blog_logo_small
هفته پیش سایت “کلمه” طرفدار آقای میر حسین موسوی تنها خبر اعتصاب غذای ۷ تن‌ از زندانیان اصلاح طلب رجایی شهر را داد و سخنی از اعتصاب غذای ۱۲ زندانی دیگر از جمله حشمت طبرزدی نیاورد. بعد از ۳۵ سال بسیاری می‌دانند که قیل و قال حقوق بشر اصلاح طلبان تنها محدود به خودشان میگردد و حقوق دیگران مهم نیست. البته هستند کسانی‌ که فکر میکنند اینها عوض شده اند و حالا که بعضی‌ از ایشان طعم زندان و کتک و شکنجه و بی‌حرمتی را چشیده اند دیگر مانند “دوران طلایی” تنها به خود فکر نمیکنند. اما واقعیتی که نیروی ساختار شکن هر روز تجربه میکنند چیز دیگریست، که وای اگر دوباره ماهی‌ مصلحت طلبان آب ببیند!

و اما دیروز کلمه خبر دیگری را با این عنوان منتشر کرد: “پایان اعتصاب غذا در زندان رجایی شهر”. البته در خبر تنها سخن از همان هفت نفر میشود, این در حالیست که همین دیروز حشمت طبرزدی اعتصاب غذای خود و هموندانش را در بیانیه یی تایید کرد.

آیا با اعلام به دروغ پایان اعتصاب غذا در رجایی شهر سایت کلمه چه هدفی‌ دارد؟

که همان گونه که ایشان سعی‌ در پایین کشیدن فتیله اعتصابات زندانیان در اوین و گردهم آیی‌های خانواده‌های زندانیان داشتند، این را به رجایی شهر نیز سرایت دهند حتی به دروغ؟…. که مبادا جریان دوباره ساختار شکن شود یا دولت روحانی تضعیف شود؟

یا اصلا آن ۱۲ زندانی دیگر در هفتمین روز تحمل گرسنگی “بشر” حساب نمیشوند و غیر قابل ذکر چون به سراب اصلاح این رژیم باور ندارند؟یا اینکه آنها حقوق بشر ندارند؟

توضیح دهید که این سانسور شما با رژیم چه فرقی‌ دارد؟ نمیخواهید از ادامه اعتصاب ۱۲ زندانی دیگر خبری بدهید، خوب نگویید، اما چرا حق کشی کرده و دروغ می‌گویید که اصلا اعتصاب غذا در رجایی شهر پایان گرفته!؟

هنگامی که هنوز ۱۲ زندانی سیاسی که با تنها سلاح خود یعنی‌ به خطر گذاشتن جان و سلامت خود سعی‌ در رساندن پیام آزادی‌خواهی خود به بیرون از زندان دارند، خبر دروغ پایان اعتصاب غذا در رجایی شهر چه مفهومی‌ دارد؟

بیخود نیست که ۳ تن‌ دیگر از زندانیان اوین در بیانیه صرف نظر از ادامه اعتصاب غذا ، سایت‌های کلمه و نظیر آن‌ را متهم به “موج سواری‌” کردند.

راستی‌ اینان از تجربه ۸۸ اصلا چیزی یاد گرفته‌اند؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)