چند سال پیش(۱۲)هاشمی رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(۲)اقتصاد
روزنامه جمهوری اسلامی،۲۰آبان۱۳۶۰:
یک توقیف بی جا،یک شعارمی دهندتوی دادگاه انقلاب،اطراف دادگاه انقلاب،رئیس دادگاه، انقلاب را،یا قاضی راتحت تاثیرقرارمی دهندکه این سرمایه داررابگیر،حالااین سرمایه دار را گرفتن آسان است،اینکه هست وداردکارمی کندشما این رامی گیرید،درسراسرکشورکبریت می کشید به اقتصادکشور.
(نقل از نشریه شماره ۲۸رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
روزنامه جمهوری اسلامی(نظق مجلس)۲۳اسفند۱۳۶۰:
فروش کارخانه هاتزی است که دولت روی آن کارمی کندوبنانداریم که آنهارابه پولدارها بدهیم.مامی خواهیم کارخانه هارابه مستضعفین بدهیم تا آنهابا کمک گرفتن ازدولت، کارخانجات رابگردانند.
(نقل از نشریه شماره ۳۶و۳۷رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
کتاب درمکتب جمعه،ج۶ص۲۴۳،۱ا(نمازجمعه)ردیبهشت۱۳۶۲:
خطرمهمی که اینگونه اصلاحات(اصلاحات اقتصادی)راتهدیدمی کنداین است که طبقه ثروتمند به خاطرامکانات مالی شان پست هاومقامات را بدست بگیرند و بانفوذ درمراکز قانونگذاری و اجرایی دوباره رشته هارا پنبه کنند.
کتاب در مکتب جمعه،ج۵ص۲۳۸(نمازجمعه)،۲دی۱۳۶۱:
درموردبانک های خصوصی و وابسته به بیگانگان که منجربه ایجادبانک خصوصی درزمان پهلوی شد:
در زمان پهلوی خُرده خُرده بانک های خصوصی شروع می شود…امروزبانک لازم است.عمده بحث برسرشیوه عملکرد بانک است…این پول هایی که یک جاجمع می شودخیلی قدرت عظیمی است.بانک هامی توانندخط بدهند.مثلا بگویندخیلی خوب مابه کسانی که مثلا یخچال وارد کنند،وام می دهیم.یکدفعه صنعت یخچال مملکت را می شکنند.متاسفانه دردوران حکومت پهلوی برای ما بدترین وضع از این جهت پیش آمده بود.سرمایه داران وابسته بانک تاسیس کرده بودند و به میل خودشان و به سیاست خودشان و با تعلیم اربابانشان سیاست کشور را می گردانندند.
۶بهمن۱۳۶۳(دردیداربا اعضای حزب جمهوری اسلامی):
مابنانداریم که واحدهای صنعتی که حاکمیت سرمایه رادنبال می کنندودرخط سلطه اقتصادی هستند،امور را اداره کنند.ازطرفی هم نمی خواهیم که کارها همگی دولتی بشودوباصطلاح دولت سالاری پیش بیایددراینجا است که وظیفه بنیاد مستضعفان روشن می گردد.
شمامی توانیدحرکت های بزرگ اقتصادی را انجام بدهیدوطرح های عظیمی را پی ریزی کنید.بسیاری از کارها است که باید دولت انجام بدهد و از طرف دیگر نباید سرمایه های هنگفت در اختیار بخش خصوصی قرار گیردکه اهرمی علیه دولت داشته باشند.
پیشرفت های مادر زمینه صنایع کشور در دست مردم است. جریان تجارت خارجی دیگر آنچنان نیست که هرسودطلبی بتواند فورا میلیونر بشود.در جریان کشاورزی دیگر یک وابسته به رژیم نمی تواند امتیازات کلانی برای تصاحب زمین و حفر چاه و غیره بگیرد.تجارت داخلی نیز بنحوی تغییرکرده که دیگر سود سرمایه بخش های خصوصی که دربانک سپرده شده بود مثل آب روان، از هستی مردم استفاده نمی کندتا سرمایه های آنها بدون زحمت به سرمایه های مضاعف تبدیل گردد.
(نقل از نشریه داخلی شماره ۵رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
روزنامه جمهوری اسلامی،۶شهریور۱۳۶۴(دردیداربامدیران صنایع کشور):
آقایانی که حمایت ازاین سرمایه داران می کنندمی گوینداین به نفع مستضعفین است که این کارخانه دردست این ثروتمندی که مدیرخوبی است باشدکه تولیدافزایش یابد،کارگران هم بالاخره دراین بین چیزی بدست می آورند،این می شوداضافه تولیدبه قیمت غصب و استثمار. ولی این رفاه، هیچ وقت رفاه واقعی وحمایت ازمستضعفان نمی شود.حمایت ازمستضعفان این است که خودشان حاکم باشندبرمقدرات خودشان.
(نقل از نشریه داخلی شماره ۱۲رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)
روزنامه سلام،۲۹خرداد۱۳۷۲:
من خودراوقف انقلاب کرده ام.من چشم اندازآینده را بسیارروشن می بینم ودرآینده مشکلات ارزی نداریم.مادرآینده نه مشکل ارزی داریم،نه مشکل مواداولیه ونه موادغذایی ونه مواد دارویی.
محمد شوری (نویسندنه و روزنامه نگار)
۲۳فروردین۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com