چند سال پیش(۳۳)زن،فساد،حجاب
زیر نویس یک عکس،روزنامه اطلاعات،۱۱فروردین ۱۳۵۸:
«زنان بی حجاب،آزادانه پای صندوق رفتند و رای دادند».
خمینی،روزنامه کیهان ۱۳۶۷،ش۱۳۵۳۴:
ازنامه خمینی به مدیرعامل صداوسیما(آقای محمد هاشمی رفسنجانی):
«آقای محمد هاشمی،مدیرعامل صداوسیمای ج.ا.ا،باکمال تاسف و تاثر روز گذشته ازصدای ج.ا،مطلبی در مورد الگوی زن پخش گردیده است که انسان شرم دارد بازگونماید.فردی که این مطلب راپخش کرده است تعزیرواخراج گردد. و دست اندرکاران آن تعزیرخواهندشد.درصورتی که ثابت شودقصدتوهین درکاربوده است، بلاشک فردتوهین کننده محکوم به اعدام است».
عباس دوزدوزانی(نماینده تبریردر مجلس)۳اسفند۱۳۶۰:
«دربسیاری از مناطق متاسفانه اخیرااحساس می شودکه حزب الله که حق بزرگی برگردن انقلاب دارد.آن حزب اللهی که باتمام وجوددرصحنه های انقلاب حاضربوده است،امروزدرمحدودیت هاقرارمی گیردوکوبیده می شود».
سید حسین موسوی تبریزی(دادستان کل انقلاب)روزنامه اطلاعات، ۲۸فروردین ۱۳۶۱:
«جمهوری اسلامی دراین رابطه(حجاب)موفق بوده وبسیاری از این خانم های فهمیده که درد مردم رادرک کرده وخون شهدا رادیده وخانواده هایشان رادرک کرده اند.خودشان را باجامعه اسلامی تطبیق داده اند.ولی عده ای نیزهستندکه جامعه رادرک نمی کنندباهمان وضع زننده زمان پهلوی می آیندکه بایددرجامعه مطرود بشوندوافرادحزب اللهی باید این هارا مطرود بکنند.باید تاکسی ها آنان ر راه ندهند.شرکت های واحداین ها را راه ندهندومردم بااین ها رفت و آمد نکنند و این هارا به میهمانی دعوت نکنند،تابالاخره درجامعه مطرود بشوند.البته این افراد در ادارات هم پاکسازی خواهندشد.حتی کسانی که دراداره رعایت بکنند ولی در بیرون نکنند،قانون پاکسازی این اجازه را می دهدکه اینان پاکسازی شوند».
هاشمی رفسنجانی(نمازجمعه) ۱۳اردیبهشت ۱۳۶۵:
«ماالان افرادی را می بینیم وهرقدرنصیحت می کنیم وازطریق تقوامی خواهیم به این محیط سالم برسانیم هنوز یک مقاومتهایی منفی هست وخانم هایی متاسفانه پس از۷سال از انقلاب هنوز به این راضی اند که مقداری ازموهایشان بیرون باشد.تابحال بااین طور افرادخیلی بانصیحت وموعظه برخورد کرده ایم وهنوزهم بعضی از شهرهای بزرگ این بلیّه رادارندودربعضی مغازه ها اینگونه مسائل ترویج می شود و دربعضی ادارات هنوز خوب(حجاب)مراعات نمی شود واین ها خطرناک است وفکر می کنم پس از۷سال تحمل ماهم تما بشود.مردم حزب الله چند بار طغیان کردند ودیدید که درخیابان ها ریختند وازهمین تربیون نمازجمعه وزیرکشورودیگران خواهش کردند وبه آنها وعده دادیم که این خودشان…»
هاشمی رفسنجانی:روزنامه رسالت،۱۳اردیبهشت ۱۳۶۵:
«اردوگاههای خاصی برای عوامل فسادوبی حجابی ساخته می شود.مردم حرب الله تا بحال چندین بار ظغیان کرده وبه خیابانها ریختندوماجلوی آنهارا گرفتیم ولی حالا مثل اینکه مقداری خشونت لازم است».
