چند سال پیش(۱۵)هاشمی رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(۵) گروهها، افراد،خامنه ای ومنتظری
روزنامه جمهوری اسلامی،۱تیر۱۳۶۰:
درروزهای قبل ازانتخابات ریاست جمهوری،آقای بنی صدرگفت: به نظرمن تنها کسی که غیراز من درمیان مردم رای دارد آقای مسعود رجوی است.این جمله،جمله ساده ای نبود و دلالت بر یک قرارداد استراتژیک بین اینها می کردکه امروز ما نتیجه آن را درخیابان های تهران و شهرستانها می بینیم.(نقل از نشریه شماره ۱۴رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران).
روزنامه جمهوری اسلامی،۷تیر۱۳۶۰:
اختلاف ما با آقای بنی صدر در سه مورد خلاصه می شد:اول ولایت فقیه که آقای بنی صدر این را قبول نداردودربحث هایی که در مجلس خبرگان داشتیم ایشان با صراحت می گفت این اصل را قبول ندارم ودیکتاتوری است.براین اساس ما با ریاست جمهوری ایشان مخالفت کردیم…مساله دوم ..مصوبات مجلس را باید شورای نگهبان تاییدکندواین مورد را آقای بنی صدر وهمفکرانشان این اصل را قبول ندارندوهمانطورکه شنیده ایدایشان درسخنرانی هایش گفته است که من بزرگترین اندیشه قرن هستم ومساله سوم افرادناشناخته وکسانی که پای بندبه اسلام وانقلاب نیستنددورایشان راگرفتندودفترهماهنگی تشکیل دادندوروزنامه انقلاب اسلامی انتشاردادندواین مساله مورداختلاف ما بود.ایشان مرتبامارابه قدرت طلبی وانحصارطلبی متهم می کردوسعی داشت نمام مسایل رادرپشت پرده نگهداردبااین که مرتبا شعارمیدادمن حقایق را بامردم درمیان می گذارم.
آقای بنی صدرصریحادرمحضرامام گفت:من شورای نگهبان را قبول ندارم یکطرفه قضاوت می کنند. امام فرمودند تو(بنی صدر)خیال می کنی که این ۱۱ میلیون آرای توست؟ مردم مسلمانند اگر بفهمندمرجعشان این آرا را نمی خواهد،تو۵۰۰هزار رای هم نداری.چون آنها که برخلاف ما رای می دهند همین بی دینهاهستندوآنهادرانتخابات ریاست جمهوری به شمارای ندادند. .(نقل از نشریه شماره ۱۴رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران).
دریکی ازجلسات امام خیلی ناراحت شدند.امام خطاب به بنی صدر گفتنداگر بخواهی اینطورباشی دستورمی دهم توی همین خانه حبست کنند وتایکسال نمی گذارم بروی بیرون.خیال نکنی می گذارم بروی اروپا مقاله بنویسی.همینجا نگهت می دارم تاکشور آرام شود. .(نقل از نشریه شماره ۱۴رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
روزنامه جمهوری اسلامی،۱۳تیر۱۳۶۰(نمازجمعه):
(درجلسه ای با حضور آقای رجایی و مهندس بازرگان و آقای بنی صدر)،امام به (بنی صدر) گفتند تواین گروهکهای منافق رامسلح کردی،(بنی صد)گفت:خوب من اسلحه دادم خودشان را حفاظت کنند،جانشان حفظ بشود،امام فرمودندمگرتومسئول جان آنهاهستی،به درک که جانشان درخطرباشد،اسلحه مسلمانها رامی دهی به کی؟به محارب؟(نقل از نشریه شماره ۲۰رویدادهاونحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
روزنامه جمهوری اسلامی،نطق مجلس،۱۷مرداد۱۳۶۰:
ولایت فقیه،فرماندهی کل قوا،حکومت خط خالص اسلامی وگنجاندن سپاه پاسداران درقانون اساسی،رسواکردن ملی گرایان درمقابل شکستن بت بنی صدرازجمله اقدامات شهید آیت است. (.(نقل از نشریه شماره ۲۲رویدادهاونحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران).
۸دی۱۶۳درجمع روحانیون حزب جمهوری اسلامی:
من و آقای خامنه ای ازسالهاپیش باهم بودیم.اززمان دزس آقای دامادویک سفرکربلاکه باهم رفتیم ودرمبارزات هم درکنارهم بودیم.آنموقع هروقت من دسترسی به آقای خامنه ای نداشتم احساس ضعف می کردم.الان هم همینطوراست.هرچه زمان می گذردایمان من به ایشان بیشترمی شود.ایشان یک عنصربرجسته باسواد،مجتهدمخلص وبسیارارزنده هستند. (نقل از نشریه داخلی شماره ۴رویدادهاونحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران).
