چند سال پیش(۳۱)بیستم فروردین ۱۳۵۹قطع رابطه باآمریکا
سخنان ریگان(رئیس جمهوری اسبق آمریکا):درارتباط با ورود مخفیانه مک فارلین به ایران:
بایدبگویم افرادی که باماتماس گرفتند،یعنی کسانی که ماباآنهامراوده داشتیم، هرگاه رازآنهابرملامی شدواگرآیت الله خمینی باخبرمی شد،زندگی آنان تاقبل از فرودآمدن شب نیز به طول نمی انجامید…این افرادعناصری بودندکه مایل بودند حکومتی داشته باشندکه مابانوعی ازآن روزی روابط بسیارنزدیک داشتیم وبه همین دلیل بودکه مامراوده خودراباآنهاآغاز کردیم.
(شبکه های تلویزیونی آمریکا/نشریه راه مجاهد/ش۶۱سال۱۳۶۹).
خبرگزاری جمهوری اسلامی(درارتباط با ورود مک فارلین به ایران)
«ادعاشده است آمریکائیهاازجریان مذاکره باطرف ایرانی فیلم ونوار پیاده کرده اند»؟
هاشمی رفسنجانی:
«من بعید می دانم».
هاشمی رفسنجانی:(درارتباط با ورود مک فارلین به ایران):
«آقای هاشمی ازیک نمونه تلاش آمریکا برای نزدیک شدن به ایران به عنوان نمونه ی از استیصال آنان یاد کرد».
(روزنامه کیهان/۱۴آبان۱۳۶۵).
هاشمی رفسنجانی:
«دولت ریگان می خواهدقضیه (ورودمک فارلین)را به سلاح منحرف کند.ماآنقدر نیازمند به اسلجه نیستیم که مجبوربشویم به خاطر اسلحه با آمریکا آنجورحرف بزنیم».
(روزنامه کیهان۲۳آذر۱۳۶۵).
آیت الله مهدوی کنی(مخالفت بابستن سفارت آمریکا):
روزنامه«کیهان»نوشت:«چندی پیش یکی از هفته نامه هاخبرداده بودکه آقای مهدوی کنی-رئیس دانشگاه امام صادق-درکلاس درس اخلاق این دانشگاه پیرامون اشغال لانه جاسوسی آمریکاگفته است:سفارت ملک وخانه یک کشور است،گرفتن وبستن یک سفارت اعلام جنگ است.ماازاول باگرفتن سفارت آمریکا مخالف بودیم ومخالفت کردیم».
هفته نامه مذبوردرادامه خبرخودازقول ایشان نوشته بود:«نگهداشتن گروگانهابه مدت ۴۴۴روزکاردرستی نبود،وتاوان زیادی بابت آن دادیم!».
آیت الله مهدوی کنی دربخشی ازاظهارات خویش گفته اندکه رهبرانقلاب مخالف رابطه باآمریکاهستند،مانیزتابع ولایت هستیم ومی گویم هرچه اوگفته باید اجراشود.وسوال این است که مگرحضرت امام ورهبرمعظم انقلاب،تسخیرلانه جاسوسی راتائیدنکرده اند؟آیااگرچنین است؟که چنین است،چرادراین مورد از مقام ولایت تبعیت نفرموده اند؟».
هاشمی رفسنجانی:
«رابطه باآمریکاکاملابه نظررهبرمعظم انقلاب اسلامی بستگی دارد…ممکن است رهبرمعظم انقلاب روزی این موضوع رابه مجلس یامجمع تشخیص آمریکا بدهند».
(هفته نامه آبان/سال اول/ش۳/۸/۹/۱۳۷۶).
سخنان خامنه ای درسال نو۱۳۹۴درمشهد:
رهبر انقلاب اسلامی سپس دو سوال را مطرح کردند:۱- لانه اصلی توطئه برضد ملت ایران کجاست ؟ ۲- دشمنان این ملت چه کسانی هستند ؟
حضرت آیت ا… خامنه ای در پاسخ به سوال اول تاکید کردند : مرکز اصلی توطئه ها بر ضد ملت ایران ، آمریکا است و امروز بعد از گذشت ۳۴ سال ، هر گاه که نام دشمن برده می شود ، ذهن ملت ایران به سرعت متوجه آمریکا می گردد . ایشان افزودند : مسئولان آمریکا باید در مورد این موضوع بدقت تامل کنند واز خود بپرسند که چرا ذهن ملت ایران در خصوص دشمن ، همواره متوجه آمریکا است ؟
رهبر انقلاب اسلامی همچنین در خصوص دشمنان ملت ایران ، خاطرنشان کردند : علاوه بر آمریکا که دشمن درجه اول و مرکز توطئه است ، دشمنان دیگری هم وجود دارند ، که دولت انگلیس خبیث از جمله آنها است ، اما از خود استقلالی ندارد و با دنباله روی، نقش مکمل دولت آمریکا را دارد .
