۸مارسروزجهانی مبارزات زنان را همراه با زنانو مردان مبارز برای رهایی از زنجیرهایستم و استثمار هزاران ساله ای که زنان رادر بند گرفته؛ برگزار می کنیم.

ستمو استثمار جزءلاینفک نظام های سرمایهداری است.زناندر مقابل دو نظام پدرسالار امپریالیستیو بنیادگرایان مذهبی حاکم در جهان ایستادهاند.

امسالدر شرایطی به پیش واز هشت مارس می‌رویمکه خشونت علیه زنان در اشکال گوناگون ودرابعاد وسیع جهانی به شدت افزایش یافتهاست.

زناندر کل منطقه خاورمیانه به خاطر حملات وتجاوزات امپریالیست‌های اشغال‌گر و رشدبنیادگرایی اسلامی متحمل ستم‌‌هایغیرقابل تصوری شده‌اند.هزاراندختر جوان و نوجوان مان از طبقات محرومکشورهای به اصطلاح پیشرفته‌‌ی سرمایه‌داری،یا تحت سلطه و یا کشورهای بلوکِ شرق، توسطسوداگران انسان، به بازار سکس وارد می‌شوندتا به عنوان برده‌ی جنسی در فاحشه‌خانه‌هایکشورهای مدرن غربی مشغول کار شوند، و یاوارد صنعتپورنوگرافیشوند، تا فرودستی و ستم‌های ظالمانه علیهزنان را این بار به شکلی به اصطلاح مدرنتضمین و میلیاردها دلار را نصیب سلاطینسرمایه کنند.

امسالدر شرایطی به پیش واز هشت مارس می‌رویمکه در آن زنان ایران بیش از پیش در معرضیورش جدی، زن‌ستیزانه، وحشیانه و گسترده‌ی برنامه ها و قوانین ارتجاعی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی قرار دارند.

فعالینسازمان زنان هشت مارس درهلندبه همراه کمیتهبرگزار کننده ۸مارس“(متشکلاز تشکلات زنان از کشورهای مختلف ونیروهای آزادیخواه و مترقی)روزجهانی زن را در میدان دام آمستردام برگزارمی کنند.

زنانو مردان آزادیخواه و انقلابی:باما همراه شوید تابا گسترده تر شدن هر چه بیشتر صفوف مان ،خشم و نفرت خود را از نظام های امپریالیستیمرتجعو مرد سالار حاکم بر جهان فریاد بزنیم وروز مبارزات زنان راهر چه با شکوهمند تر برگزار کنیم.

زمان: شنبه۸مارس۲۰۱۵ساعت۱۴:۰۰

مکانتجمع: میداندامآمستردام

شروعراهپیمائی: ساعت۱۵:۰۰

ادامهبرنامهدرسالن۱۶:۰۰درسالنهتیپ(HTIP)

آدرسسالنجلسه:

۱steweteringplantson۲c Amsterdam

برایاطلاعات بیشتر لطفا با ایمیل آدرس ها یاشماره تلفن زیر تماس بگیرید.

۸marchnl@gmail.com/۸maartcomitė@gmail.comEmail:

سازمان زنان هشت مارس (ایرانافغانستان)-هلند۲۳فوریه۲۰۱۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)