az-khod-defaa-kardan-7f

۱- پیش از هرچیز مساله ی تکراری اصلاح طلبی و ضد اصلاح طلبی را کنار بگذاریم.

ما وظیفه نداریم نهادهایی را به دوش بکشیم که نیاز به تغییر و تحول دارند. ما باید طوری از خودمان دفاع کنیم که نهادهای موجود مجبور به اصلاحِ خودشان شوند. بنابراین، ماییم که باید ابتکار عمل را به دست بگیریم. ابتکار عمل به عنوانِ یک برنامه مطرح نیست، با زیر سوآل بردن، با اکسیون شکل می گیرد.

۲- اینکه قوانینی هست، اینکه من حقوقی دارم، اینها هیچ کدام به این معنی نیست که من قادرم از خودم دفاع کنم؛ زمانی که از خودم دفاع می کنم، حقوق موجود است و قانون من را رعایت می کند. بنابراین پیش از هر چیز، دینامیک دفاع است که به قوانین و حقوق ارزش می بخشد. این ارزش برای ما ضروریست. حقوق اگر در زمانِ دفاع شکل نگیرد، حقوق نیست، هیچ است؛ تنها دفاع است که به قانون قدرت می بخشد.

۳- در گزاره ی «از خود دفاع کردن »، ضمیر، همه چیز است. اینجا زنده گی، هستی، سوبژکتویته و حقیقتِ فرد در میان است و از طریق اجرای حقوق به ثبت می رسد.

الف) از خود دفاع کردن به معنای دفاع شخصی نیست. دفاع شخصی به این منجر می شود که خودمان مجری قانون شویم، خودمان را در یکی از نهادهای قدرت بازشناسیم و ادامه دهنده ی فعالیت های همان نهاد شویم. برعکس، از خود دفاع کردن، سرپیچی از بازی های نهادهای قدرت است، در بازی شرکت نکردن است، استفاده از حقوق برای محدود کردنِ حوزه ی فعالیتِ نهادهای قدرت است.

ب) اگر اینطور به قضیه نگاه شود، دفاع ارزشی مطلق دارد. به این بهانه که قبلن وضع بدتر بوده و در آینده ممکن است وضع بهتر شود، محدود یا خلع سلاح نمی شود. همیشه در زمانِ حال از خودمان دفاع می کنیم: غیر قابل قبول نسبیت نمی پذیرد.

۴- از خود دفاع کردن احتیاج به فعالیت، ابزار و اندیشه دارد.

فعالیت: مساله، حفاظت از افراد ضعیف نیست. باید کاری کرد که اراده های موجود برای از خود دفاع کردن ظهور کند.

اندیشه: از خود دفاع کردن احتیاج به تحلیل عملی و نظری دارد. لازم است حقیقتی که اغلب پیچیده است، شناخته شود. هیچ اراده گرایی نمی تواند جایگزین شناخت شود.

بعد باید به اکسیون انجام شده رجوع کرد، حافظه ای لازم است که از آنها نگهداری کند، اطلاعاتی که بتواند ارتباط ایجاد کند، دیدگاهی که این اکسیونها را با دیگر اکسیونها در ارتباط قرار دهد. مسلمن، وظیفه ی حساسِ محکوم کردنِ «روشنفکران » را به دیگران وا می گذاریم.

ابزار: قرار نیست در قوانین، حقوق و نهادهای موجود ابزارهای از پیش ساخته شده و آماده ی استفاده را پیدا کنیم، مساله نحوه ی استفاده از این داده هاست که می تواند دینامیکِ دفاع را تبدیل به ابتکار کند.

 

دریافت از خود دفاع کردن  در فرمت پی دی اف

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)