آمریکائی ها مدتی است که از طرق گوناگون پیغام می دهند که خواهان مذاکره جداگانه با ایران در خصوص موضوع هسته ای هستند اما من بر اساس تجربه های گذشته به چنین گفتگوهائی خوشبین نیستم .
صادق زیباکلام:
«آنهاماراغرب زده و مرعوب غرب می دانند؛گیریم که تمام کسانی که خواستاررفع تنش باآمریکاهستندغربزده ومرعوب باشند،ولی بالاخره صورت مساله برجای خودباقی مانده وآن این است که ادامه تنش چه نفعی برای ایران داد؟».
(روزنامه آریا/۱۶شهریور۱۳۷۸).
مرعشی(جانشین دبیرکل حزب کارگزاران):
رابطه با آمریکابه نفع ماست.چون مابراحتی می توانیم نفت مان راهم به حکومت های خارجی بفروشیم».
نشریه ایران فردا/سال چهارم/ش۱۰/به نقل ازپیام دانشجو۲۳/۲/۱۳۷۱).
محسن رضایی(فرمانده کل سپاه):
درگیری ماباآمریکاقطعی است وسرنوشت همه چیزدرهمین درگیری وبرخورد تعیین می شود»
(روزنامه جمهوری اسلامی/۱۱/۳/۱۳۷۱).
روح الله حسینیان:(درارتباط باوقوع قتل های زنجیره ای)
«بهوش باشید،هیچ هیات خارجی رانپذیریدوبعلاوه اجازه ندهیدهیچ آمریکایی واردایران شود».
(روزنامه صبح امروز/۲۲دی۱۳۷۷).
عباس عبدی:(ازدانشجویان تسخیرکننده سفارت آمریکا):
«اگربه جای آقای خاتمی،درهرشرایطی اشخاص دیگری درمقام ریاست جمهوری قرارگرفته بودندهمین افرادمهاجم به اتوبوس توریست های آمریکایی، سیاستمداران ونظامیان آمریکایی را اسکورت می کردند.مهاجمان به توریست های آمریکایی ومردم درپارک ها،افرادشناخته شده ای هستندوفاجعه نیزهمین است.که عناصرشناخته شده ای این اعمال رامرتکب می شوند.ومقام های مسئول نیزدر برابراین اعمال سکوت می کنند».
(روزنامه خرداد/۱۶آذر۱۳۷۷).
موسوی خوئینی(دادستان کل کشور):
«تا انقلاب هست تامبارزه هست،تا نام خدادراین کشور هست،آمریکا دشمن ماست».
(روزنامه کیهان/۱۹آبان/ش ۱۳۸۸۱).
بهزاد نبوی:
«کسانی که امروز باآمدن چندجهانگردآمریکایی الم شنگه راه انداخته اندودولت آقای خاتمی رازیرسوال می برندبه اندازه یک مثقال وسرسوزن به مبارزه باآمریکا اعتقادندارند.این افرادبانوشتن نامه دسته جمعی به رهبرافسوس خوردندکه چرا ایران وارد یک اتحادیه باآمریکا نمی شود وترکیه جای خالی کشورمارادرسیاست خارجی آمریکاگرفته است».
(روزنامه خرداد/۱۷آذر۱۳۷۷).
دری نجف آبادی(وزیراطلاعات):
«وزیراطلاعات با رد گردشگربودن هیات آمریکایی اعلام کرده که هیات ۱۳نفره درسفربه تهران فراترازویزای خودعمل کرده است.
وی گفت:«درابتدابرای هیات آمریکایی درخواست ویزای گردشگری شده بود،اماگویابعدامعلوم شده که اهداف اقتصادی رانیز تعقیب می کرده اندودراین باره مذاکراتی نیز داشته اند».
(روی دکه روزنامه آریا/به نقل از روزنامه کیهان).
محمدجوادلاریجانی:
«به نظرمن مذاکره باآمریکانباید به عنوان تابومطرح شود.مابرای منافع ملی خودمان حتی با شیطان در قعر جهنم نیزمی توانیم مذاکره کنیم.ومذاکره اصولا چیر ممنوعی نیست.اماباید ببینیم این کار برای ما چقدرنفع دارد؟».
