گمانی نیست کە آنچە در شرایط کنونی در کوبانی روی میدهد یک مقاومت مشروع و حتی مقدس است اما بعد از اذعان بە مقدس بودن دفاع از خود و سرزمین خود یعنی آنچە در شرایط کنونی مردم کوبانی انجام میشود پرسشی مطرح میگردد، چرا ائتلاف ضد ترور یا همان ائتلاف کە برای جنگ با داعش شکل گرفت در شرایط کنونی منتظر سقوط کوبانی است و تلاشی برای حفاظت از این شهر انجام نمیدهد؟
PYD و شاخە نظامی این حزب YPG تقریبا حدود یک سال گذشتە خودمختاری منطقە کوبانی را اعلام کرد. این حزب یکی از شاخەهای PKK محسوب میشود و PKK یا همان حزب اصلی از همپیمانان قدیمی ایران و سوریە است. این حزب همزمان با این همپیمانی دشمن داخلی شمارە یک ترکیە محسوب میشود و بە دلیل نیروی نظامی کە در دست دارد توانستند مناطقی از “رۆژئاوا” را بدون حضور هیچ حزب یا جریانی دیگر در دست بگیرد و ترکیە از همان حضور اولیە این حزب در “رۆژئاوا” این حضور را بە تهدیدی برای خود تلقی نمود البتە کشورهایی کە بر مناطق مختلف کوردستان احاطە دارند هر نوع تغییر در بخشهای دیگر کوردستان را معمولا تهدید تلقی میکنند. حتی اگر از طرف دشمنان داخلی آنها هم ادارە نشود اما مسئلە حضور PYD در رۆژئاوا متفاوت بود چون عملا این منطقە بە محوطەی امن ،برای PKKتبدیل شدە است. ترکیە بهتر میتوانست این تغییرات را تهدیدی برای خود تلقی نماید.
جدا از این مسئلە PYD هر چند غیرە شفاف اما عملا بە عنوان یک همپیمان اسد و ایران تلقی میشود.
پس از این تبیین باید اذعان کرد کە در شرایط کنونی تنها داعش نقطە تلاقی بین دو جبهە موجود در سوریە و خاورمیانە است و مسئلە قدرت نظامی داعش و کشتار این گروە سلفی جهادی هیچ تغییری در ساختار این جبهە بندی ایجاد نکردە است. علیرغم اینکە هر دو جبهە در شرایط کنونی داعش را دشمن تلقی میکنند این تلقی بە معنای دوستی یا اتحاد با جهبە مخالف نیست و نمیتوان گفت “دشمن ،دشمن من دوستم است”
دلیل اینکە کە ائتلاف دوگانە و جبهەبندی در سوریە باحضور داعش دچار تغییر ساختاری نشوند دو مسئلە است ،قدرت نظامی داعش در سطحی نیست کە برای طرفین غیرە قابل کنترل باشد دلیل دوم هم این است کە این گروە برای هر دو طرف ائتلاف کاربردهای موردی دارد. بدین مفهوم کە طرفین بر هستەهای تصمیم گیری گروە داعش تاثیرگذارند و میتوانند بە طور موردی در تصمیمات آن دخالت کنند و بعضی از اهداف خود را از این طریق کسب نمایند.
آنچە در شرایط کنونی در کوبانی روی میدهد مقاومت ملتی است در برابر گروهی کە توحش را بە ابزاری برای مبارزە تبدیل کردە است. اما دلیل اینکە کوبانی در چنین شرایطی قرار گرفتە است، صرفا اختلاف بین هویت کوردی و اسلام سلفی نیست بلکە دلیل اساسی آن این است کە آن حزبی کە در حال مدیریت و رهبریت کوبانی را در دست دارد حلقە یک ائتلاف است کە خود این ائتلاف با ائتلاف ضد ترور تضاد منافع دارد.
سە مسئلە از عوامل اساسی هستند کە ائتلاف ضد داعش را بر آن داشتە کە باتعلل و بە شیوە موردی در جبهە کوبانی با داعش برخورد نماید :
١: تهدید تلقی کردن تغییرات در بخشی از کوردستان از طرف کشورهای کە بر این سرزمین احاطە دارند
٢: حضور محرز PKK در رۆژئاوا و بکارگیری این منطقە بە عنوان منطقەای امن برای خود
٣: حضور PKK در ائتلاف ایران_سوریە
پرسشی دیگر مطرح میشود و آن چرایی عدم حمایت جبهە کوبانی از طرف ائتلاف ایران _سوریە است؟
چرایی این مسئلە را در دلیل باید جست:
١: PKK در ائتلاف ایران_سوریە حلقە ضعیف است و نگهداری آن بە دلیل اینکە دشمن شمارە یک ترکیە است برای این ائتلاف مستلزم هزینە زیادی است.
٢: سوریە و ایران هر دو حقوق ملی کوردها را یک مسئلە امنیتی در سطح داخلی و منطقەی تلقی مینمایند.
پس عدم اعتماد ائتلاف ایران _سوریە بە کوردها مسبب آن است کە در شرایط کنونی مقاومت کوردها در کوبانی از کمترین حمایت منطقەای برخوردار باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)