چند سال پیش(۱۷)دهه ۶۰…(۲)
علی اصغرحاج سیدجوادی:اعلامیه بتاریخ ۱۲اسفند۱۳۵۹:
«آیاوقتی پزشک معالج آقای خمینی بدون احرازسوابق و صلاحیت شغلی هم به ریاست دانشگاه تهران می رسد وهم به مقام وزارت علوم ارتقا می یابد ما حق نداریم به یاددکتراقبال پزشک مخصوص قوام السلطنه ودکترایادی پزشک مخصوص آریامهر مخلوع بیفتیم وبه مقایسه بنشینیم».
«…تاآنجایی که سراغ دارم آریامهرتامدتی توانست این قلم راممنوع کند اما هرگز قادربه شکستن آن نشد؛اما اگر قدر قدرتها این توانایی را دارند این گوی واین میدان»
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،ش،۱۵دفترسیاسی سپاه پاسداران)
مهدی کروبی(روزنامه میزان،۱۲اردیبهشت ۱۳۶۰):
درمواردی مامردمرادرجریان حقایق قرارنمی دهیم.وکتمان حقایق می کنیم. مصلحت اندیشی می کنیم.ازچاله به چاه می افتیم.
روابط مشکوکی این روزهاهست.رفت وآمدهایی که هست،آیا حسن شریعتمداری چه می کند؟محمود قمی چه می کند؟اینها کجا می روند و می آیند؟ اگراین مسائل بامردم مطرح شود،طبیعی است که مردم درجریان قرارمی گیرند وخوب هم می توانند توطئه هاراخنثی کنند.حقیقت این است که مردم درجریان قرارنمی گیرند»
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،ش ۱۵،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
سیدحسین خمینی:(پیام جبهه ملی،۱۹اردیبهشت۱۳۶۰):
«فاشیستی که الآن درکشورماحاکم است،فاشیستی است خطرناکتراز فاشیسم گذشته.اگراین استبداددرایران حاکم بشود،استبدادجدیدی که رنگ دینی بخودگرفته است،استبدادی است بسیارخطرناکترازاستبدادشاهی»
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،ش ۱۵،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
احمد خمینی(روزنامه جمهوری اسلامی،۲۴اردیبهشت۱۳۶۰):
«من صریحامی گویم،موضعگیری اخیربرادرزداه ام«حسین آقا»راقبول نداریم. و با حرفهای ایشان مخالفم.صحبت های ایشان به خودشان مربوط می شودونه تنهابه امام مربوط نیست که به من هم مربوط نمی شود،ولی این نبایدموجب شودتامابدون هیچ دلیلی بگوئبم ایشان به فلان گروه ودسته وابسته است.نه ایشان به هیچ گروهی وابسته نیست.ایشان یاعصبانی شده است واین مسایل تندرابیان داشته است ویافکرکرده وبه این نتیجه رسیده است…من باموضعگیری های عموی عزیزم حضرت آیت الله پسندهید مخالفم ودرعین حالیکه شدیدابه ایشان احترام می گذارم».
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،ش ۱۶،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
خبرگزاری پارس:۲۴اردیبهشت،۱۳۶۰:
مشهد:«گروهی بنام حزب الله برای چندمین بارمراسم نمازمغرب وعشادرصحن مسجدگوهرشادراکه به امامت آیت الله قمی برگزار می شودبه تشنج کشیدند.این تشنج پس ازانتشارمتن مصاحبه آیت الله قمی آغازشده است.آن عده که شعارمی دادندمرگ برضدولایت فقیه،درمقابلشان،عده ای از طرفداران قمی صلوات می فرستادند.که آیت الله قمی از مسجدخارج شده وبا اتومبیل که پلیس آنرااسکورت می کرد از محل دورشدند»
(نقل از:رویدادهاوتحلیل،ش ۱۶،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
۲۵اردیبهشت۱۳۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)