در این مجموعه عکس طنز که « In Extremis ( بدن هایی بدون پشیمانی)» نام دارد توسط عکاس ساندرو جوردانو تهیه شده است. او در این مجموعه عکس مردم بیچاره را پس از افتادن همراه با دارایی هایشان به تصویر می کشد.

in-extremis-bodies-with-no-regret-remmidemmi-sandro-giordano-9

in-extremis-bodies-with-no-regret-remmidemmi-sandro-giordano-15

in-extremis-bodies-with-no-regret-remmidemmi-sandro-giordano-12

in-extremis-bodies-with-no-regret-remmidemmi-sandro-giordano-11

in-extremis-bodies-with-no-regret-remmidemmi-sandro-giordano-2

in-extremis-bodies-with-no-regret-remmidemmi-sandro-giordano-13

in-extremis-bodies-with-no-regret-remmidemmi-sandro-giordano-5

in-extremis-bodies-with-no-regret-remmidemmi-sandro-giordano-10

in-extremis-bodies-with-no-regret-remmidemmi-sandro-giordano-7

in-extremis-bodies-with-no-regret-remmidemmi-sandro-giordano-3

in-extremis-bodies-with-no-regret-remmidemmi-sandro-giordano-1

in-extremis-bodies-with-no-regret-remmidemmi-sandro-giordano-6

in-extremis-bodies-with-no-regret-remmidemmi-sandro-giordano-8

in-extremis-bodies-with-no-regret-remmidemmi-sandro-giordano-17

in-extremis-bodies-with-no-regret-remmidemmi-sandro-giordano-18

in-extremis-bodies-with-no-regret-remmidemmi-sandro-giordano-19

in-extremis-bodies-with-no-regret-remmidemmi-sandro-giordano-14

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)