۲۶دی۱۳۶۳(دردیداربااعضای فدائیان اسلام):
فدائیان اسلام مردم را به صحنه می کشاندندوزمانیکه مردم تجمع میکردندآیت الله کاشانی سمبل بسیارمناسبی بودچراکه ایشان یک شخصیت باسوادمتدین ودارای سوابق خوب بودند و لیبرالهاکه آمدند فکر کردندحالاکه کارها درست شده اول شر اینها را را از سرخودکم کنند و بعدسراغ کارهای دیگر بروند و هیچ امتیازی هم برای این آقایان قائل نشدندوحتی آنان را هم سرکوب کردند.(نقل از نشریه داخلی شماره ۴رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
۱۰بهمن۱۳۶۳(دردیداربامعاونین سیاسی وزارت کشور):
ملی گراها ولیبرالهاکه طیف وسعی بودندسردرآخورغرب داشتند.اینها اصولا بدیگران ونیروهای انقلابی سهمی در اداره کشورنمی دادند.در اولین کابینه آنها ما تنها توانستیم دو پست غیر حساس را به آنهاتحمیل کنیم.(نقل از نشریه داخلی شماره ۵رویدادهاونحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
۱۹بهمن۱۳۶۴(نمازجمعه):
لیبرالهاوآنهائی که وابستگی روحی به تمدن غربی دارندوالبته هم ریشه دریکی ازاین جریانات دیگر دارند و لیبرال بی خودنگفته نمی شود،یاریشه اش سرمایه داری است یا الحادیست یا همان اخلاق و بی بندوباریست یا انواع دیگریست منتهی شعار روشنفکری می شود و وقتی که تحلیلش کنیم،دریکی از اینهاهستند.اینهاباهرچه که زحمت برایشان درست کند،مخالف هستند.نمی توانندجنگ را تحمل کنند،خاموشی رامشکل تلقی می کنند،نمی توانند کمبود سوخت را قبول کنند،نمی توانندجیره بندی را قبول کنند،آنهابرایشان دردسرست.(نقل از نشریه داخلی شماره ۱۷رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

۶آذر۱۳۶۴(درمصاحبه بارادیو وتلویزیون):
آیت الله العظمی منتطری برجستگی خاصی دارندوآن هم شرایطی است که مردم تشخیص دادنداین برجستگی را ازلحاظ آگاهی های وسیع سیاسی،اجتماعی علاوه براجتهادوشرایط عمومی مرجعیت است که ایشان خصوصیاتی دارندکه دردوران مبارزه شان کسب کرده اندکه این برجستگی را فقهای دیگری که وجود دارد وصلاحیت مرجعیت دارند،دارا نیستند.این جهت هم مورد قبول بودکه البته به آن صورت بحث نشد.فقط ما این جمله را اضافه کنیم مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می داند. یعنی مردم درست انتخاب کردند.(نقل از نشریه داخلی شماره ۱۵رویدادهاونحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
۳۰دی۱۳۶۴(دردیدارباجمعی ازنمایندگان برگزاری اجلاس ستادبزرگداشت مقام معلم):
من به آینده جمهوری اسلامی درسایه مرجعیت آیت الله العظمی منتظری خیلی امیدوارم. ایشان باطرزتفکرمبانی فکری ای که دارند در این مرحله شکل گرفتن حکومت اسلامی که قرار است مبانی اسلامی درجامعه پیاده شود،امیدماهستند.یک طرزتفکرفقهامثل ایشان در این مرحله می تواندبسیارکارسازباشد.درمساله زمین،درنفس ولایت، حکومت،وجوه شرعیه، خمس، زکات،مسائل مالیاتی و بسیاری ازمسائلی که امروزه دردنیا مطرح است نظرات بسیار نیرومندی دارند.تفاوت ایشان بابعضی ازفقهای عظیم الشان دیگر دراین است که ایشان یک قدم بیشتر از دیگران درجامعه بوده اند و با واقعیتها و نیازهای جامعه و اجتماع ما مانوس تر بوده اند. لذا این انس و درک به فهم مبانی منتهی می شود.(نقل از نشریه داخلی شماره۱۶ رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران).
۲۵تیر۱۳۶۵(درضیافت شام به افتخاراعضای مجلس خبرگان):
ما امیدواریم که درحیات خود از رهبری موجود جدا نشویم.اما باوجود قائم مقام رهبری انشاء
الله استحکام رهبری همچنان حفظ خواهد شد.زیرا بحمدالله تمامی شرایط رهبری در وجود آیت الله العظمی منتظری جمع است و ایشان از اعتبار بسیاربالایی برخوردارند.(نقل از نشریه داخلی شماره ۲۲رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران).
روزنامه کیهان،۲۰فروردین۱۳۶۸:
اینکه چیزی بنام تنازع قدرت درکشور درانقلاب ما وجود داشته باشد این ادعامال کسانی است که این انقلاب را نمی شناسند.قطعا ایشان(امام خمینی)علاقه شان به آیت الله منتظری از لحاظ عاطفی درکل این کره زمین شماره یک ونمره یک است.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
۹اردیبهشت۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com