وحشی گری ها و جنايت های ضد بشری اسلام گرايان تروريست در عراق و سوريه تحت نام داعش ، که خيال استقرار حکومت اسلامی در جهان را دارند ، همانی هستند که مردم ايران از ابتدای حکومت اسلامی جمهوری اسلامی به آن دچارند .
داعشيان شاگردان مکتب اسلام سياسی خمينی و بازماندگانش هستند .
ما خود را بيگانه با هر گونه عمل ضد بشری و تروريسم می دانيم و خود را با همه آنهايی که بر عليه اسلام گرايی عزم به مبارزه نموده اند ، همراه و همبسته می دانيم . توجه همه جهانيان را به اين نکته مهم جلب می کنيم که هر چند که تا به امروز جنايات ضد بشری جمهوری اسلامی تنها محدود به داخل ايران و مردم ايران بوده و موجب برانگيخته شدن خشم شما نشده بوده اند ، اما بدانيد که آنچه امروز داعشی ها به نام اسلام انجام می دهند را جمهوری اسلامی نيز انجام داده و می دهد .
به نام انسانيت و برای دفاع از مدنيت و حقوق بشر ، سرچشمه افراط گرايی اسلامی را بايد خشکاند .
بنی آدم اعضای يکديگرند
آزادگان نروژ ، کانون کنشگرايان ايران ، حزب سکولار دموکرات ايران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)