کارگران کارخانجات نورد پروفیل ساوه برای دستیابی به مطالبات انباشته شده شان و در اعتراض به تعرض مداوم کارفرما به معیشت و زندگیشان از صبح شنبه ٣/٣/۹٣ اعتصاب کرده و دست از کار کشیدند.

اعتصاب کارگرانتعرض بی پاسخ کارفرما طی ماههای گذشته صبر کارگران خشمگین را لبریز کرده است. کارفرما در ادامه تعدیل نیرو بین ۵۰ تا ۶۰ نفر را اخراج نموده. با کاهش مدت قراردادها به سه ماه و حتی یک ماه عدم امنیت شغلی را به حداکثر رسانده. این کارگران از آذر ماه سال گذشته تاکنون یعنی ۷ ماه دستمزد طلبکارند. ماههاست سهم بیمه آنها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده، لذا دفترچه بیمه درمانی آنها تمدید اعتبار نشده و خود و خانواده هایشان را با مشکلاتی روبرو کرده است. کارفرما برای کاهش هزینه ها بخشهای فنی را منحل و کارگران تعمیر و نگهداری را به تولید منتقل میکند.

تا ساعت ارسال خبر کارفرما موافقت کرده که یکماه از ۷ ماه حقوق معوقه را پرداخت کند که با مخالفت کارگران مواجه شده و کارگران خواستار دریافت تمامی حقوق خود هستند.

این اعتصاب با استقبال و حمایت کارگران کارخانجات نورد لوله صفا که در نزدیکی آنان بوده و همواره ارتباط و منافع مشترکی داشته اند، روبرو شده است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)