موضوع فلسطین یک موضوع ساده و پیش پا افتاده نیست.موضوع فلسطین،موضوع انسان است،موضوع حق تعیین سرنوشت خلق است،موضوع آواراگان است،موضوع نوع مقابله با مذهب سیاسی(لازم به توضیح نیست که اسراییل نمونه یک دخالتگری مذهب در سیاست است) است،موضوع حقوق ملی یک خلق است،موضوع دخالت امپریالیستها در کشورهای دیگر است،موضوع حقوق بشر است و زیرپا گذاشتن آن توسط قدرتهاست.موضوع فلسطین موضوع انسان است….
موضع هر فرد و جریان نسبت به فلسطین نشاندهنده پایبندی به دمکراسی،حقوق بشر،انسان و….است.فلسطین سره را از ناسره جدا میکند….
در مقابل هر فرد و جریانی که موضوع فلسطین رو با هر رویکرد و شبه رویکردی پشت گوش می اندازند.هر رویکردی که منافع ملی یا حقوق بشری و….مستمسک پایمال کردن حقوق فلسطینیان میکند باید افشا و طرد شود!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)