بودجه امسال کشور نیز همچون سال گذشته به موقع تحویل مجلس داده شد. آیا تحویل به موقع #بودجه را نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری دولت می‌دانید؟ 

بودجه به موقع

بودجه به موقع

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)