرپناه نداشته باشد.وزیربرف وباران با دختر۱۶و ۱۸ساله،یامادرپیربازنی حامله درکنارخیابان بخوابد.سه روزبگذردنه دختر،دختر او باشدونه پسر،پسراو.اماقانون مالک ومستاجراگرببیندهیچ جای آن مخالف اسلام نیست،قوانین جهت داررا بایددورریخت.ولی به این آسانی نیست. اگرمابخواهیم جمع رابه نفع مستضعفین بکنیم بایدتمام قوانینی که دردوران پهلوی تصویب شده چون جهت داربوده است دوربریزیم.این رابایدحوزه علمیه تشخیص بدهد. این نظام نیازبه تغذیه فکرداردواین بجزحوزه علمیه قم ازجای دیگر تغذیه نخواهد شد.منبع فکری نظام اسلامی حوزه علمیه است.این حوزه علمیه است که باید خط اقتصادی رادرمملکت پیاده کند».
(سمیناراسلام ومستضعفان.نقل ازنشریه رویدادهاوتحلیل سپاه پاسداران ش.۸)
دانشگاه زندان(۱فروردین۱۳۶۵روزنامه کیهان)موسوی بجنوردی (عضوشورای عالی قضائی):
«زندان های جمهوری اسلامی ایران اکنون به آموزشگاه و دانشگاه تبدیل شده است.بطوری که مجرم راپس از طی کیفر،به یک انسان واقعی تبدیل کرده و به جامعه تحویل می دهد».
جوسازی نکنید(۲خرداد۱۳۶۶روزنامه رسالت)مهدوی کنی:
«خیلی اوقات بایک جوی ممکن است خون بی گناهی ریخته شود.مگرجو درست نکردند و علی را کشتند!».
قتل بختیارباحُکم دادگاه انقلاب(۸آبان۱۳۷۰ روزنامه سلام)انیس نقاش(عامل ترور دردفعه نخست):
«من هیچ گونه خصومت خصوصی با بختیار نداشتم.عمل من صرفاجنبه سیاسی داشت.بختیاردردادگاه انقلاب اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود. من وچهار نفردیگر ماموریت یافته بودیم که این ماموریت را به عمل آورند».
بدون هیات منصفه هرگز(۲۴دی۱۳۷۰روزنامه سلام)محمدیزدی(رئیس قوه قضائیه)
«احکام دادگاه های جرائم سیاسی ومطبوعاتی بدون حضورهیات منصفه ووکیل مدافع باطل می شود».
خودکشی دادستان انقلابی(۳۰مرداد۱۳۷۲روزنامه سلام)خودکشی محسن خداوردی،دادستان انقلاب رشت:
«محسن خداوردی(دادستان سابق انقلاب اسلامی رشت)ظاهرابرای فراراز محاکمه ونتایج حاصله ازآن مبادرت به خودکشی کرده است.وی باشلیک گلوله ای به قلبش خودراکشت؟!».
زندانی اعتقادی نداریم(۲۲اسفند۱۳۷۲روزنامه سلام)محمدیزدی (رئیس قوه قضائیه):
«درجمهوری اسلامی ایران حتی یک زندانی بدلیل اعتقادات خود درزندان بسر نمی برد».
محارب داریم تامحارب(۱۳مهر۱۳۷۴روزنامه سلام)رهبرپور(رئیس دادگاه انقلاب):
«وی درخصوص صدورحکم عاملان بمبگذاری وقتل کشیشان گفت:«فرحناز انامی،مریم شهبازپور،وبتول وافری بخاطراقدام علیه امنیت کشورمحارب شناخته شدند.و محکوم به ۱۵سال حبس ازاین حیث شدند».وی درتوجیه چنین مجازاتی گفت:«مجازات محارب تنهاقتل نیست.بلکه قانونگذارپس از برشمردن چهارنوع مجازات ومبسوط گذاشتن دست رئیس محکمه،به وی اختیار داده است یکی از مجازات هاتبعیداست.ومانیزمتهمین رابه ۱۵سال تیعیددریکی اززندان های کشور محکوم نمودیم».
دادگاه قانون اساسی(۲۸فروردین۱۳۷۶روزنامه سلام):
«توسط ۴۰تن ازنمایندگان طرح تاسیس صیانت از قانون اساسی تقدیم مجلس شد».
دروپنجره عدالت(۲۹اردیبهشت۱۳۷۷روزنامه سلام)محمدیزدی(رئیس قوه قضائیه):
«این قوه نبایدباسیاست مخلوط شود،چون هنگامی که سیاست ازدر دادگاه وارد شود،عدالت از پنجره خارج خواهد شد».
به دادگاه نیازی نیست(۱۳شهریور۱۳۷۸روزنامه آریا)محمدتقی مصباح یزدی:
«اسلام به هرمسلمانی حق داده که وقتی دیدشخصی به مقدسات اسلام توهین می کند،خونش را بریزد.این حُکم اسلام است.دادگاه هم نمی خواهد. اختلاف وقرائت بردارهم نیست».
