http://radiofarhang.nu/index.php/radio/2015-02-18-11-38-05/item/1275-1394

درود و مهر بسیار ، در ششمین روز از ماه اردییبهشت در گفتگویى رادیویى همراه شدم با محمد زمانى سخنگوى جبهه دمکراتیک و در پیرامون بیانیه از زندان در مورد حمایت از جنبش هاى کارگرى و معلمین و همچنین کارزار نه به اعدام و سرانجام چشم انداز بحران در منطقه و بویژه موضعگیریهاى عربستان و ایران بر علیه یکدیگر ، سعید اوحدی (رادیو فرهنگ)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)