kanon

بیانیه کانون نویسندگان ایران در حمایت از مطالبات معلمان، پرستاران و کارگران

شرایط زندگی مزدبگیران در ایران روزبه‌روز دشوارتر میشود و فاصله میان دریافتی آنها و آهنگ تورم هر دم فزونی می‌گیرد. معلمان، پرستاران و کارگران از سختی زیستن در چنین موقعیتی به جان آمده و در روزهای اخیر به اعتراضهای گسترده تر دست زده اند .

کانون نویسندگان ایران ضمن حمایت از خواسته ای بحق این زحمتکشان، خواهان آزادی فعالیت تشکل‌های مستقل آنها برای دستیابی به حقوق صنفی و انسانی‌شان است.
کانون نویسندگان ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)