گفتمان امروز چپ در ایران

 

از حدود یک قرن پیش – که حزب سوسیال دمکرات انقلابی ایران ( اجتماعیون عامیون ) در ایران نخستین انگاره های رادیکال و مارکسیستی را به طور شکل یافته بنیان نهاد – ، تا امروز ، ” چپ ایرانی” مسیر پرفراز و نشیبی را پیموده است .این که گفتمان امروز چپ در داخل کشور چیست و اساسا وزن و جایگاه چپ در واقعیت امروز ایران چگونه تعریف می شود و در وضعیت کنونی ایران و جهان چطور می توان به آن نگریست ، پرسش هایی است که نشست آتی انجمن گفتگو و دموکراسی حول آن به بحث و تبادل نظر می پردازد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)