چند سال پیش(۲۷)/آیت الله منتظری/برای۲۹آذر۱۳۸۸(وفات)

هاشمی رفسنجانی(نمازجمعه)۷آذر۱۳۷۶:
واقعایک موی بدن ماراضی نبود که چنین اتفاقی(عزل منتظری).بیفتدچون تحلیل مااین بودکه نبایداین موقع این خلاء درکشوربوجودبیاید.اصلاتدبیرکرده بودیم که دشمنان مابداننداین خلاءنیست.مساله دوم مااین بودکه کسی رانداشتیم.یکی ازبحث هایمان همین بودکه درآن جلسه وقتی که گفتیم امام نهی کردند.همین شد که ما گفتیم که خوب چه کسی؟شما که می فرمائید ما که آقایان را می شناسیم.ماکه علماءرامی شناسیم.ماکه همکارانمان رامی شناسیم.چنین چیزی نمی شود.درآن جلسه بودکه ایشان فرمودند:همین آقای خامنه ای….
سیدمحمدخاتمی(روزنامه کیهان)۲۷آبان۱۳۷۶:
اگرپیروامامندوولایت فقیه راقبول دارندکه خوب اکثریت دارند،این قانون ماولایت فقیه رابه عنوان یکی از اصول نظام درآورده دیگرنظریه فقهی نیست دفاع ازقانون یعنی دفاع ازولایت فقیه.
سیداحمدخمینی(کتاب رنجنامه):
اکنون تمامی دوستان مخلص شماازجنابعالی می خواهندتا ازمواضعتان که نتیجه القائات شیطانی بوده است،عدول کنید.مسلم است که اینکارشهامت می خواهد.وخیرشماهم دراین است که به اشتباهات خوداعتراف کنید.که اعتراف به اشتباه خیلی بهترازاصرار به گناه است…
آنهاکه مقلدامام هستند و باشمادشمنندمی دانیدکه تعدادشان کم نیست. مساله فدک،مساله مهدی هاشمی وازاین قبیل مسایل که درموردآنها حساسیت است کم نیست.ودرست روی همین زمینه بودکه مااصرارداشتیم که آقای شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی(مؤلف کتاب شهیدجاوید)درحسینیه جنابعالی مباحثه نکندومتاسفانه شما زیر بار نمی رفتید.
مهدی کروبی،(روزنامه کیهان)۲۹آبان۱۳۷۶
برخوردوموضع گیری حضرتعالی درماجرای مهدی هاشمی برای دوستان مخلص و ارادتمندان روحانی شما که ازنزدیک و دور شاهدموضع گیری های شمابودند شگفت انگیزوحیرت آور بود و هنوزاین شگفتی و حیرت ادامه دارد.آنگاه که(سید مهدی هاشمی)ازسوی حضرتعالی علیرغم هشدارها وتذکرات خیرخواهانه حضرت امام وبرخی مسئولان و دوستان به مسئولیت نهضتها گماشته شد. می دانیدکه چگونه درافغانستان میان برادران مسلمان کشت وکشتار و برادر کشی راه انداخت وفتنه هابرپاکرد…وسرانجام خونهای ناحق ریخته گریبان اوراو باند اوراگرفت…دراین میان انتظارمی رفت که حضرتعالی درپی آگاهی ازخیانتها و آدم ربایی هاوخونریزی هاودههاجنایت وخیانت دیگراوکه درپرونده های اومنعکس است وخودبه خوبی ازآن آگاهید،نه تنهاازاووبانداواظهارتبری وانزجار کنید و از مسئولان امرکیفرهرچه سریعترآنان را بخواهید،بلکه ازوجود چنین جنایتکارانی خونخوارخدانشناس درمیان بیت خودبه شدت نگران شویدوبه خودآئید.ودرراه پاکسازی بیت خودازعناصرمنحرف ووابسته به باندمهدی بکوشیدوازمقامات و مسئولانی که درراه ریشه کن کردن این ماده فسادتلاش کرده اندسپاسگذاری کنیدوخودرامرهون آنان بدانید.لیکن متاسفانه حضرتعالی نه تنها چنین نکردیدبلکه تاواپسین روز زندگی اومی کوشیدیدکه اوراازکیفرقانونی برهانید؟!آیااین موضع حضرتعالی رامی توان باموازین قانونی مطابق دانست؟
…شماازاصلاحات فراوان سخن گفته ایدورهنمودداده اید،لیکن هیچگاه به سبب جوسازی های برخی ازاطرافیان ونزدیکان نتوانستیدبه اصلاح بیت خوددست بزنید.یعنی اساسابه شمافرصت اندیشیدن دراین باره رانداده اند.
