چند سال پیش( ۲۵)دهه ۶۰…( ۹)
۱آبان ۱۳۶۰،هاشمی رفسنجانی،نمازجمعه،کتاب درمکتب جمعه،ج(۴):
«من شخصاشکست خوردم،یعنی من جزو کسانی بودم که طرفداربودم دکتر ولایتی نخست وزیر بشود.چون فکرمی کردم دکترولایتی می تواندبسیاری ازمشکلات راحل بکند.خیال می کردم(حالاآدم گاهی روی فکرش شکست می خورد)وجمعی از دوستان ما،این قضیه جدی بود،کسی نمی تواندبگویدکه به صورت نمایشی نخست وزیر معرفی کردند.
۱آبان۱۳۶۰، هاشمی رفسنجانی،نمازجمعه،کتاب درمکتب جمعه،ج(۴):
«وضع بنی صدرکه به توالت هواپیماپناه برد مثل وضع میرزاعلی محمدباب است که وقتی از دار افتاد،درتبریز به توالت پناه برد.بعدیک نامه ازجامعه بهائیان به مجلس شورا به من نوشتندواعتراض کردندکه چراماراتشبیه به بنی صدرکردید».
۱آبان۱۳۶۰، هاشمی رفسنجانی،نمازجمعه،کتاب درمکتب جمعه،ج(۴):
«یکی ازاین هایی که اخیرااعدام شد،اسلحه اش رابرداشته آمده دم مجلس شورای اسلامی،یک اسلحه کوچولو،یک کلت گرفته،کشیده به دیوارمجلس، بنا کرده تیرزدن،یک تیرهم مثلابه شیشه خورده،بعداوراگرفتندوبردند.خوب اویک جوان است،تحصیلکرده بوده،قبلاهم مادرخیلی جاها به اوامکانات داده بودیم که خدمت بکندوپدرش هم جزکسانی است که پست حساسی دارد،می توانست در این مملکت کاربکند،این چیست؟این غیرازدیوانگی،چیزی هست؟خوب،این اسلحه رابرمی داشتی می آمدی دم زندان اوین،می گفتی آقای دادستان! اسلحه مرابگیربه من اجازه بدهیدبروم خدمت بکنم،یک چندروزی آزمایش می کردند،اگرراست می گفتی معلوم بود دروغ نمی گویی،اطلاعاتت رامی دادی.این چه انتحاری بودکه کردی؟».
۹آبان۱۳۶۰،روزنامه جمهوری اسلامی،ازنامه آیت الله صدوقی به
مهندس مهدی بازرگان:
«تصورنمی کردم یک پیرمردپرمطالعه دراسلام وسیاست این سان برنامه های رسول الله گرامی و…رادرغزوات وجنگ ها ونظام حکومت اسلام به ورطه فراموشی بسپارند.نمی دانم اسلام شمادرست است یااسلام خاتم الانبیا. جناب آقای بازرگان اگرانسان عاشق لقاالله باشدنمی توانددلش برای کشته شدن انسان های فاسدضدخدابسوزد.
بدانیداگرمسامحه کاری های جنابعالی دراوائل انقلاب دربکارگماردن افرادناصالح به مصادردرامورمهم نبود،امروزشاهداین حوادث ناگواردرکشورنبودیم.
آقای بازرگان آیا میدانیداعطای آزادی سیاسی شما(بی بندوباری)تعدادکثیری از جوانان مسلمان رابسوی بی دینی وارتدادسوق دادولی بااجرای حدودالهی فوج فوج آنهابازبه دین اسلام پناه آوردند».
(نقل از نشریه تحلیل و رویدادها،ش۲۶دفترسیاسی سپاه پاسداران).
۹آبان۱۳۶۰،روزنامه جمهوری اسلامی،مهندس میرحسین موسوی:
«اگردقت روی بافت این گروههای مخالف انقلاب شود،دریافت لیبرال هایی شودکه ۲سال۳سال تلاش کردندباگرایش های گوناگون وبارترفندهای گوناگون کشورمارابطرف آمریکاهُل بدهند،خواهیم دیدکه درآنهاقشرهایی حضوردارندکه بیشتردرمعرض تشعشع فرهنگ آمریکایی بودند».
(نقل از نشریه تحلیل ورویدادها،ش۲۶دفترسیاسی سپاه پاسداران).
۱۱آبان۱۳۶۰،خبرگزاری پارس:
«دو پاسبان موقت شهربانی که در حال مستی با یک پسر بچه فراری از کانون کارآموزی عمل منافی عفت انجام داده بودند،دستگیر شدند».
(نقل از نشریه تحلیل ورویدادها،ش ۲۷دفترسیاسی سپاه پاسداران).
۱۱آبان ۱۳۶۰:خبرگزاری پارس:
«علی رضا مشکینی فرزند آیت الله مشکینی که گفته می شود از اعضای پیکاراست در تنکابن دستگیرشد.ازنامبرده مدارکی درارتباط با این گروه بدست آمده است».
(نقل از نشریه تحلیل ورویدادها،ش ۲۷دفترسیاسی سپاه پاسداران).