(هفته نامه تهران امروز/۱۱آذر۱۳۷۹).
محمدجواد لاریجانی(درارتباط باورود مک فارلین به ایران):
درزمان آمدن مک فارلین به ایران فرصت بسیارمناسبی بودکه مابه این اقدام آمریکاجواب مثبت بدهیم زیرادرآنزمان آمریکابه این نتیجه رسیده بود که باایران پیروز کارکنداما این امر توسط صهیونیستها لورفت».
(روزنامه انتخاب/۱۲آذر۱۳۸۱).
محمدجوادلاریجانی:
«مذاکره پنهانی نمی کنیم.پس از گذشت ۲۳سال مااکنون دیگر درروابطمان با آمریکااحتیاجی به لابی پنهانی نداریم».
(روزنامه انتخاب/۲۵/فروردین ۱۳۸۱).
عطاء الله مهاجرانی(نماینده مردم فارس) :
«مجلس رای قاطع داده که نه تنها تحت عنوان سرنوشت گروگان ها مذاکره با آمریکا را تحمل نمی کند و نمی پذیرد بلکه مذاکره با کسانی که دوست دارند به عنوان میانجی رفتار کنند آنها را هم نخواهد پذیرفت».
مهاجرانی : مذاکره با آمریکا را تحمل نمی کنیم !
عطاء الله مهاجرانی نماینده مردم فارس در مجلس شورای اسلامی طی سفر اخیر خود به شیراز در گفت و گویی با خبرگزاری پارس اظهار داشت : مذاکره با آمریکا را تحمل نمی کنیم .مهاجرانی گفت : عده ای در کشور ما که بعضی از آنها از مسئولین دولتی هم هستند علاقمند بودند این گونه مطرح کنند که ریشه همه مشکلاتی که ما داریم و لزوما جنگ تحمیلی عراق هم که به واسطه آمریکا انجام شده مسئله گروگان ها هست اما اطلاعاتی که از ماهیت آمریکا و نحوه عمل آمریکا داریم بالاخص از اظهارات صریحی که مقامات رسمی آمریکا کردند روشن است که مسئله گروگان ها تنها بهانه جنگ نیست ما حادثه کویر طبس و حادثه کودتای اخیر را فراموش نمی کنیم .
(روزنامه اطلاعات/۱۴مهر۱۳۵۹)
مذاکره مستقیم با آمریکا(نوشته از عطاالله مهاجرانی در روزنامه آمریکا):
«در پی انتشار مقاله «مذاکره مستقیم» مهاجرانی وی با هجوم گسترده ای از انتقادات مواجه شد .
علی اکبر محتشمی پور در پاسخ به مهاجرانی در مقاله ای با عنوان «مذاکره مستقیم یا انتظار ترحم از شیطان» نوشت :
«مذاکره مستقیم عنوان نوشتار غیر مسئولانه ای است که امت حزب الله و شیفتگان امام و انقلاب را بشدت خشمگین کرد ، به زعم نویسنده آمریکا حلال مشکلات است و دراز کردن دست تکدی به سوی او رواست…محتوای این مقاله به مفهوم سقوط آزاد نظام و مرگ انقلاب اسلامی است ، این مقاله حلقه زنجیره جریانی است که از ابتدای پیروزی انقلاب همچون آفتی در نظام نفوذ کرده است ، جریانی که به اصول کفر ستیز انقلاب اسلامی و تفکر حضرت امام (ره)باور نداشته است…مگر حکومت موقت بازرگان چه جرمی مرتکب شد که مستوجب سقوط دولتش و مطرود حضرت امام و امت حزب الله و منفور تاریخ گردید ؟ جز مذاکره مستقیم با آمریکا از طریق برژینسکی توسط بازرگان و یزدی؟ بی تردید درج اینگونه مطالب لکه ننگی است بر جایگاه مقدس تغذیه افکار عمومی که با آب زمزم هم پاک نمیشود و امت و امام این جریان فکری را نمی بخشد و از نظر مردم فاقد اعتبار است ولو توبه کند» .