هاشمی رفسنجانی:خبرگزاری تسنیم، ۱۲اردیبشهت۱۳۹۴:
«…اما آدم‌های خشک مقدس،‌جاهل و نادان نیز هستند. امروز همه مصیبت برای آنها این است که چند زن بدحجاب در خیابان باشند. بله این مصیبت است و این زن‌ها باید حداقل حجاب اسلامی را داشته باشند اما مسئله این است که بقیه مسائل مانند زندان‌ها، ظلم‌ها، سرکوب‌ها و حق‌هایی که از مردم ضایع می‌شود، چه می‌شود؟».
خوئینی(دادستان کل کشور)روزنامه کیهان۳۰ اردیبهشت:۱۳۶۵
«مساله برخوردبابی حجابی وبدحجاب،جزو وظایف فقوه قضائیه وضابطین قوه قضائیه است.آنهابایداین کاررابکننداماباگشت گذاشتن درخیابان و ایجاد اردوگاههای کاری وتربیتی نمی توان این معضل راحل کرد.ماچقدرباید مامور بگذاریم تامواظب یک بی حجاب باشند.به عقیده من برخوردبامساله بی حجابی رابایدبه عهده مردم گذاشت.البته ممکن است عده ای ازاین مساله سواستفاده کننداما جلوی سو استفاده کنندگان را بیشتر می توان گرفت تابی حجابان را. در این زمینه خوب است به عنوان نهی از منکر مردم اجازه داشته باشند….این مساله را به عنوان نظر شخصی مطرح کردم حالااگر مردم حزب الله و مسلمان بایک بی حجاب برخورد کردندوبعد به زندان افتادند بنده از آنها دفاعی نمی کنم.
موسوی خوئینی(دادستان کل کشور) فروردین سال ۱۳۶۶ ،روزنامه کیهان:
«کسانیکه در جامعه اسلامی رعایت شئونات اسلامی را نمی‌کنندو به نحوی به انقلاب دهن کجی می‌کنند عاقبت از میان خواهندرفت وآنان باید بترسنداز روزی که مردم مسلمان و رزمندگان اسلام براساس همان انگیزه‌هایی که به مقابله با دشمنان در جبهه‌هارفتند باهمان انگیزه در صدد پاک کردن جامعه برآیند آنوقت استکه دیگرنه به حرف من گوش می‌کنند ونه به حرف امثال من مردم وقتی احساس تکلیف کنند و ببینند مسئولین به وعده‌هایشان درزدودن آثار فساد نتوانستند عمل کنند خودشان وارد صحنه خواهندشد و تمام خس و خاشاک‌ها را برخواهند داشت و جامعه را پاکخواهند کرد آن مرد غیرتمندی که احساس بکند خانواده و ناموسشدرجامعه درمعرض خطر فساد قرار گرفته است دیگرنمی‌آید ازمن بپرسد که ماباید چه کنیم خودش دست بکار می‌شود و ریشه
فساد را از بین می‌برد بنابراین همه این‌ها که اشاعۀ فساد می‌کنندو به نحوی به انقلاب و اسلام دهن کجی می‌کنند مراقب اعمال خودشان باشند و همه کسانی که به مکیدن خون مردم عادت کرد‌ه‌اندو هنوز عادتشان را از دست نداده‌اند این زالو صفت‌ها باید بدانند کهآزاد نیستند وازعصبانیت مردم بترسند از اینکه بسیجی‌های ما احساس بکنند که باید خونشان رابدهند و یک قشر فاسد معدود بیایند به آرمانهای آنها دهن کجی اگرمردم دیدند مسئولان نتوانستند دست آنان را کوتاه کنندو افراد فاسدرا درهرلباس چه در لباس مسائل اجتماعی و اخلاقی جامعه مارا جولانگاه خودشان قرار دادند همانطورکه یورش بردند وهمه نهادهای نظام شاهنشاهی را درهم شکستند یک روزی هم سراغ افراد فاسدمی‌روندو برای همیشه جامعه اسلامی را از شّرآنها خلاص می‌کنند».
علی اکبر محتشمی پور(وزیرکشور)روزنامه کیهان۲۷فروردین ۱۳۶۶:
«تظاهرات اخیر موتورسواران علیه بد حجابی در سطح شهر تهران،بااجازه وزارت
کشور بوده است».
