یادداشت اختصاصی وحشت پرس:ضرورت برگزاری کرسی های نقد جریان های تکفیری در مراکز دینی اهل سنت
اخیرا سایت های معاند وابسته به دستگاه قدرت و استعمار منجمله سایت وحشت و دهشت پرس با نام مستعار وحدت پرس چون زاهدان پرس به مطلبی در راستای زیر سوال بردن علمای اهل سنت و مساجد و مدارس اهل سنت به نشر رسانده با سر خط ضرورت برگزاری کرسی های نقد جریان های تکفیری در مراکز دینی اهل سنت که دوستان می توانند مطلب کلی را در سایت وحدت پرس مورد توجه و کنکاش قرار دهند. ابتدا این سایت از واژه ای بنام خرده اشرار شروع نموده و به نوعی این واژه را بصورتی بزرگنمایی نموده و زیر ذره بین قرار داده است و بین خرده اشرار سایر شهرها و استانها با خرده اشرار بلوچستان فرقهایی در قالب پشتوانه معنوی و برخورداری حمایت خرده اشرار از طرف مراجع و مدارس دینی بلوچستان پرداخته و سایر اشرار را فاقد این پشتوانه برای شرارت دانسته است.
همچنین در این واژه خرده اشرار نام مبارزین و مدافعین بلوچستان را چه در بعد مذهبی و ملی در این تفسیر خود گنجانده است. همچنین این سایت معاند وحشت و دهشت پرس با نام مستعار وحدت پرس تا جایی پیش رفته در این سراشیبی بی مانع که وابستگی مدافعین بلوچستان را به علمای اهل سنت و مکاتب فکری و درسی اهل سنت به اثبات رسانده و حاصل این رشد عمل مدافعانه ملت بلوچستان را نتیجه رهبری علمای اهل سنت دانسته و علمای اهل سنت را در مسیر انحراف و تکفیر و شاگرد مکاتب تکفیری (وهابیت )در پاکستان و عربستان عنوان نموده است.
و به نوعی خواهان غالب شدن این تفکر در میان توده جنایت کار و تخریب کارزابلی ها و غیربومیان در استان هستند تا با نشر این تفکر راه بن بست ساماندهی مدارس را یه جوری به سامان برسانند. و در این وادی نیز فتوای جواز ورود به بهشت را برای اهل سنت در قتل ۷ شیعه مذهب دانسته و علت در قدرت و سرباز گیری به سرعت مدافعین بلوچستان را در امر حمایت معنوی علمای اهل سنت دانسته و چنین عنوان نموده که سند این ادعا در این امر است که چرا با وجود بیانیه ها و خطبه های فراوان روند عدالت خواهی مدافعین بلوچستان به شکست و سکوت نیانجامیده است!!
همچنان ذغال وحد پرس با همین ذغال بر دیگ سیاه خود نوشته که رشد تفکر تسنن افراطی در بلوچستان ادامه همان باطلاق خونینی است که در عراق و سوریه شیعه را در خود فرو برده و بلعیده است ؟ذغال سیاه با خط و پرده کشیدن بر جنایاتشان با لحن مسخره سیاسی خویش سعی در ان داشته و دارد که ریشه عوامل رو به رشد مدافعین بلوچستان را برگرفته از حمایت معنوی علمای بلوچستان و وجود مدارس اهل سنت بداند و عنوان نموده که باید این مدارس در زیر ذره بین و نظارت حکومت درایند تا از عوامل ناامنی در بلوچستان کاسته و ریشه جریانات مدافعانه با نام بلوچ و اهل سنت رو به خشکی بگراید!!
بصورت جمع بندی شده می گوییم: خرده اشرار با توجه به امار ارائه داده شده توسط ارگان نیروی انتظامی ،بلوچستان نسبت به سایر شهرها در اخر جدول قرار دارد و تهران با نسبت هر ۵ دقیق یک جنایت و شرارت در صدر جدول قرار داردو این امری اجتناب ناپذیر از در یک حکومت با وجود سیاست تبعیض و محرومیت است.و در یک جامعه تحت ستم و فقیر و محروم که جنگ برای لقمه ای نان به نام شغل و نای زندگی تعریف میشود برچسب اشرار به خود نمی گیرد و اشرار به بانیان وجود شرارت که همان زابلیها و حکومت فاشیستی بر سر قدرت می باشد می گویند.
