Photo

کوردها از دیرباز بە خونگرمی و میهمان نوازی معروف بودەاند و چە روایات و مستندات فراوانی از سنگ تمام گذاشتن برای میهمانشان زبان زد بودە و روحیە انعطاف و تطبیق پذیری قابل ملاحظەای با مهاجرین و اتباع بیگانە دارند. نمونە موفق و مسالمت آمیز این ادعا همین ١٠ سال ورود اتباع خارجە بیشماری از سرساسر جهان بە پهنە کوچک و کم وسعت “اقلیم کردستان” دارد. کە با مدیریت مناسب و بهینە توانستند از خیل عظیم نیروی انسانی متخصص و کاری بە نحو احسن در بازسازی و نیز انبوەسازی همە جانبە کردستان عراق داشتە باشند. ساختمانهای کوجک و فاقد امکانات “ادارە امور اتباع خارجە (اقامە) ۲۰۰۹ اکنون بە یک دپارتمان سازمان یافتە قدرتمند و مجهز تبدیل شدە با قوانین سخت گیرانە و نظام مند برای مدیریت هرچە بهتر مسافرین و مهاجرین غیربومی.

پس از ساقط کردن صدام حسین در ٢٠١٣ و کمی پس از آن بە علت فعالیت گروەهای متعدد تروریستی، تکفیری و بازماندگان ارتش منهدم شدە صدام و حزب بعث باعث ناامنی شهرهای جنوبی و مرکزی عراق شد. بە نحوی کە با مهاجرت نخبگان، خواص، سیاسیون، هنرمندان، تجار و تعداد بیشماری از ساکنین عرب روانە استانهای کوردنشین حکومت فدرالی کوردستان شدند. اربیل و سلیمانیە آماج بیشترین ورودی مهاجرین عرب شد. تسهیلات و امکانات مناسبی برای این .

اعراب با سرمایە هنگفت و تجارتهایی کە قبلا در بغداد و سایر شهرهای بزرگ عراق مشغول دادوستد کلان بودند، این بار از “اقلیم کردستان” سر درآوردند کە بستر مناسبی برای سرمایەگذاری و صد البتە زندگی امن و در کمال آرامش شد.

برای مردمان کوردی کە سالها زیر ستم و استبداد سختگیرانە بعثیها، دوران سخت و غیرقابل انکاری را پشت سر گذراندە بودن، تحمل اعراب در این مناطق کە از بهترین امکانات و جایگاە اجتماعی خوبی برخوردار بودن بە نوعی “هنر” بود. هنری کە فقط تا همین چند ماە اخیر ادامە داشت و با جان گرفتن گروەهای تروریستی و قدرت گرفتن شبە نضامیان تندرو “داعش” (کە عموما عرب هستند)، جو را بە شدت علیە اعراب متشنج و وخیم کرد. این روزها در شبکەهای اجتماعی کمتر کوردی را میبینیم کە بە نشانە اعتراض بە اخراج و راە ندادن اقامت کار و زندگی بە اعراب از تصاویر و کامنت و پست “ضد عربی” استفادە نکردە باشد. این ابراز انزجار بە شیوەهای مختلف باعث شدە تا کم کم تنفر و صدیت با عرب نهادینەتر و علنی تر شود. احتمال این میرود کە با اختلافات چند سال اخیر حکومت مرکزی با حکومت اقلیم کردستان بر سر بودجە، فروش نفت و اختیارات و محدودیتهای سیاسی و اقتصادی و نیز گسترش تنفر افکار عمومی نسبت بە حضور اعراب، موج جدیدی از برخوردهای فیزیکی و اعمال خشونت در رابطە با شهروندان ساکن این مناطق رخ دهد.

این کە انتخاب و تصمیم گیری ملت کورد در برابر این مسئلە حق است و یا صد انسانی جای بسی تامل و واکاویست. از سویی خدمات کوردهاا در این ١٠ سال سرویس دهی اجتماعی بە اعراب چقدر بە زیان و یا سود حکومت بودە و آوردهای اقتصادی و پیامدهای اجتماعی حضور متناقض فرهنگ متفاوت اعراب با اصالت فرهنگی کوردها داشتە باز جای بحث عمیق کارشناسیست.

در نهایت بە زودی عرصە بر اعراب بسیار تنگ خواهد شد. احتمال تکرار این مخالفت همگانی برای سایر ملیتهای (بنگلادشی، افغانی، پاکستانی، هندی و…) ساکن این منطقە هم ممکن است اتفاق بیفتد. شاید ایرانیان مقیم هم دستخوش این نارضایتی جمعی شوند!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)