کتاب ده فرمان دمکراسی به شناخت کاملی از دمکراسی و حکومت سکولار میپردازد و‌در این کتاب به شبهات معاصر ما در خصوص دمکراسی جواب داده شده است به این امید که دیگر در ایران کسی گول یک نفر ماننده خمینی را نخورد 

در این کتاب سعی شده ویژگی و مبانی اعتقادی یک انسان دمکرات را بر پایه مدرن ترین تعاریف از دمکراسی و مردم سالاری بیان کنیم

هر شخصی که بر این اصول اصلی و بنیادی در دمکراسی باور داشته و به آنها عمل کند نشان دهنده این است که این فرد یک انسان دمکرات و آزادی خواه است و اگر به این موارد و اعتقاداتی که دمکراسی بر پایه آن شکل گرفته باور نداشته باشد و در زندگی خود به آن ها عمل نکند و خلاف آنها را عمل کند او دیگر یک انسان دمکرات نیست بلکه یک فرد استبداد زده است که ما به ان دیکتاتورهای کوچک میگوییم.

بر پایه انچه که ذکر شد،انسان امروزی دریافته است که تا به امروز یکی از موثرترین راه کارهایی که باعث میشود حقوق تمامی اشخاص در جامعه رعایت شود و همچنین آزادی بیان وجود داشته باشد تا در کنار آن احزاب گوناگون به آزادی کامل فعالیت های خود را انجام داده و جامعه بستر مناسبی برای زندگی تمامی افراد باشد وجود یک نظم دمکراتیک بر پایه یک حکومت سکولار است

اما برای حفظ این جامعه و دمکراسی موجود در آن باید تمامی افراد ان جامعه شناخت کاملی بر اعتقادات خود در خصوص دمکراسی داشته و به ان عمل کنند

و همچنین با وجود چنین شناخت اساسی و تعیین الگوهای مناسب برای یک جامعه استبداد زده که در آن دیکتاتوری حاکم اس مردم آن جامعه با شناختی که به تعاریف دمکراسی و حقوق بشر پیدا میکنند، ومیتوانند در آینده خواستار یک حکومت دمکراتیک شده و خود را از زنجیرهای استبداد رهایی ببخشند

لذا وجود چنین تعاریف کلی و جامعی برای هر شخص و گروه و اجتماعی لازم و ضروری است تا بر پایه آن بتوانند بر مبانی دمکراسی طلبی آگاه بوده و دیگر گول نظام های توتالیتر و تمامیت خواه را نخورده و بر یک جامعه و کشور دمکراتیک که در آن دمکراسی و حقوق بشر حاکم است دست پیدا کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)