و در ثانی وجود همین خرده شرارتهای موجود در بلوچستان برگرفته از سیاست حذف و در تبعیض و محروم قرار دادن بلوچها در بلوچستان می باشد. همچنین مدافعین بلوچستان زاده ظلمها و جنایات شما چه در عرصه سیاسی نظامی اقتصادی و فرهنگی و دینی هستند که از هر حیث و نظر بلوچستان را بصورت امنیتی و انحصاری با قوه ترور تبعیض و جنایت و در فقر و محرومیت نگاه داشته و با ملت بلوچ بسان بردگان رفتار می کنید که هیچ حق و اختیاری جزء سکوت بر فقر و جنایت شما نداشته باشند. شما با رفتار استعمارگرانه و تمامیت خواهانه خویش به بلوچستان و ملت بلوچ و اهل سنت در این استان چون بردگان رفتار نموده وبا قانونی فرا قانون موجود در کشور رفتار می کنید. و راه حذف و جنایت در دو بعد ملی و مذهبی را در پیش گرفته و چون الاغی بی مهار و کور سر در وادی غرور و نئشه قدرت گذاشته و دین و دنیای این ملت را به زیر لگد خویش گرفته اید.و به صدا و ندای مظلومیت این ملت با تیر و دارهای برافراشته جواب می دهید گویا قطار بی ترمز شما در بلوچستان هیچ گاه از حرکت وا نخواهد ایستاد. و غافل از این بودید که کسانی از بطن همین جامعه ظلم دیده و رنج کشیده و محروم از حقوق ملی و مذهبی سر برآورند و پیچ مهرهای ریل شما را شل و قطار بی ترمزتان را واژگون نمایند.
هیچ گاه این محکومین تحت ستم که در رفتگان از زیر تیغ جنایت شما هستند فتوایی برای قتل عام عمومی شیعیان صادر نکردند و قبل از ویروس آخوندیسم با نظریه فاشیستی سالها در بلوچستان مهاجران شیعه و تبعیدی در کنار این ملت زندگی رفاه گونه ای به قول خودشان دبی آنان بوده داشته اند و از عرق زحمت و سایه انسان دوستی و حس مسئولیت و منش و مرام بلوچ زنده مانده و به نان و نوایی در اسایش و امنیت رسیده و زندگی کرده اند و هیچ گاه به قتل نرسیده و یا هشداری برای اخراج از بلوچستان دریافت نکرده بودند. چه شد که به یک باره با حکومت آخوندها غدد چرکینی پیکره عزیز بلوچستان را ناآرام کرد و چه کسانی متهم به ناامنی و تبعیض و جنایت و قتل عام هستند ؟
آری ان اشخاص کسانی نیستند جزء ان دسته از اخوند زده ها چون زابلی های کولی تبعیدی و دیگر غیر بومیانی که مذهبشان موافق حکومت گران و منفعتشان در حذف بومیان بلوچستان و کوتاه نمودن دستشان از تمامی ادارات و شغلها در بلوچستان بود وحامل بیماری حاری قدرت و جنایت می باشند و دستشان به خون هزاران جوان بلوچ در بلوچستان اغشته است و بیش از صدها جوان اهل سنت در بند و تحت شکنجه شان قرار دارند و سرزمین بلوچستان بنام بلوچ و بلوچ فقیر و محروم و دست کشیده از همه چیز تا جاییکه خواهان حذف همان نام تاریخی و وهویت واقعی بلوچستان هستند و صدها بلوچ را در این سرزمین از حقوق خویش محروم و بسیاری را به ارتداد کشانده اند.و دین و دنیای این مردم را در شیشه نموده اند. بلوچستانی خالی از اشتغال بلوچ وتحت فشارو محروم و محدود از حقوق ملی و مذهبی شان را بوجود اوردند که نفس کشیدن را در ان منوط به داشتن کنتور شمارش گر نفس دانسته و برآن میکروفون و دوربین نامحسوسی نیز اضافه نموده و کلیه دم بازدمها و تحرکات بلوچها و اهل سنت را تحت نظر گرفتند و اگر کسی کوچکترین خطایی ولو در حد یک نفس کشیدن خارج از کنتور می کرد سریعا حذف و قتل وی سانسور میشد.
