چند سال پیش(۲۴)دهه ۶۰…(۸)
اسدالله لاجوردی،۸مهر۱۳۶۰،روزنامه صبح آزادگان:
اسدالله لاجوردی،دادستان انقلاب اسلامی تهران در مصاحبه با یونایتدپرس گفت:«چندساعت بعدازنبردخیابانی مجاهدین خلق و پاسداران انقلاب، ۱۲ تظاهرکننده که درخیابان بااسلحه دستگیرشدند،اعدام شدند.این شایعات که کودکان ۱۲ساله اعدام شده اند،دروغ است.جوان ترین فردی که دراوین اعدام شده ۱۷سال دارد».
هاشمی رفسنجانی،نمازجمعه،۱۰مهر۱۳۶۰،ازکتاب:«درمکتب جمعه» ج۴ ص۱۷:
«کسانی که امروزمصداق روشن محارب هستند،این گروههایی هستندکه برای ترورسازمان داده شده اند.اصلاکلمه ترورمن فکر می کنم بهترین ترجمه غیر فارسی محارب است.تروریعنی ایجاد خوف و وحشت و ایجادجوّ وحشت در جامعه،آنهم بااسلحه.بانوع اسلحه اگرباشداین محارب می شود.قدرمسلم محارب که هیچ فقیهی درآن اختلاف ندارداین است که اگرگروهی تشکیل بشود که برنامه اش مبارزه مسلحانه باحکومت ونظام قانونی باشد،این محارب است واین هم کیفرش».
«حالابرخورداسلام بااینهاچیست؟گفتم که مایک اصل کلی داریم که می خواهیم مجرم راپیش ازاینکه مجرم بشود،اصلاح بکنیم،دوسال ونیم است ماآن اصل را اجراکردیم وشاید بیش ازاندازه.یعنی اگرمامی خواستیم به اسلام عمل کنیم و قاطع تربرخوردکنیم،روزبعدازپیروزی بایست به اینهامی گفتیم اسلحه هایتان را یاتحویل بدهیدویاآنهایی که می گوینداسلحه دست بگیرید اینهااین مجازات را دارندوشاید هم صحیح این بودوشاید باید توبه بکنیم.البته هنوزبرای من قطعی نیست که صحیح این بود،چون چیزهای دیگری هم بایداینجارسیدگی بشود. یعنی اگرآن روزمامی خواستیم اسلحه ازدست اینهابگیریم،اسلحه دویست نفر را ازدست شان می گرفتیم،دویست نفرازسرانشان رامی گرفتیم، امروزبه این روزگارنمی افتادیم.آن روزاگردویست نفراینهارامی گرفتیم واگرمقاومت می کردند اعدام شان می کردیم،امروزاین قدرنیازنبود:ولکم فی القصاص حیات یااولاالباب این جاقصاص نیست که اما روح حکم خداست.روح حدود الله است واین جاخودش رانشان می دهدوحالاهم این است.یعنی امروزاگراین کار را بکنیم، ۳سال دیگربه جای هزاراعدام، بایدصدهزاراعدام کنیم».
هاشمی رفسنجانی،نمازجمعه،۱۰مهر۱۳۶۰،ازکتاب:«درمکتب جمعه»، ج۴ص۱۹:
«من تبریزرفته بودم دردانشگاه سخنرانی بکنم.بچه های مسلمان دعوت کرده بودندوارددانشگاه شدم دیدم ازاول دانشگاه تاآخر،سرچهارراه هاتابلوهای بزرگی زده اند:«سخنرانی هاشمی رفسنجانی با ۳۰۰هزارهکتارزمین و۳هزارحلقه چاه عمیق»حالادریک دانشگاهی که بنده هم عضوشورای انقلاب آن کشورهستم که درحقیقت اگربخواهم زوربگویم من بایدزوربگویم،نه آنهازوربگویند.بچه ها با افکارساده خام بی اطلاع اینطورتابلویی زده اند.بنده ای که همه هستی ام به اندازه یک خانواده دو سه نفری که بخواهند امروز زندگی کنند نیست،می بینم یک چنین شعاری نوشته شده و دانشجوها نگاه می کنند و می بینند و مردم می بینند.بایدچه جوری برخوردبکنند؟!این دروغ چه تاثیری دارد؟».
