کانون شهروندی زنان: گوهر عشقی، به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» با عکسی از اعتراض اش نسبت به خشونت با مجموعه تصاویر «نه به خشونت علیه زنان» همراه شده است. در این روزها در تمام دنیا، خواهران مان با شیوه های گوناگون، مخالفت شان را با خشونت علیه زنان نشان می دهند. شما هم می توانید با انتشار تصاویر خود با موضوع سِلفی های «نه به خشونت علیه زنان» در وبلاگ و صفحات شخصی خود و یا ارسال آن برای ما، اعتراض خود را نسبت به خشونت ابراز کنید.شهروندی زنان: گوهر عشقی، به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» با عکسی از اعتراض اش نسبت به خشونت با مجموعه تصاویر «نه به خشونت علیه زنان» همراه شده است. در این روزها در تمام دنیا، خواهران مان با شیوه های گوناگون، مخالفت شان را با خشونت علیه زنان نشان می دهند. شما هم می توانید با انتشار تصاویر خود با موضوع سِلفی های «نه به خشونت علیه زنان» در وبلاگ و صفحات شخصی خود و یا ارسال آن برای ما، اعتراض خود را نسبت به خشونت ابراز کنید. شهروندی زنان: گوهر عشقی، به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» با عکسی از اعتراض اش نسبت به خشونت با مجموعه تصاویر «نه به خشونت علیه زنان» همراه شده است. در این روزها در تمام دنیا، خواهران مان با شیوه های گوناگون، مخالفت شان را با خشونت علیه زنان نشان می دهند. شما هم می توانید با انتشار تصاویر خود با موضوع سِلفی های «نه به خشونت علیه زنان» در وبلاگ و صفحات شخصی خود و یا ارسال آن برای ما، اعتراض خود را نسبت به خشونت ابراز کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)