(از نامه مهدی کروبی،امام جمارانی وسیدحمیدروحانی به آیت الله منتظری).
آیت الله امینی(نمازجمعه)۷آذر۱۳۷۶:
اخیراتوسط یکی ازآقایان(منتظری)شبهه ای القاشدودراذهان مردم قرارگرفت وآن این بودکه اشکال می شودکه این انتخاب مقام رهبری انتخاب درستی نبوده است.
آیت الله مشکینی(روزنامه جمهوری اسلامی)۲۹آبان۱۳۷۶:
این آقا(آیت الله منتظری)بااین فضلی که داشت،یک عیب داشت که این یک عیب اورادرتمام جهت ساقط کردوهمه کمالاتش تحت الشعاع این یک عیب قرار گرفت.من این را می گویم که اگربااودوست هستیدبفهیمد که این آقااین جور است.اطلاعات قطعی خودم رامی گویم.مشکوکاتم راهم نمی گویم.معلومات قطعی خودرامی گویم وآن این بودکه فکرش ازروز اول افتاددست یک عده معدود ناصالح.اصلاقبضه کردنداین آقارا.قبضه کردندونتوانست ازاین قضیه بیرون بیاید.
آیت الله مشکینی در تاریخ ۲۹شهریور۱۳۶۲:
فضل ومراتب علمی تقواوفضائل اخلاقی وسوابق ولواحق مجاهداتی ایشان بر کسی پوشیده نیست.من ایشان را(آیت الله منتظری)فقیهی عادل ومجاهدی نستوه می دانم و غالبا برای طول عمر ایشان دعا می کنم.
(نقل از کتاب بیعت یا حماسه قرن ص۱۱۶).
مجمع روحانیون مبارز،روزنامه سلام،۵آذر۱۳۷۶:
…امام خمینی بادرایت کامل،طرح ولایت فقیه راکه یک نظریه فقهی بودباتدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی به دست خبرگان ملت به صورت یک سیستم ونظام حکومتی درآورد…
امام درنامه ای که به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی درتاریخ۹اردیبهشت ۱۳۶۸مرقوم فرمودند،چنین نوشته اند:
«من ازابتدامعتقدم بودم واصرارداشتم که شرط مرجعیت لازم نیست،مجتهدعادل موردتائیدخبرگان محترم سراسرکشورکفایت می کند،اگرمردم به خبرگان رأی می دادندتامجتهد عادلی رابرای رهبری حکومتشان تعیین کنند،وقتی آنهاهم فردی راتعیین کردندتارهبری رابرعهده بگیردقهری اومورد قبول مردم است». براساس این رهنمون خبرگان تعیین رهبری پس ازارتحال جانگذارحضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه»،بارعایت سایرشرایط واصول مربوط به رهبری در قانون اساسی،حضرت آیت الله خامنه ای«مدظله العالی»رابه رهبری و ولایت امری ملت رشیدایران انتخاب کردند..
…درپایان به حکم وظیفه لازم است ازمراجع تقلیدوعالمان برجسته حوزه های علمیه که این روزها با سخنان حکیمانه خود طلاب علوم دینیه و دانشجویان و دانشگاهیان و سایر اقشار جامعه را ارشاد و هدایت کرده و می کنندصمیمانه سپاسگزاری نمائیم.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی(روزنامه همشهری)۳آذر ۱۳۷۶:
ولایت مطلقه فقیه اصلی مترقی ومیراث گرانبهای امام خمینی(ره)است.که پاسداری ازآن به عنوان یکی ازارکان نظام وقانون اساسی برهمه نیروهای طرفدار نظام وانقلاب وبه ویژه نیروهای خط امام واجب است…
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درپایان ازمردم مسلمان آگاه وانقلابی انتظارداردکه ضمن اعتراض ومحکوم کردن اقدامات وسخنانی که قانون اساسی،اصل انقلابی ولایت فقیه ودریک کلام خط امام را زیر سوال می برند، ضمن حمایت گسترده وقانونی از ارکان نظام با هوشیاری بیش از پیش اعمال انحصار طلبان و غوغاسالاران رازیر نظرقراردهندوباعکس العمل های هوشمندانه آنان رابه ناکامی وبی اثر بودن شیوه های خویش قانع سازند.
جمعی از کارگزاران سازندگی(روزنامه کیهان)۶آذر۱۳۷۶:
کارگزاران سازندگی باتقیّدودلبستگی به اصل ولایت فقیه وحمایت وپاسداری از هویّت انقلاب ونظام هرگونه سخن وحرکت وطرح شبهه درتضعیف ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی رامحکوم می نماید.وحمایت وپشتیبانی قاطع خودرا از اصل ولایت فقیه مبانی قانون اساسی و نهاد رهبری اعلام می دارد.
