منصور راستانی

منصور راستانی

دین اسلام تبعیض آمیز, ضد اصول حقوق بشری, و برای جامعه مدنی خطرناک است زیرا بر خلاف سایر دینهای ابراهیمی یک دین سیاسی است, بدین معنی که در زندگی روزمره مردم تحت سلطه خود دخالت مستقیم دارد. اگر کسی در یک جامعه اسلامی به سربرد برای آنکه از مجازات اسلامی (که میتواند شامل احکام اسارت در بند تا شکنجه و مرگ را در پی داشته باشد) در امان بماند بایستی برای ادامه حیات خود مطیع قوانین شریعت باشد, بعبارت دیگر باید تن به زیستن  در یک زندگی جهنمی دهد. برای آنکه بهتر به این زندگی جهنمی آشنا شوید به چکیده قوانین مهم شریعت که از آیات قرآنی برداشت شده است در ذیل توجه نمائید:

اول) شریعت اسلام دستور میدهد که باده گساران و قماربازان را شلاق بزنند.

قرآن (سوره پنحم :٩٠-٩١) نوشیدن الکل و بازی قمار را ممنوع کرده است.

نظرنویسنده – شریعت اسلام کوشش دارد جزئیات زندگی یک فرد را در آئینش تعیین کند، به گونه ای که در اسلام هر گامی را که یک فرد در زندگی برمیدارد باید با خواست الله برابری داشته باشد و او آزادی و اراده آن را ندارد که درباره زندگی خود اندیشه کند و یا تصمیم بگیرد. در اسلام، فرض اینکه یک انسان اخلاقا قادر به گرفتن تصمیمات فرزانه بوده و مسئولیت اعمال و رفتار آزادانه اش را خود پذیرش کند، وجود ندارد.این یک نقض آشکار حقوق بشراست, زیرا هر شخص بالغ حق این را دارد که خود سرنوشت خوب و یا بد خود را رقم زند و کسی یا گروه دیگر نمیتواند برای او تعین سرنوشت کند.

دوم) اسلام به  شوهران اجازه میدهد که زنان خود را کتک بزنند. در شریعت اسلام گواهی زن در شهادت نصف گواهی مرد بحساب میآید. همچنین سهم زن در ارث برابر با نصف سهم مرد میباشد. اسلام به مرد اجازه میدهد که تا چهار همسر اختیار کند.

قرآن (سوره چهارم: ٣۴) میگوید: اگر احتمال تکبر و خودبینی را در زنان خود میبینید به آنها یادآوری کنید,  سپس به هنگام رفتن به رختخواب آنها را نادیده بگیرید, آنگاه  آنها را کتک بزنید.

قرآن (سوره دوم:٢٨٢) میگوید: ……. برای گواهی در شهادت دو مرد لازم است, ولی اگر دو مرد پیدا نشود, پس یک مرد و دو زن برای گواهی دادن لازم میشود……  بعبارت دیگر این آیه میگوید که شهادت یک مرد برابر شهادت دو زن میباشد.

قرآن (سوره چهارم: ١١) میگوید: ……. مرد برابر سهم دو زن را به ارث میبرد …… بعبارت دیگر این آیه میگوید که  زن نصف سهم مرد به ارث میبرد.

قرآن (سوره سی و سه: ۵٩) میگوید: ای پیامبر به زنان خود و زنان باورمند بگو که پوشش خود را بدقت بر روی خود بکشند, به آنها امر کن که قسمتی از حجاب را بر روی صورت خود بکشند, و در صورت نیاز تنها روی یک چشم را باز نگهدارند.

قرآن (سوره چهارم: ٣) به مردان میگوید: …… با زنان مورد انتخاب خود ازدواج کنید, دو یا سه یا چهار همسر, ولی اگر هراس از این دارید که نمیتوانید در برابر آنها منصف باشید, پس تنها یک همسر اختیار کنید.

نظرنویسنده – سطح فرهنگ هرگونه دموکراسی در دنیا را میتوان بر پایه ارزشی که آن جامعه برای زنان و اقلیتها در نظر گرفته، تعیین کرد،  در شریعت اسلام حقوق زنان انکار میشود, زنان در اسلام پست تر از مردان به شمار میروند و از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند. تبعیض جنسی ازخصوصیات بارز فرهنگ بربری اسلام است که مرد را برتر از زن میانگارد, در امر زناشویی او را شریک زندگی نمیداند بلکه با دید یک حیوان خانگی که برای ادب کردنش تربیت لازم دارد با وی رفتار میکند, وبه  برابری مرد و زن اعتقادی ندارد. این  تبعیض, تا محدود کردن انتخاب زن در پوشش وی, و در ازدواج که همچون کالایی بی ارزش خرید وفروش میگردد, پیش میرود , یک نقض آشکار حقوق بشری علیه زنان.

سوم) اسلام به اصل قصاص اعتقاد دارد – چشم در برابر چشم.

قرآن (سوره پنجم: ۴۵)  میگوید: ما برای آنها مقرر کردیم که : زندگی در برابر زندگی, چشم در برابر چشم, بینی در برابر بینی, گوش در برابر گوش, دندان در برابر دندان.

نظرنویسنده – هر جرمی باید توسط قانون قضائی در دادگاه و هیئت منصفه و وکیل مجرم به دادخواهی برسد. قصاص, انسان ها را در برابر قانون قرار نمی دهد، بلکه به مقابله و کینه توزی نسبت به یکدیگر تشویق می کند و مردم را به جان یکدیگر می اندازد که میتواند موجبات  بی نظمی واغتشاش را در اجتماع فراهم نماید.

