در لابەلای خبرهای مهم عراق و جهان و در میان جدی ترین رویدادهای نفس گیر، همیشە خبرهای مربوط بە مسائل جنسی و سوژەهای مربوط بە مدلهای تحریک کنندە جزو تاپ ترین خبرهای پربینندە رسانەهای این اقلیم است. بسیار غیرمنطقی و بدور از اخلاق حرفەای روزنامەنگاریست کە بە جزئی ترین و خصوصی ترین حریم خصوصی سوپراستارهای غربی، عربی و حتی ایرانی پرداختە شود. منتقدین سود و ارزش خبری این گونە محتواها را مدنظر دارند و آسیبهای جدی اجتماعی بر فرهنگ و تاثیرات مخربی کە میتواند داشتە باشد تاکید دارند. دلایلی کە میتوان بر شمرد شاید تنها بخشی از درک این مسئلە باشند:

– علاقە مخاطبان این جغرافیا بە پیگیری این سوژەهای خبری رسانەها و وقایع زرد.
– تبعیت از فرهنگ برهنگی و توجە وافر کشورهای عربی بە مسائل جنسی در خبر.
– آزادی یکبارە و بدون قاعدە و فیلترینگ در این اقلیم کە دامنە آفت ها و ناهنجاریهای اجتماعی-اخلاقیِ بسیاری شدە.
– عدم تبیین و تشکیل منشور اخلاقی و حرفەای برای رسانەهای رسمی و پرطرفدار.
– برداشت غلط از آزادی بیان و بدون سانسور.
– فدا کردن ارزشهای اجتماعی و اعتقادی برای جذب مخاطب

در حالی بسیاری از روشنفکران و نسل جدید و نخبە این دیار بە این روند بسیار معترضند و واکنشهای تمسخر آمیز و گاها تندی بە این رویکرد را در شبکەهای اجتماعی از خود نشان دادەاند و با بیزاری خود از این شیوە، بە دنبال فضایی سالم و ارزشمند برای دریافی آگاهی و اخبار هستند. هر چند از حضور باکیفیت ترین و بهترین رسانەهای قدرتمند این اقلیم Rudaw KNNC می توان صرفنظر کرد، کە براستی تنها نمایندگان آبرومند و مقتدر اطلاع رسانی کوردی اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)