رفتارهاى اجتماعى،تابعى از متغييرهاى سياسى ،اقتصادى،فرهنگى و،،،،غيره هستند.اين رفتارها بدون شك حاوى پيامى هستند كه در متن انها خلق مى شوند و توانايى باز توليد ،اين رفتارِ ويژه را در ساير حوزه هاى اجتماعى را نيز در خود دارا هستند.در جامعه ى به شدت سياستزده ى ايران كه ساده ترين رفتارها و كنش هاى اجتماعى ،ملتزم به جايگيرى در جناح بندى هاى سياسى رايجِ حكومتى است…
ظهور و بروزِ رفتارهاى به واقع خود جوش و مردمى در واكنش به اتفاقات ِ نه الزاماً سياسى ،نشان دهنده ى شروعِ يك رفتار مدنى مدرن ميباشد ،كه على القاعده نمى تواند ،خيلى به مذاق حاكمين خوش ايد…
در هفته هاى گذشته ،جامعه ى مدنى ،حداقل در سه مورد،به صورت كاملاً غير دستورى ،نسبت به اتفاقات جهان اطرافش،واكنشى نسبتاً ،در خور توجه نشان داده است،
١)پيشروى هاى داعش در كوبانى و حمايت هاى مردمى از مقاومتِ كردهاى كوبانى
٢)اسيد پاشى هاى سريالي در اصفهان ،و متعاقبِ ان تجمع هاى اعتراضى در جهت ِ محكوميتِ عاملان اين جنايت
٣)مرگِ غم انگيز ِ خواننده ى پاپ،مرتضى پاشايى به علت ابتلاء به سرطان،،و واكنش هاى همدلانه ى مردم در شهرهاى مختلف به مرگ ايشان
گر چه هيچ يك از اين حوادث در ظاهر ارتباطى با يكديگر ندارند،اما واكنش هاى همدلانه و غير دستوري ، مشابه در ميان طبقات مختلف جامعه ،بر حول محور يك پديده ى جمعى ،مى تواند نويد دهنده ى گشايش مسير جديدى در جامعه باشد كه هدفش دستيابى به حقوق اوليه شهروندى است..
شهروندى كه قصد براندازى نظام حاكم را در سر ندارد،ولى براى داشتن يك زندگى ارام و محترمانه و مطابق با استانداردهاى معمولى زندگى تلاش ميكند،و مى خواهد توسط حكومت ديده شود و براى نيازهاى أوليه اش پاسخ ِ در خورى دريافت كند…
شهروندى كه فارغ از جناح بندى هاى سياسى و با پرهيز از برخوردهاى خشن ، گام هاى نخست را در جهت شكل دهى يك رفتار مدنى به نام (اعتراض) را بر ميدارد ،اين خاصيت را دارد كه جامعه را، از سقوط به جاده ى مرگبار خشونت و افراط گرى دور نگه دارد،،،،تنها بايد اميد داشت كه مسئولين حكومتى ،قادر به تحمل ِ اين رفتارهاى اجتماعى هوشمندانه باشند و با پاشيدن
رنگ و لعابِ امنيتى ،،تصميم به خشكاندن اين نهال نو پا نگرفته باشند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)