شکایت نامه سازمان جهانى نفى خشونت به ریاست قوه قضائیه در رابطه با تهدید اخیر گروههای فشار نسبت به تعرض به سید صادق شیرازی، مرجع تقلید منتقد جمهوری اسلامی

سید صادق شیرازی

درپى تهدیدهاى مسؤول انصار حزب الله تبریز و سکوت قوه قضائیه و وزارت اطلاعات، این نامه از سوى سازمان جهانى نفى خشونت خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه ارسال و طى آن رسما از نهادهاى مسؤول، اعضاى مجمع تقریب، مطبوعات وابسته به نظام شکایت نموده و خواستار پى گیرى اتهامات ناروا به مقام عظماى مرجعیت گردید. متن نامه بدین شرح است:

ریاست محترم قوۀ قضائیه – تهران

همچنانکه مستحضرید، ضرف چند روز گذشته روح الله بجانی، در اظهارات گستاخانه وتهدید آمیزی که بمناسبت یادواره شهید نواب صفوی بیان کرده ووبسایت عماریون رسما آن را منتشر کرده است، ضمن توهین به مرجع تقلید جهان منتقد جمهوری اسلامی،  سید صادق شیرازی وایراد انواع اتهامات بی پایه واساس نسبت به ایشان، در اظهاراتی مجرمانه، ایشان را به ترور تهدید کرده است.  این اتهامات، توهین ها وتهدیدها پس از یک رشته از تبلیغات رسانه ای گسترده بر علیه آیت الله شیرازی طی دو سال گذشته صورت می گیرد.

به نظر می رسد در سایۀ تساهل پرسش برانگیز نهادهای مسئول از جملۀ قوۀ متبوع حضرتعالی وفضای امنی که اینگونه اشخاص ورسانه ها برای خود یافته اند، حتی جایگاه اجتماعی این مرجع تقلید نیز مانع از آن نشده است که گروههای فشار وتریبون های رسمی اینان از جمله وبسایت عماریون رسما وعلناً یک مرجع تقلید شیعه را به کشتن وترور آن هم در مرئی ومسمع نهادهای مسئول حفظ امنیت ودادگستری تهدید کنند.

عدم برخورد با تبلیغات مسموم وسیل هتاکی ها، جسارتها وتهمتها از سوی نهاد محترم قوۀ قضائیه امروز اسباب تجری هتاکان وتصریح علنی آنان به انگیزه های شوم شان را فراهم کرده است. تهدید به ترور یک مرجع تقلید آنهم در ملاء عام حتی در شدیدترین مراحل رویارویی حکومت با مخالفان هم سابقه نداشته است. حال چگونه شده است که درسایۀ بی توجهی قوۀ قضائیه که عدالت گستری وایجاد زمینه های آرامش والفت اجتماعی درشمار وظایف ذاتی اش تعریف شده است، این هتاکان به خود جرأت طرح قتل یک مرجع تقلید را می دهند؟ 

اجازۀ اینگونه اظهارات وتهدیدات وعدم برخورد با این جریان در مرحلۀ کنونی نه تنها شبهه رضایت مندی حکومت از اینگونه برخوردها را در اذهان عمومى به وجود مى آورد، بلکه زمینه های بروز دوبارۀ تراژدی قتلهای زنجیره ای توسط امثال سعید امامی ها ولطمه به آبرو واعتبار نظام در داخل وخارج را باردیگر فراهم خواهد ساخت.

از این رو اقدام بموقع ومؤثر قوۀ قضائیه وبرخورد با فتنۀ آشوب طلبانی همچون وبسایت عماریون وجریانی افراطی وفتنه گری که بجانی یکی از نمایندگان حقیر ودون پایۀ آن است، می تواند در ریشه کن ساختن این غائله مؤثر خواهد بود. عدم برخورد قاطع با این جریان در مرحلۀ کنونی هرچند تا اندازه ای اقدامی پیگیرانۀ دیرهنگام است، اما حداقل بار مسئولیت هرگونه تعدی وتعرض بعدی به ساحت مرجعیت شیعه را از دوش قوۀ محترم قضائیه تا اندازۀ زیادی خواهد کاست.

والسلام علی من اتبع الهدی

سازمان جهانى نفى خشونت

واشنگتن

رونوشت به:

دفتر رهبرى

دفتر ریاست جمهورى

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)