هاشمی رفسنجانی،نمازجمعه،۱۰مهر۱۳۶۰،ازکتاب:«درمکتب جمعه»، ج۴ص۲۰:
«همین بنی صدررامی بینیدواقعابنی صدرآنقدردراین کارنامه ریاست جمهوری دروغ می گفت که ماهاکه اطلاع داشتیم ازهرمطلبش به اندازه کافی می شد دروغ دربیاوریم که نشان بدهدکه اینها همه دروغ است.اماچه کسی می توانست حرف بزند؟».
هاشمی رفسنجانی،نمازجمعه،۱۰مهر۱۳۶۰،ازکتاب:«درمکتب جمعه»، ج۴ص۲۲:
«…دراین جریان خیلی چیزهافهمیدیم که من انتظاردارم فرماندهان ومسئولان جنگ درمصاحبه هایشان به مردم بگویندولی آن چیزهایی که ماازگوشه و کنار فهیمدیم این بودکه مابی خود معطلیم وخداکسانی امثال بنی صدر را لعنت کند که درگذشته مارا اینقدردرجنگ معطل کردند».
محمدیزدی،نمازجمعه،۱۷مهر۱۳۶۰،ازکتاب:«درمکتب جمعه»،ج۴ص۳۳:
«همان علی(ع)که وقتی به زحمت کنارمحرابش می رسندوازیک فرماندار شکایت می کنندوحضرت اشک درچشمش حلقه می زندو آنجاسرش رابه آسمان بلندمی کند ومی گوید:خدایاتوشاهدباش که من راضی نیستم کسانی بنام من به مردم ظلم کنند.همان علی می بینیم به مرحله ای می رسد که درفاصله بسیارکوتاهی ۴هزارنفررابه قتل می رساند.یعنی وقتی پیاده کردن احکام الهی مطرح است.اعمال سلیقه،اظهارنظر،فلسفه بافی،مخلوط کردن مطالب بامکتب های شرقی وغربی،درست کفراست واین همان است که:یومن ببعض و یکفرببعض اولئک هم الکافرون حقاوان ابلاغ الموعظه قال الله تعالی یاایهاالانسان انک کادح الی ربک مدحافملاقیه».
مهدی بازرگان،نطق پیش ازدستورمجلس،۱۵مهر۱۳۶۰،روزنامه کیهان ۲۶مهر۱۳۶۰:
«باآتشی که درکشورمان شعله کشیده…حوزه های علمیه ازگل های سرسبدخودخالی می شود.برادران رزمنده ای از مسئولان دولتی و لشگری و سپاه بشهادت می رسد.وافرادبی گناهی در معابر و منازل کشته می شوند و هم چنین نونهالان دختروپسروکسان وابسته یاهوادارکه دردرگیری های خیابانی و دادگاه های انقلابی قربانی التقاط واعتراف و یاانتقام می گردند.هرچه باشد جگرگوشگان و پرورش یافته گان و امید این مملکت بوده و عاشق وار یا دیوانه وار فدارکار،یا گنهکار،در طاس لغزنده ای افتاده اند».
(نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران؛رویدادهاوتحلیل ش۲۴و۲۵).
موسوی تبریزی،داستان کل انقلاب،روزنامه جمهوری اسلامی ۲۹مهر۱۳۶۰:
«آماراعدامی هادقیقاکمترازترورهاوتخریب هایعنی ازهمان مقدارتخریب و ترور شده. اعدام کمتراست و بخاطر این کمتراست که عده ای از تروریست های دستگیر شده بااینکه فریب انجام داده وتوبه کرده است مااعدام نکردیم».
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
مهرماه۱۳۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com