دفترتحکیم وحدت(دوهفته نامه عصرما):
…اما درباره سخنانی که اخیرادرسالروز امام علی(ع)درشهرقم القاشده باید گفت:
«درسخنان سخنران مساله تفکیک مرجعیت از رهبری که از اصول قانون اساسی می باشدو انکارش نقش تعریف شده رهبری وقائل شدن جایگاه صرفانظارتی برای رهبری نظام،تعرضی آشکار به قانون اساسی بود.به اعتقاد ما برخوردبااین قبیل حوادث همانطور که مقام معظم رهبری نیز در۵آذر فرمودند همواره بایدازمسیر قانونی وعاقلانه انجام شود».
ازمصاحبه من(محمدشوری)بایکی ازروحانیون حوزه علمیه قم،روزنامه کیهان۱۶ بهمن۱۳۶۴
…به هرحال یکوقت است که یک رهبری مدیون عامه مردم وفداکاری های عمومی مردم است.اینهادست رهبر رانمی بندد،اصلارهبرهمین است که خواست شرعی مسلمانان رابرآوردن ودرمقابل فداکاری های آنهاازخودانعطاف نشان دادن وحرکت کردن درراه آنها.امااگر رهبر مدیون افرادیابخش های مشخصی باشد،نعوذبالله دست وبالش بسته خواهد بود،باتوجه به اینکه هوای نفس هاواینها هم بلی دیگر،درجماعت ماطلبه ها بعضی وقت ها غلبه پیدا می کندنسبت به بقیه اقشارمردم،اینهم یک انگیزه بود.وشما می دانیدپیغمبر اکرم(ص)باآیه قرآن وازطرف جبرئیل مامورابلاغ نیابت وامامت حضرت علی شدو بارهاهم ازحضرت علی بالصراحت باعبارات رسائی تعریف کرد.ومساله بیعت که درهمان روزغدیرشدومسلمانها چندروزی توقف کردندوآمدندبیعت نمودند.بااین همه این حرفهاشایدسه ماه طول نکشیدکه بنابربربعضی ازتواریخ دوماه ونیم از قضیه گذشته بودکه پیامبرفوت کرد.شمابرویدجزئیات آنراپیداکنیدکه مسائل آموزنده ای است.پیامبرباآنهمه تعریف هایی که ازحضرت علی کردوازطرفی هم هیچ نوع وسائل تبلیغاتی که الآن مانند کتاب وروزنامه وغیره است اینهادرآنزمان هیچکدام نبود.یک طابقه وجماعتی پیداشدندوخیلی راحت اذهان مردم را تغییر دادندوتمام حرفهای پیامبر اکرم فراموش شدوآنهمه تعریف هایی که ازحضرت علی از پیامبر شنیده شده بودندوآنهمه فداکاریهایی که از خودحضرت علی دیده بودند همه اینها بایک جوسازی تمام شد وحضرت علی خانه نشین شد.
بنابراین برادران احساس کردند که چنین مسائلی ممکن است پیش بیاید ویک علائمی را هم دیده بودند که به این نتیجه رسبدند که باید این کار صورت بگیرد.
(ازکتاب بیعت یاحماسه قرن،ص۸۰،درارتباط با انتخاب آیت الله منتظری توسط خبرگان رهبری به قائم مقام رهبری)
آیت الله منتظری،۲۸/۸/۱۳۷۶(کتاب دیدگاهها،ص۲۹):
پس از اینکه بعضی از روزنامه های مزدورومتملق همچون سابق هرچه خواستند ازتهمت و اهانت دریغ نکردند،درروزچهارشنبه ۱۸رجب مطابق با۲۸/۸/۷۶به بهانه حمایت ازولایت فقیه،جمعی ازافرادبی منطق رابنام حزب الله براه انداختندوبه زور وتهدیدواغفال،بعضی ازمحصلین بی گناه دبیرستانهاراهم باآنان همراه کردندو ضمن راهپیمایی درخیابانهای قم آنانرابه طرف حسینیه شهداودفتراینجانب حرکت دادند؛وباشکستن دربهاوقفل هاآنهارااشغال کردندوهرچه توانستند شکستندوپاره کردندوهرچه خواستندگفتندواهانت کردندودراین میان همکاری بعضی ازافراداطلاعاتی باحمله کنندگان بسیارمحسوس بود.دراین میان اصرار داشتند-به بهانه محافظت ازمن-مرادراختیاررجّاله هاوغارتگران قراردهند… فرستادن رجّاله هابرای غارت هستی من سابقه دارد.دربهمن۱۳۷۱نیزهمین عمل راانجام دادند.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
۲۷آذر ۱۳۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)