اعتراض گسترده و سراسری معلمان در روز یکشنبه ۱۰ اسفند و حضور کارگران، پرستاران، بازنشستگان و حمایت مردم از این تجمعات نشان داد که نه تنها معلمان بلکه کل جامعه در اعتراض به وضع موجود و قرار گرفتن در منگنه اقتصادی، سیاسی و فشارهای همه جانبه حاکمیت در کنار معلمان هستند. تجمعات گسترده، متحد و یکپارچه معلمان اتفاق مهمی در تاریخ اعتراض و مبارزه معلمان بود و ادامه خواهد داشت.

معلمان با طرح خواستهایشان به بیحقوقی های اعمال شده اعتراض کردند و راه نشان دادند. معلمان خواهان افزایش حقوقی بالاتر از سطح فقر، حل مسائل مربوط به بیمه و کمک هزینه مسکن، رفع تبعیضات، آزادی تشکل، آزادی معلمان زندانی، پایان دادن به تهدید و تعقیب و دستگیری، استخدام معلمان پیمانی و در یک کلام خواهان یک زندگی انسانی هستند.
اعتراض و تجمع معلمان، صدای اعتراض و تجمع کل جامعه است. حقوق سه میلیونی زیر خط فقر با یک میلیون حقوق ماهیانه، معنایی جز زیر خط گرسنگی ندارد. اعتراض و تجمع معلمان پیش درآمد تجمع و اعتراض زنان به بی حقوقی و نابرابری در روز هشت مارس هفده اسفند است. اعتراض و تجمع معلمان پیش درآمد بمیدان آمدن هرچه بیشتر کارگران، پرستاران، بازنشستگان و کل مردم بستوه آمده از تنگنای اقتصادی و سیاسی در روز یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر است. با و بدون هر مناسبتی باید با زبان اعتراضات و تجمعات هر روزه حقمان را از لاشخورهای اسلامی حاکم بر ایران بگیریم.
این اعتراضات میتواند و باید گسترده تر و همچنان متحد و یکپارچه تا رسیدن به خواستهای بحق معلمان در خیابانها، در مقابل مجلس و دیگر نهادهای حکومتی ادامه داشته باشد. معلمان و کل مزدبگیران زیر خط گرسنگی باید بتوانند یکبار برای همیشه به فلاکتی که کل جامعه را فراگرفته است پایان دهند. راه دیگری بجز تجمع، اعتراض و اعتصابات گسترده موجود نیست.
همانگونه که شاه صدای انقلاب مردم ایران را شنید، بی گمان ولی فقیه و دیگر سران حکومت اسلامی نیز پیام و صدای اعتراض گسترده معلمان را شنیده اند. حضور همبسته و متحدانه معلمان و پیام محکم آنان به حکومت مفتخوران اسلامی که گفتند: “بیداریم و تبعیض را نمی پذیریم”، شروع دیگری برای دست زدن به اعتراضات سازمانیافته تر است. معلمان و کل مردم، دزدی و چپاول حکومتگران را زیر ذربین قرار داده اند و “فقر و فرق” حاکم بر جامعه را بسادگی نخواهند پذیرفت. پیام روز یکشنبه معلمان پیامی برای پایان دادن به فقر، اختناق، زندان و غارت از دسترنج و هستی کل جامعه است.
۱۱ اسفند ۹۳
۲ مارس ۲۰۱۵
ایسکرا ۷۶۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)