nfrte67

“زنان انقلابی” هدیه ای به جنبش انقلابی و سوسیالیستی میهن؛” ایران”، است که به قیمت مناسبی در اختیار دوستان و رفقایی که مایل به خوانش آن هستند، قرار می گیرد.

برای دریافت کتاب، ” زنان انقلابی” با پیام الکترونیکی زیر تماس بگیرید.

zanan.enghelabi@gmail.com

پیشگفتار کتاب زنان انقلابی- واژه ای چند از نگارنده

کتاب «زنان انقلابی» شامل زندگینامۀ برخی از زنان پیشتاز و کمونیست جهان میباشد که از زبانهای گوناگون، به خصوص انگلیسی، به فارسی برگردان، تهیه و تنظیم شده است. بسیاری از این زندگینامه ها، پیش از انتشار این کتاب، به زبان فارسی، موجود نبوده است.

   ما در دورانی زندگی میکنیم که «انقلاب» و «سوسیالیسم» بیش از هر زمان دیگری مورد تهاجم مدافعان سیستم سرمایه داری قرار گرفته است. در میهنمان، تئوری بافان و جاعلان تاریخ از هر حربه یی برای حفظ استبداد حاکم استفاده میکنند. از اینرو، هر حرکت و اندیشۀ انقلابی را خشونتطلبی نامیده و مترصّدند تا انفعال را تئوریزه کنند. این کتاب بر آن است تا با معرفی برخی از زنان انقلابی و کمونیست جهان و نگاهی مختصر به هستی اجتماعی ایشان، از مبارزه برای سوسیالیسم به مثابۀ تنها بدیل تاریخی و عینی  نظم سرمایه داری و نبرد قهر آمیز نسل جوان بویژه زنان علیه خدایگان سالاری حاکم بر میهنمان، قاطعانه حمایت و پشتیبانی کند.

طبیعی است که این کتاب، مانند هر کتاب دیگری، خالی از اشکال و کمبود نیست. امّا نویسنده به عنوان یک فعال سیاسی بر این باور است که روند تکامل، پویایی و شکوفایی تاریخ جز از طریق حضور زنان و مردان عدالتخواه در صحنۀ مبارزۀ طبقاتی ممکن نخواهد بود. مطالعۀ زندگی مبارزاتی زنان مبارز و انقلابی، به ویژه کمونیست، بهمثابۀ نیروی بسیار عظیم هر گونه تحول بنیادین تاریخی، بخشی هر چند اندک، از عینیت مبارزۀ طبقاتی در تاریخ را آشکار ساخته و پرده از چهرۀ ریاکاران و آنانی که تاریخ را تحریف می کنند، برمی گیرد.

«زنان انقلابی»، معرّفی شخصیتهای انقلابی و کمونیست را مد نظرقرار داده است. زیرا، سیستم سرمایهداری که دارای مناسباتی پدرسالارانه است، نقش زنان در جنبشهای انقلابی را، بهعمد، کمرنگ جلوه میدهد تا از شرکت آنان در مبارزۀ طبقاتی جلوگیری کند. واقعیت این است که رفع کامل تبعیض جنسیتی با رفع تبعیض طبقاتی پیوندی ارگانیک دارد. به بیانی دیگر، تا کارگر از قید و بند کار مزدوری آزاد نگردد، زن نیز از قید و بند قوانینی که برای مردان نسبت به زنان حقوقی ویژه قائل است، آزاد نخواهد شد. مطالعۀ این کتاب، نه تنها برای زنان، بلکه برای همگان، فرا از جنسیت، نیز می تواند سودمند باشد. چرایی آن را از عبارت «کارل مارکس» ـ که از قول  برنارد دو شارتر، فیلسوف نوافلاطونی فرانسوی که در «گروندریسه» بیان شده ـ درمییابیم که اظهار می دارد: «چون کوتوله هایی نشسته بر دوش غولها، همین است که میتوانیم بیش از آنها و در دور دستها، چیزها را ببینیم، نه به این دلیل که تیزبینتر هستیم یا با آنها تفاوت جسمانی داریم، بلکه از آنرو که به واسطۀ قامت غولآسایشان بالارفته و قد برافراشته ایم».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)