در چند روز گذشتە طراحان شرکتH&M دیزاین لباس زنانە پاییزی خود را بە مزون بردند و این دیزاین جدید کە با استقبال مشتریان این شرکت نیز روبرو شد برداشتی آزاد از لباس مبارزان کورد است.
علیرغم اینکە این دیزاین نو از طرف شرکت H&M مخصوص زنان طراحی شدە است اما این لباس خود طرحی برگرفتە از لباس مردانە کوردی است کە بالغ بر ۵٠ سال است مبارزان کورد اعم از زن و مرد از آن استفادە میکنند و در گذشتە بر شانە چپ این طرح از لباس کوردی جای قلمی تعبیە میشود کە هم نشانی از داشتن سواد بود و هم مکانی برای تعبیە قلمی کە گاها از آن استفادە میکردند در مورد این لباس نکتەای دیگر هست و آن رنگ لباس است و کوردها از احزاب مختلف رنگهای متفاوت اما یک دیزاین مشابهە را استفادە میکنند و مبارزان از طریق رنگ لباسهایشان میفهمند افرادی کە این لباس را پوشیدەاند جزء کدام حزب کوردستان هستند.
از گذشتە دور در بین مردمان مختلف پوشش و داشتن ریش و یا سبیل مشخصە برای متعلق بودن بە ملت ،آیین و یا اندیشەی بود و هست و در قرن بیستم شمایل افرادی بر روی لباس نیز بە این موضوع اضافە شود و بودن و هستند کسان زیادی کە عکس “چ” بر روی تیشرت و یا کلاهشان نوعی مبارز و یا احترام بە مبارزەی “چ” تلقی میکنند و در حال سلفیها اسلامی هم لباسی با دیزاین مختص بە خود دارند و آنها شلواری کە میپوشند باید اندازە ساقهایش تا قوزک پا برسد. البتە سلفیها بر این تاکید دارند کە لباس غربی نباید پوشیدە شود و بیشتر از پوشش مرسوم در پاکستان و افغانستان استفادە میکنند.
دیزاینهای از لباس کە نماد یک گروەهای فکری بودند بە دلیل اینکە بە نمادی برای آیین و یا اندیشە غیرە منطقەی تبدیل شودەاند در اقصا نقاط جهان مورد استفادە قرار گرفتەاند
اما دیزاین کنونی برداشتی از پوشش مبارزانی کوردی است ،کە برای “حق تعیین سرنوشت “در چهار کشور خاورمیانە دست بە مبارزە زدەاند.
آیا این انتخاب بە منزلە همراهی با این مبارزات است؟! این را پوشندگان لباس تعیین میکنند ولی در کوردستان پوشیدن این لباس بە معنای همراهی و یا هم فکری با مبارزان کورد است.
آیا ورود این دیزاین بە بازار میتواند زمینە حمایت جهانی از مبارزات “حق تعیین سرنوشت” را در کوردستان فراهم نماید ؟ برای جواب این پرسش بسیار زود است اما بعد از این باید گفت کوردستان دیگر آن نقطە کور رسانەای نیست کە هر جنایتی در این منطقە را بە راحتی از طرف جنایتکاران پوشاندە شود.
بیگمان این حضور آغازی نو برای مبارزان کورد است مبارزانی کە در گذشتە فقط کشتار آنها زمینە حضور در رسانەهای غیرە کوردی را برایشان فراهم میکرد البتە اگر کوردها در رسانەهای منطقەی حضور پیدا میکردند متهمی بیش نبودند هر چند جمعی از کوردها بە دلیل احترامی کە برای لباس مبارزانشان قائلند واکنش تندی بە دیزاین لباس زنانەی پاییزی شرکت H&M نشان دادەاند اما باید گفت این نوع حضور در افکار عمومی غیرە کوردستان برای مبارزان کورد میتواند آغاز حضور متفاوت در افکار عمومی و حوزەهای عمومی غیرە کوردستان باشد حضوری بدون تراژدی و این مسئلە از اهمیت خاصی برخوردار است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)