باید به شما احمق الدوله های تشنه به قدرت گفت در چنین بلوچستانی نه دیروز و امروز بلکه در فرداهای اینده امنیتی نخواهید داشت و باید جل و پلاس خویش را جمع کنید و بلوچستان را برای بلوچها واگذارید تا رد پای کثافت کاریهای شما را جمع و جارو کنند.
و این مدافعین از زیر تیغ در رفته شما نه وابسته به علما و تفکر مکتبی آنان و نه وابسته به حزب و دستگاه و یا کشوری غیر می باشند .مدافعین امروز زاده ظلم و جنایات شما می باشند و در چنین شرایطی به بیداری و آگاهی برای دفاع رسیدند.اگر این مدافعین در راستای افکار و خطبه های علمای خویش عمل می کردند بنابراین امروز از مبارزات حق طلبانه مدافعانه نامی نبود، زیرا موضع گیری علمای اهل سنت در قبال عمل مدافعانه مبارزین بلوچستان به نفع شما بوده در سایه خفقان و فشار موجود ، آری شما از این روزنه بهانه فشار را بر مدارس در راستای سازماندهی مناسب دیده و خواهان در دست گرفتن مدارس و مساجد اهل سنت بلوچستان با اهمال فشار از این طریق را مناسب دیده اید چنان چه که مدرسه دینی عظیم اباد اهل سنت را با این سیاست و به بهانه وجود وهابیت (که تفسیر غربی ان تروریست می باشد برای از بین بردن مخالفان)با خاک یکسان و بیش از بیست طلبه اهل سنت را به شکنجه گاه و زندانهای مخوف و به پای چوبه های دار بردید و مدرسین چون شیخ یوسف و مولوی عبدالقدوس را اعدام و شیخ نقش بندی را به همراه بیش از پانزده تن از نزدیکان منجمله فرزندش را به حبس واعدام و مولوی احمد نارویی و دهها تن دیگر از علما را بدین روش و سیاست ترور کردید، چون این علما ریگ پای کفش جنایت شما بودند و برای رسیدن به اهدافتان با وجود این افراد کارتان لنگ می زد و با فجیع ترین وضع غیرانسانی آنان رااز میان برداشتید .
و جا داشت که ما در این عرصه از علما با وجود شواهد انکار ناپذیر ظلم و جنایت گلایه می کردیم که چرا با وجود این همه شواهد ظلم و جنایت در بعد مذهبی و ملی باز هم مهار سیاست مصلحت بی منفعت را در پیش گرفته و در قبال این اعمال تروریستی شما سکوت و شانه خالی نموده اند از بار مسئولیت حقوق این ملت چه در بعد ملی و مذهبی بنابراین با عمل موضع گیری صریح علمای اهل سنت با برهم زدن امنیت شما غاصبان و چپاولگران که دست تان به خون هزاران جوان بلوچ اهل سنت آغشته و صندوق تان سرریز از اموال سرقت شده و در فقر و محرومیت و بیکاری نگه داشتن این ملت بوده و در سایه قدرت دست به جنایت و غارت منابع و معادن و ثروتهای این ملت و سرزمین می زنید در خواهیم یافت که گلایه از علما حق ماست که چرا سکوت کرده اند در این باره و حق شما تشکر و الطفات بیشتر نمودن به انان است و باید شکر گذار آنها باشید که شما را از ورطه اخراج از بلوچستان تاکنون در زیر سایه سکوت و مصلحت نگاه داشته اند.