چهارم) اسلام دستور میدهد که دستان یک دزد ( چه مرد  باشد و چه  زن) بایستی قطع گردد .

قرآن (سوره پنجم: ٣٨) میگوید: دستان یک دزد, چه نر و چه ماده, را ببرید, این مجازات کاری است که آنها انجام داده اند, این سلاح باز دارنده از طرف الله است, الله قادر و داناست

نظرنویسنده – جوامع غیر تولیدی که بیشتر در کشورهای جهان سوم یافت میشوند معمولا دچار رکود اقتصادی هستند در چنین جوامعی فقر و بیکاری رشد کرده ، جوانان روی به اعتیاد و تنگدستان برای رفع نیاز خود به اعمال دزدی و سرقت روی میاورند. مجازات جرم دزدی قسمتی از کار سالم سازی یک اجتماع است ولی همزمان بایستی پژوهش های لازمه جهت درمان این نوع کاستی های  موجود در جامعه را  بعمل آورد.  درمان چنین اجتماعات مریض ایجاد بخش های تولیدی جهت فراهم کردن کار و شغل برای بیکاران میباشد که از بهره آن بتوان فقر و بیکاری را از بین برد. اسلام بی آنکه به ریشه یابی درد های اجتماع در اینمورد توجهی داشته باشد وانگیزه دزدی را مورد برسی قرار دهد حربه ایجاد رعب و ترس در اجتماع را جهت دزدی زدایی بکار میگیرد که نه تنها دردی را درمان نمیکند بلکه اجتماع را مریض تر و ناتوانتر میسازد, تجسم کنید آن فردی که با داشتن دست موفق به گرفتن شغل نمیشده چگونه بدون دست میتواند برای خود شغلی بیابد.

پنجم) اسلام دستور میدهد کسانی را که با الله و پیامبر او جنگ میکنند مصلوب و دست و پایشان قطع گردد.

قرآن (سوره پنجم: ٣٣) میگوید: آنهایی که علیه الله و پیامبرش جنگ براه میاندازند و بدین  ترتیب موجب فساد در سرزمین میشوند بایستی مورد مجازات های مرگ, بر صلیب آویزی, قطع یک در میان دست و پا, و یا  اخراج از سرزمین قرار داده شوند: یک بد نامی در این دنیا, و مجازات مهیبی در دنیای آخرت

نظرنویسنده – هر ایده لوژی همواره موافقین و مخالفین خود را داشته است. اسلام مخالفان خود را نمیتواند تحمل کند, آیا پیامبر و الله او آنقدر ضعیف هستند که تاب دیدن یک مخالف خود را ندارند که براحتی دستور کشتار وحشیانه دشمنان خود را صادر میکنند. اسلام این آزادی را از انسان میگیرد که مخالفت خود را نسبت به آن اعلام دارد. نیاز ریشه ای جهت شکوفایی و پیشرفت هر جامعه, آزادی است. آزادی است که امکان بر رسی و سنجش به نظرات و ایده های گوناگون را میدهد. آزادی است که ایده های نادرست و آسیب رسان را شنا سائی کرده و آنها را کنار میگذارد و از همه پدیدهای موجود بهترین را بر میگزیند. بعبارت دیگر آزادی است که ایده ها وپدیده های نو و بهتر و برتر را میسازد و نتیجتا در کنار آزادی است که انسان میتواند خردمند گردد. اسلام  می خواهد  با مطیع کردن غیر مسلمانان بر دنیا مسلط شود وبا فرمان جهاد وکشتارغیر مسلمانان وعده  پیروزی کامل اسلام را در جهان می دهد. بدین سان اسلام مانعی بزرگ برای ایجاد صلح و شکوفایی انسانیت ، دمکراسی ، مد نیت وکامیابی بشری است.

ششم) اسلام دستور میدهد که همجنس گرایان بایستی کشته شوند.

قرآن (سوره هفتم: ٨٠-٨۴) میگوید: و ما لوت را فرستادیم: بیاد آورید که او به مردمش گفت, “آیا شما چنان بیشرم شده اید که مرتکب چنین عمل ناشایست, که قبل از شما کسی آنرا انجام نداده, میشوید؟ شما شهوت خود را با مردان, بجای آنکه با زنان باشد, ارضا میکنید: در حقیقت شما مردمی هستید که  پا فرا تر از حد خود نهاده اید! ……. و ما بر آنها بارش فرود آوردیم؛ آنگاه بنگرید که در آخر چه بر سر آنهایی که تقصیر کار بودند آمد.

نظر نویسنده – در هر دوره ای از تاریخ بشریت, انسانها مسائل اجتمایی بخصوص خود را داشته اند که هر کدام بنا به مقتضیات زمانه, راه  حل های مربوط به خود را پیدا کرده اند. امروزه مشخص گردیده که همجنسگرایی ریشه های روان شناسی و بیولوژی داشته وعلت پیدایش آن در افراد را به فاکتور های  زیست شناختی و ژنتیک ارجاع میدهند. در مدنیت متمدن عصر حاضر این دسته از افراد نه تنها مورد قبول اجتماع واقع شده اند بلکه  بتدریج دارای حقوق و امتیازات مدنی از قبیل ازدواج با جنس همنوع را نیز بدست آورده اند. اسلام همجنسگرایی را مردود دانسته و بدون رسیدگی به ریشه های زیست شناختی آن برایش مجازات مرگ را صادر میکند, یعنی رجوع به همان فرهنگ خشن شریعت اسلامی که بیگانه با هر نوع فنون علمی و چیستایی است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)