نشریه «یالثارات الحسین»:
«درصورت حضور زنان درسالن۱۲هزار نفری مجموعه آزادی دراین ورزشگاه،نیروهای حزب الله، «زلزله» به راه خواهند انداخت».
این نشریه افزوده:«دولت حسن روحانی «تمام اهتمام» خود برای زیر پای گذاشتن «شرع مقدس» را به کار گرفته و پیش می‌رود و رسانه‌های «فاسد» از این روند حمایت حمایت می‌کنند و هورا می‌کشند».
علی یونسی(دادستان تهران)روزنامه کیهان،۱۶اسفند۱۳۶۸:
«قارون های جدیدراخطر بزرگی برای سلامت اقتصادی و اخلاقی جامعه خواند.
اگرچنانچه می بینیم که ظرف مدت کمی قارون هایی ظهورمی کنند یقینا بدلیل فسادی است که دربرخی ازارگان های دولتی ما وجود دارد».
ازنشریه:»گزارش هفته»۱۴آدر۱۳۷۲:
«تاهنگامی که «حریم» دزدان بیت المال ومسئولین فاسددولتی درکشورما «محفوظ» وخالی ازهرگون تعرضی است،دزدی وغارت بیت المال نه تنها ادامه خواهد داشت،بلکه روز به روز برشدَّت وحِدَّت آن نیزافزوده خواهدشد.
هفته قبل روزنامه ها خبرازیک دزدی کلان در سطح مدیران رده ی بالای بانک تجارت دادندوبه رغم اعلام این خبر،روابط عمومی بانک مرکزی ونیزمسئولین عالی رتبه بانک تجارت،ازپاسخگویی در مورد این سرقت خودداری کردند.ظاهرا پرونده این سرقت کلان،همچون موارد مشابه دیگر،به صورتی محرمانه وبدون اطلاع مردم،وباصدور احکام مجازاتی خفبف خاتمه خواهد یافت وکسی از اسم و رسم این دزدان اطلاعی کسب نخواهدکرد.اماکیست که ندانداین شیوه های مسالمت جویانه وملایم تنهاسبب بسط وگسترش فسادمالی در سازمانهای دولتی کشورخواهدشد.متاسفانه هم اکنون به جایی رسیده ایم که «فسادمالی» درحال نهادینه شدن درسازمانه های دولتی است وکم وبیش همچون یک «اصل»ویک «موضوع»کاملا عادی وحتی«مشروع»پذیرفته شده است».
محمدی گلپایگانی(رئیس دفتر ‫رهبر‬‬ جمهوری اسلامی):
«بزرگ‌‌ترین ‫منکر‬‬» در کشور را «مخالفت با ‫ نظام‬‬ اسلامی» دانسته و گفت که «برخی فکر می‌ کنند ‏نهی‬ از منکر تنها نهی کردن افراد بدحجاب در خیابان است».
معاون سلامت وزارت بهداشت،(دکتراکبری)،روزنامه حیات نو،۱۸ آذر ۱۳۸۱:
«براساس یک تحقیق سن آغاز روسپیگری در دختران ۹تا۱۲ساله ۱۰درصد، ۱۳تا۱۶ساله،۶۰درصد، ۱۷تا۲۰سال۹۵ درصد بوده است».
*توجه:
مدیریت های کلیدی در ج.ا.ا،تقریبا ثابت بوده واگردرپستی کناررفته انددرجای دیگر مشغول شده اند!
کی مقصراست،کی قاصر؟!
قاصرآن است که از روی جهل وعدم آگاهی،جرم،بزه وخطایی از وی سرمی زند؛اما مقصر از روی دانایی واطلاع.
تدقیق درگذشته برای تمیزقاصرومقصروانتشارآن برای آگاهی افکارعمومی،کاریک روزنامه نگار حرفه ای ومستقل است.
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/اردیبهشت۱۳۹۴

زن,حجاب,بدحجابی,فساد,خمینی,چندسال پیش,محمد شوری,صداوسیما,هاشمی رفسنجانی,روزنامه اطلاعات,موسوی خوئینی,موسوی تبریزی,قوه قضائیه,دادستان تهران,دادستان کل کشور,محمدی گلپایگانی,روسپیگری,دوزدوزانی,انصارحزب الله

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)