نیسان نیوز: در طوماری که به امضای شمار زیادی از فعالین فرهنگی و سیاسی ایران و کُردستان رسیده است، از قوه‌ی قضائیه درخواست میشود تا به درخواستهای زندانیان اعتصاب‌کننده‌ی زندان ارومیه رسیدگی شود.

به گزارش نیسان نیوز، شماری از فعالین مدنی و سیاسی کُرد و غیر کُرد در صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی اقدام به جمع‌آوری امضا جهت حمایت از زندانیان سیاسی اعتصابی زندان مرکزی ارومیه کرده و بعد از ظهر روز سه‌شنبه به کار خود پایان داده و نامه را به ریاست قوه‌ی قضائیه‌ی ایران خواهند رسانید.

در این نامه که یک نسخه از آن برای نیسان نیوز ارسال شده است، درخواست تسهیل در صدور مرخصی‌ باری این زندانیان و لغو حکم اعدام آن دسته از زندانیانی شده است که به اعدام محکوم شده‌اند.

در زیر نسخه‌ای از نامه عینا می‌آید که صفحه‌ی ارومیه کلوپ مشغول جمع‌آوری امضاهای آن است:

ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻗﻮە ﻗﻀﺎﯾﯿە ﺟﻨﺎﺏ ﺣﺠەﺍﻻﺳﻼﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ
ﺯﻧﺪﺍﻥ، ﺑە ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،ﺍﮔﺮﭼە ﺍﺯﮔﺬﺷﺘەﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﯿﻮەﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﻮﺩە ﻭ ﻫﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐە ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻧﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐە ﻣﻌﺎﯾﺎﺏ ﻭ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﮐە ﺑە ﺟﺮﺍﺕ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥﮔﻔﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ” ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ” ﺑە “ﺟﺮﻡ ” ﺗﻐﯿﯿﺮﺩﺍﺩە ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﻒ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑە ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﻬﺎ ﻭﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﯾﻢ .

ﺁﯾﺎ ﺭﺷﺪ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥﺁﻣﺎﺭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯼ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﻭﻣﺸﺨﺼﺎ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﯿﺴﺖ؟ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻧﯽﮐە ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﻧﺪﯾﺸە ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺍﺳﺖ . ﺳﺎﺧﺘﻦﺟﺎﻣﻌەﯼ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ،ﻧە ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧە ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭﻫﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻭ ﻧﺎﺩﯾﺪە ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻓﮑﺎﺭﻭ ﺑە ﺗﺒﻊ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ،ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑەﺷﮑﺴﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﻭﺭﻣﻘﺘﺪﺭﯼ ﮐە ﺳﻮﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﻄﺎ ﻭﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧە ﺩﯾﺪە ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ.

ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ،ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺪەﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﻮ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯼ ﻏﻠﻂ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺎﻗﻀﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻏﻠﻂ ﺍﻓﺰﻭﺩە ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﻭﮊەﻫﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﺮﺩ ﻭ ﮐﻼﻥ،ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﺒﺴﺖ ﺭﻭﺑەﺭﻭ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻻﺍﻗﻞ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ . ﺍﮐﻨﻮﻥ ﭘﺮﺳﺶ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐە ﻧە ﺳﻮﺩ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧە ﺳﻮﺩ ﺣﺎﮐﻤﺎﻥ ﺭﺍ،ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺁﻥ ﭼە ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ،ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐە ﻧﺎﺩﯾﺪە ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺁﻧﻬﺎ،ﺟﺮﻡ ﻭ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﺖ.

ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺍﺩﺍﻣە ﺗﺤﺼﯿﻞ؛ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ؛ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻭ ﺑﻬﺮەﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑەﻣﻮﻗﻊ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﻋﻔﻮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻭ ……… ﮐە ﻧﺎﺩﯾﺪە ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻣﺮﯼ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ . ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﮔﺮ ﺟﺮﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪە ﺑﺎﺷﺪ،ﺻﺮﻑ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺘﺶ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﯼ،ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﯿﺴﺖ . ﻫﺮ ﺍﺯ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺧﺒﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻧﺪﺍﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺷﻨﯿﺪە ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧە ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺕ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﮔﺬﺷﺘە ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻧﺪﺍﻧﻬﺎ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﻭﮐﻬﺮﯾﺰﮎ،ﻧﮕﺮﺍﻧﯿﻬﺎ ﺭﺍ ﺟﺪﯾﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣە ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﺨﺼﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺭﻭﻣﯿە ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﮐە ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﮐﺮﺩە ﺍﺳﺖ ﺍﻗﻨﺎﻉ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)