ویرانه ای بنام قوه قضائیه(۲۶خرداد۱۳۸۱روزنامه همبستگی)هاشمی شاهرودی(رئیس قوه قضائیه):
«ویرانه‌ای را تحویل گرفتم وبرای بازسازی و نوسازی آن حدود یک دهه زمان نیاز است.»(گزارشی از ااینجانب(محمدشوری)بانام مستعار«شیدایی»باعنوان«ده سال انتظار شاید وقتی دیگر»که قسمت دوم آن هرگز چاپ نشد!).
دخترزندانی فاحشه شده است(۲۹فروردین۱۳۸۱روزنامه آزاد)هاشمی شاهرودی(رئیس قوه قضائیه):
«آقایان قاضی یک روزپا به زندان بگذارندوببینندچه خبر است.پرونده هارا باید رده بندی کنند.وهم چنین ازصدور قراروثیقه های سنگین وکمرشکن بپرهیزند.آنهاباید به وضعیت فعلی جامعه توجه کنند…دراستان های مختلف مشاهده شده است که بازندانی شدن پدریامادر،دختروفرزندخانواده در ۱۳سالگی به فحشاومنکر روی آورده ست».
علنی کردن شرارت(۷اردیبهشت۱۳۸۱روزنامه کیهان)هاشمی شاهرودی(رئیس قوه قضائیه):
«فلسفه کیفر ومجازات دراسلام ترساندن بزه کاران وپیشگیری ازوقوع جرم است.هنوز هم معتقدم علنی کردن مجازات شرارت وعاملین جرائم سازمان یافته وباندی بسیار مهم است».
رانت قضائی(۱۹اردیبهشت۱۳۸۱روزنامه همبستگی۱۳۸۱)هاشمی شاهرودی(رئیس قوه قضائیه):
«بازداشت موقت حالتی ازرانت رابرای دستگاه قضائی وزندان بوجود می آوردکه این می تواندپایه فسادباشدوباید برچیده شود».
حسین شریتعمداری چه زمانی بازجوشد؟(۳۰بهمن ۱۳۸۱روزنامه کیهان)مجیدانصاری(عضوفراکسیون مجمع روحانیون مبارزومعاون پارلمانی حسن روحانی رئیس جمهوری دولت یازدهم):
«بعدازاتمام دوره اول نمایندگی مجلس،آیت الله موسوی اردبیلی،رئیس شورای عالی شورای عالی قضائی وقت از من به عنوان نماینده این شورا دعوت کردند تاگزارشی از روندزندانهاتهیه کنم ومن هم نارسایی های زندان را گزارش کردم…
…بااین پیگیری برای اولین بارقانونمندی یکسانی برای اداره زندان ها اعم از عادی،انقلاب،زنان و…حاکم شد… تعدادزیادی از دختران وپسران جوان نیز درآن شرایط نخست تحت تاثیر برنامه های فریبنده گروه ها قرار گرفته،جذب شده ودست به اثدامات غیرقانونی می زدند…دراین شرایط دو نگاه برزندان های کشور حاکم بود.یک نگاه معتقد به برخورد خشن وحداکثرمچازات برای زندانیان بود ودیدگاه دیگرمتکی برتاکیدات امام مبتنی بر توجه بیشترزندانیان وبرخورداز نظر رافت و رحمت اسلامی بود…درآنزمان این دیدگاه مطرح شد که اگر کمترین اطلاعات ازاوضاع کشور،ماهیت وابسته وجنایتکارگروه هابه زندانیان داده شود، حتمااصلاح خواهندشد.ومی تواننددرلیست عفوقراربگیرند.وبه جامعه برگردند. حال آنکه برخوردتندوخشونت باربا آنهامی تواند ازآنهاافرادی عقده ای ودرخدمت دشمن بسازد.لذادرآن شرایط تحقیق گسترده ای را آغازکردم و ازمیان زندانیان قبل ازانقلاب،مطلعین ازجریانات سیاسی و گروهکی اعم ازروحانی وغیر روحانی که بادیدگاه برخورد سازنده،گفت وگو واقناع موافق بودندرا شناسایی وبرای همکاری دعوت کردیم…درآنزمان از آقای حسین شریعتمداری وچندنفراز همکارانشان که درقسمت فرهنگی سپاه پاسداران وواحد فرهنگی مشغول بکار بودندودراین موضوع تسلط کامل داشتنددعوت کردم وآن ها چندسالی با سازمان زندانها هکاری می کردند…آقای شریتعمداری برای ساعت های متمادی گاهی بایک یاچندنفرازافرادگروهکی به بحث های نظری فکری واغتقادی می پرداختند. وبعضادر جلسه های عمومی تربه پرسش زندانیان پاسخ می گفتند.درواقع این اولین بار بود که درزندان جلسه پرسش وپاسخ برگزار می شد.آقای شریتعمداری درآنزمان به دلیل آگاهی کامل به مبانی نظری گروه های مارکسیستی وچپ وسابقه قبل از انقلاب وتوانایی بالا مباحث ایدئولوژیک زیادی باسران برجسته حزب توده وسایر گروه ها داشتند».
*توجه:افکارعمومی بایدبازتاب حقیقت باشدنه شارلاتانیسم رسانه ای که بواسطه قدرت وثروث جنگ روانی بوجود می آورد!
برای تصحیح وتطهیر افکار عمومی،راز گشایی ازحقیقت-که دارای لایه های پنهان و آشکار پیچیده ای ست-می تواندکار یک روزنامه نگار مستقل باشد.
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/تیرماه۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)