۱۲آبان۱۳۶۰،خبرپزاری پارس:
«سخنرانی حجت الاسلام رضوانی نماینده امام درپایگاه هوایی نوژه ونماینده مجلس شورای اسلامی ازسوی هواداران یک روحانی بنام«علوی»که ازاعضای انجمن حجتیه است درسبزواربه تشنج کشیده شد.دراین مجلس که حجت الاسلام صالحی مازندرانی حاکم شرع دادگاه انقلاب مشهدنیزحضورداشت،آقای رضوانی به افشاگری درموردمهندس بازرگان وحجت الاسلام لاهوتی پرداخت وطی آن روحانیونی راکه نسبت به شهادت درمکتب اسلام معتقد نیستند مورد حمله قراردادکه این امرظاهرابه طرفداران حامی«علوی»که عده ای ازآنهانیز در مراسم حضورداشتندبرخوردکردواین افرادسخنرانی رابه تشنج کشیدند.بطوری که احتمال برخوردبین آنان ومردم می رفت ولی بادخالت ماموران انتظامی ماجرا فیصله یافت».
(نقل از نشریه تحلیل ورویدادها،ش ۲۷دفترسیاسی سپاه پاسداران).
۱۲آبان۱۳۶۰،کرمانشاه:
«درجریان گشایش سمینارانجمن های اسلامی دانش آموزان،عده ای ازحاضرین درسمینارهنگاهی که وزیرآموزش وپرورش سخنرانی می کرد،باشعارهای الله اکبر ومرگ برسیدموسی موسوی ودکترپیمان سمیناررابهم زده که باحضور و سخنرانی آیت الله اشرفی اصفهانی امام جمعه دوباره آرامش برقرارمی گردد».
(نقل از نشریه تحلیل ورویدادها،ش ۲۷دفترسیاسی سپاه پاسداران).
۱۲آبان۱۳۶۰،خبرگزاری پارس،گچساران:
«بهرام تاجگردون،نماینده گچساران،هنگام سخنرانی دریکی ازمساجداین شهر با اعتراض حاضرین روبروشده ومجبوربه ترک مسجدمی گردد.لازم به تذکراست شب دوم محرم درسخنرانی ایشان عده ای به طرفداری از وی وبرعلیه سپاه پاسداران این شهرشعار می داندکه جورابه تشنج ودرگیری کشاندند».
(نقل از نشریه تحلیل ورویدادها،ش ۲۷دفترسیاسی سپاه پاسداران).
۱۳آبان۱۳۶۰،خبرگزاری پارس،اصفهان:
«حدود۲کیلوگرم سَمّ موش توسط منافقین درداخل خمیرنانوایی پایگاه هشتم هوایی ریخته شده بودکه بیاری خداوندقبل از مصرف این موضوع آشکارشدوسه نفربه اتهام این عمل بازداشت شدند».
(نقل از نشریه تحلیل ورویدادها،ش ۲۷دفترسیاسی سپاه پاسداران).
۲۰آبان۱۳۶۰،خبرگزاری پارس،مشهد:
«در پی تشنجات شهر سبزوارکه روز۱۸آبان۶۰بدنبال سخنرانی تندیک روحانی بنام«علوی»درمسجدجامع این شهررخ دادمردم شهربانصب اطلاعیه ای درپشت درب منزل فردمزبورمبنی برهجرت این فردازشهرروبروشدند.روزبعدعده ای از مردم این شهر واهالی روستاهای اطراف درمحل فرمانداری جمع شده وخواستار عزل فرماندار،تصفیه شورای فرماندهی سپاه پاسداران وبازگرداندن بخشدار سابق بخش های این شهر شدند».
(نقل از نشریه تحلیل ورویدادها،ش ۲۷دفترسیاسی سپاه پاسداران).
۲۲آبان۱۳۶۰،کتاب درمکتب جمعه،ج(۴)آیت الله موسوی اردبیلی(رئیس قوه قضائیه)درنمازجمعه:
«امروز مادری تلفن می کند از من می پرسد من بچه ام منافق است زورم هم نمی رسد،نمی توانم بروم جایی بگویم،می ترسم تا او را بگیرند،او مرا بکشد،من زهر به غذایش بریزم شرعا درست است؟».(تکبیرنمازگزاران)
۲۹آبان ۱۳۶۰،گلپایگان:
«مدارس بخش گوله ومغازه های شهر گلپایگان از چند روز پیش تاهنگام مخابره خبربخاطراختلاف بین رئیس آموزش وپرورش تعطیل هستند.درمسجدحاجی این شهرتحصن نمودندوازطرف دیگرطرفداران رئیس آموزش وپرورش طی یک راهپیمایی خواستاربرکناری حجت لاسلام مدرس حاکم شرع این شهر شدند. لازم بتذکر است حجت الاسلام مدرس منصوب از جانب آیت الله گلپایگانی است».
(نقل از نشریه تحلیل ورویدادها،ش ۲۸دفترسیاسی سپاه پاسداران).
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
اول آبان ۱۳۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com