هادی غفاری عضو مجمع روحانیون مبارز دست به افشاگری علیه مهاجرانی زد و او را به طرفداری از منافقین متهم کرد . غفاری نوشت :
«این روزها نغمه شوم مذاکره مستقیم با آمریکا از قلم افراد بعضا وزین که البته دوره حاکمیت منافقین نامه به سود منافقین از همین مجلس امضا کرده اند به گوش می رسد …روزی که ما با آمریکا به سازش رسیده باشیم روزی است که امام و انقلاب و آرمان های مقدس شهدا مرده است و قطعا آن روز نخواهد آمد»
آیت الله خلخالی نیز از قافله نقد مهاجرانی عقب نماند و همانند هادی غفاری به افشاگری علیه مهاجرانی دست زد . وی گفت :
«تو معاون پارلمانی رئیس جمهور هستی تو باید از اعتماد صددرصد بالایی برخوردار باشی نه اینکه خودت را اسیر در جریانات بکنی …به توجه که مقاله می نویسی …شما در دانشگاه ئر همان اوایل هم بنفع مجاهدین وارد شدید ، اعلامیه دادید پشتیبان رجوی بودید …من یک دفعه در مجلس گفتم این آقای مهاجرانی خودش را برتر می داند لذا کسی بخواهد به ایشان اعتراض بکند خیلی ناراحت می شود» .
فخرالدین حجازی نیز نوشت :
«نویسندگان و گویندگان باید در پاسخ مقاله مذاکره مستقیم مقالاتی بنویسند تا نویسندگانی که قلم بدست دارند متنبه شوند و بدانند که نمی توانند چنین اشتباه بزرگی را مرتکب شوند» .
عطاء الله مهاجرانی:
«سال‌ها پیش! در خرداد ماه سال ۱۳۶۹ مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات منتشر کردم، عنوانش مذاکره مستقیم بود. محشر کبری شد. هر دو جناح وبرخی شخصیت‌ها با صراحت تمام هر چه خواستند گفتند و تا هر جا می‌توانستند تاختند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب موتلفه و انجمن اسلامی اصناف و دفتر تحکیم و … بیانیه صادر کردند و مقاله را محکوم کردند. حتا بچه‌های دفتر تحکیم در صحن دانشگاه تهران تظاهرات راه انداختند . اگر همان یادداشت صمیمانه مقام رهبری نبود؛ روشن نبود سرانجام نویسنده آن مقاله به کجا می‌انجامید».
نامه خامنه ای به آقاى عطاءالله مهاجرانى درباره‌ى مقاله‌ى «مذاکره‌‌ى مستقیم:
«بسمه تعالى‌
برادر گرامى، آقاى عطاءالله مهاجرانى‌
شنیدم بعضیها از حرفهاى امروز من، قصد طعن و توهینى نسبت به جناب‌عالى استنباط کرده‌اند و شاید بعضى خواسته‌اند یا بخواهند آن را مستمسکى براى اهانت به شما بسازند.
اعلام مى‌کنم که این استنباط غلط است. من یک فکر را تخطئه کرده‌ام و نیت توهین به کسى نداشته‌ام و اگر بدون اراده‌ى من به شما توهین شده است، از شما عذر مى‌خواهم. من شما را ده سال است به صدق و صفا و طهارت می‌‌شناسم و مطمئنم جز دلسوزى و خیرخواهى، نظرى نداشته‌اید.
شما همچنان برادر خوب من هستید و حداکثر آن است که به توصیه‌ى شما در مقاله‌ى «مذاکره‌ى مستقیم» عمل نخواهیم کرد».
والسّلام علیکم – سیّدعلى خامنه‌اى – ۱۲/۰۲/۱۳۶۹
خاطرات هاشمی رفسنجانی:
«عصر در جلسه هیأت دولت شرکت کردم. درباره مقاله[مذاکره مستقیم] آقاى[عطاءالله] مهاجرانى[در روزنامه اطلاعات] و عکس‌العمل مخالفان مذاکره شد؛ بى‌اجازه من نوشته است. پیشنهاد شد بحث آزاد بین مخالف و موافقِ موضوع مذاکره مستقیم با آمریکا [در سطح رسانه ها] انجام شود».
*توجه:
یکی از کارهای روزنامه نگار،مچ گیری ست.برای بیادآوردن حافظه تاریخی مردم؛تادرشرایط انتخاب،ضریب هوشی بالاباشد!
سیاستمداران،دولتمردان حکومتی ومدیران دولتی وشخصیتهای اصلی وهدایت گر نظام جمهوری اسلامی ایران،دراین۳۶سال سخنان متفاوت درزمانهای مختلف زده اند،نویسنده چندسال پیش خودباشناخت وحضوردراین سالها سعی دارد در«شرایط حال»آنها رارونوشت کند.واین البته همه حرفها نیست…
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/فروردین۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)