در کنار باز نشر گسترده تبلیغات دولتی نوری المالکی از تسنیم ، گاهی زیر فشار حقایق عراق، برخی واقعیات از میان اخبارش درز پیدا می کنند!
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی از دیدار مسعود بارزانی با اسامه النجیفی خبر می دهد. *
توضیحات این گزارش روایتگر گفته های مسعود بارزانی است که حساب داعش را از خیزش مردم اهل سنت جدا کرده و از راه حل سیاسی می گوید.
در عین حال طرفین گفتگو بر مبارزه با داعش تاکید می کنند.
اسامه النجیفی رییس پارلمان اخیر عراق که خود یکی از عمده ترین نیروهای سیاسی حامی انقلابیون عراق و از بزرگان ایشان بشمار می رود ، با استدلال «یا مالکی یا داعشی» دولت عراق متهم به تروریسم بوده و از بغداد خارج شده است.
توضیح اینکه شاید امروز انتشار این اخبار برای مخاطبین تسنیم بیمعنا بنظر برسد -چرا که زیر هجمه تبلیغات دائم و ترجمه شده نوری المالکی هستند- اما این اخبار زمینه داستان فردا هستند.
انچنان که تسنیم در کنار همین اخبار خبر تروریست بودن برداران النجیفی و فرارشان از عراق را منتشر کرده است!
منظور تایید و تصدیق اخبار تسنیم نیوز نیست که هیچوقت نخواهد بود!
منظور معطوف به هوشمندی آنهاست که حفظ دستاویزی برای بقای اعتبار رسانه ای از همه چیز برایشان مهمتر است.
مهمترین موضوع در این میان این است که واقعیات عراق بر تبلیغات رجحان یافته و بالاخره راه نفوذ می یابند.
تاسف اینجاست که انچنان رسانه های پر ادعای فارسی جادو شده و ساده لوحانه بدام تبلیغات نوری المالکی افتاده اند که هیچ نشانی از واقعیات سیاسی عراق در اخبارشان دیده نمی شود.
این رسانه ها برای گریز از آشکار شدن اشتباهاتشان حتی مجبور به سانسور اظهارات دولتمردان جهانی و حذف چهره های بارز بازیگر در عرصه سیاسی عراق شده اند.
افسوس از این همه سرمایه که هدر می شود بپایشان!!!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)