چرا که وجود همه مشکلات و معضلات و ناامنی ها در بلوچستان شما می باشید و بس و بلوچ محکومی به دنبال عدالت است. چنان سرمست قدرت اید و جنایت و بی مهار پنداشته اید این قطار جنایت بی ترمزتان را که جنایات خویش را در سایه قدرت نمی بینید .چرا که به معنای حقیقی کلمه کورانید و کران و چنین می پندارید که جزء خودتان کسی دیگر نمی فهمد و نمی بیند واقعیت جنایات شما را، و این شما هستید که ثواب کشتار اهل سنت را هم ردیف با کشته شدن کافران حربی میدانید صدها جوان اهل سنت را در کردستان و بلوچستان و احواز و خراسان و سایر شهرهای ایران به خاک و خون و زندان کشانده اید و مدارس و عبادتگاههای اهل سنت را تخریب و پلمب و یا تبدیل به پارک و قبرستان نموده اید و جنایات خویش را در سوریه و عراق بدست سپاه پاسداران و نوچه پرورش یافته گهواره تان حسن نصراللات و اسد و مالکی را نمی بینید که هزاران اهل سنت را با فجیع ترین وضع ممکن و بدتر از حیوانات ذبح می نمایید و به دنیا نشان دادید که جانیانی خون اشام به خون اهل سنت هستید .و با کمک های مالی و نظامی و نیروی انسانی به صورت علنی و بی پروا به حمایت از خون اشامان قرن می پردازید و کشته شدن اهل سنت را دفاع از خط مقاومتتان در برابر کشورهای اسلامی می دانید و فلسطین را بهانه حمایت در امر به رسمیت شناختن اسرائیل و رضایت به تقسیم فلسطین به دو کشور فلسطین و اسرائیل می خواهید به کرسی عمل بنشانید.و با سنگر حزب اللات در لبنان و اسد در سوریه سالهاست از اسرائیل حمایت و دفاع می کنید وبراستی این است تعبیر حقیقی خط مقاومت در برابر اسرائیل.
این جنایات را در عراق و سوریه اهل سنت براه نیانداختند بلکه جواز کشته شدن سنی ها در عراق و سوریه به حمایت شما و به همکاری امریکا و اسرائیل صورت گرفته و می گیرد و با شروع این انقلابها دنیا متوجه خط مقاومت و شعار مرگ بر امریکا و اسرائیل شما شد و نیاز به توجیه و تفسیری ندارد.به هر حال سنی های عراق و سوریه خود در خط مقاومت اند و گرفتار جنگ با دست های شما در ان جا و اما مقاومت در بلوچستان برگی دیگر از قیام در برابر جنایات شماست و ریشه این مقاومت به قبل از انقلابهای مردمی در سوریه و عراق می باشد برای این قبل ها چه تعبیری می توانید داشته باشید و تعبیری ندارید جزء تقیه و تزریق افکار تقیه گرانه و انکار ظلم و جنایت در بلوچستان که سرزمینی بایر و خشک از آبادی و اشتغال و آباد از قبرستانها و بی رغیب در جهان از نظر محرومیت و فقر و تبعیض و جنایت.
آنچه در این مجال و مقال گفتیم بصورت پراکنده اشاره ای بود بر رد عمل توهین و اتهام به علما و مدارس اهل سنت و تفسیری جسته و گریخته بود از حقیقت جانیان و جلادانی که فکر می کنند در سایه قدرت هر غلطی که دلشان بخواهد در بلوچستان بر علیه اهل سنت و ملت ستمدیده بلوچستان با در دست داشتن تریبون می توانند انجام بدهند.این جانیان تبعیدی و غیر بومی از زابلیها گرفته تا دیگر غیر بومیان سوار بر گرده بلوچ و بلوچستان باید بدانند که جایی و میدانی برای ماندن در بلوچستان ندارند و باید هر چه زودتر بلوچستان را ترک نمایند و بلوچ و بلوچستان بخوبی دریافته است که چه رفتاری با شما جنایتکاران خون اشام باید داشته باشد از امروز به بعد،شما چه در بعد ملی و چه در بعد مذهبی از هیچ جنایتی در حق این ملت و سرزمین فروگذار نشدید و وجود همین سکوت و مصلحت ملت ما تاکنون بوده که کارد و قیچی شما را تیز نگه داشته و باید بدانید هر چه فربه تر گردید به میدان قربانی شدن نزدیک تر میشوید.سر در آخور بودن در اخر راهی جزء آینده ای در سایه مرگ و یا اخراجی به ذلت ندارد و اینده شما در بلوچستان حزین چنین خواهد بود به یاری خداوند ان شاءالله.

محمود بلوچ

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)