جیش العدل

جیش العدل

باز گرداندن سربازان وطن راه های آسان تری نیز دارد و یکی از راه ها این است که بایستی دولت خانوادهای گروهک را شناسائی نمایند، بستگان درجه ۱ در جه ۲ درجه ۳. . . آنها را احضار کنند و به آنها بگویند : شما با کدام طرف هستید؟ با گروهک یا نظام ایران؟ چنان چه با نظام ایران هستید فورا بروید سربازان را بیاورید که آنها از ناموس تان محافظت می کنند باز گرداندن سربازان بدون شک از دست تان ساخته است
براساس روابط پیچیده و سری و متصلی که دارید به سادگی می توانید بزرگتر از این قضایا را چاره کنید چنانکه تجربیات عشیره ای آن را ثابت کرده است در غیر این صورت اگر اقدامی نکنید بدانید که بخشی از گروهگ هستید و با آنها یک حکم را دارید و جرم نامحسوس تان از یاغیان تکفیری آدم کش به مراتب سنگین تر است
اگر می خواهید از جرم اثبات شده، خود را تطهیر کنید فرصت محدود را غنیمت بشمارید و با تمام بستگان تان دست به کار شوید و پی آزادی سربازان بروید تا آنها را نیاورده اید با هم برادری و حقوق شهروندی و حمایت از دیگری نداریم کسی که خود حافظ ناموس این آب و خاک را می کشند برای او ناموسی نمی شناسیم برای خانواده ها ی کسانی که سربازان این مملکت را گروگان می گیرند خانواده ای نمی شناسیم اما شما ناموس های ساکت و دل شاد آنها هستید که به عاطفه ما می خندید وعفو ما را همواره باجدهی تلقی می کنید و باور تان نشد که اگر بخواهیم می توانیم شما را گوشمالی عبرت آموز و در خوری دهیم چه در زمین و چه درهوا؛ در زمین که مفری ندارید، در آسمان بروید برابر دیدگان دنیا چشم فتنه انگیز تان را از حدقه بیرون می آوریم و شاخ تان رامی شکنیم و برای هزارمین مرتبه ارباب های بین المللی تان تذلیل می کنیم
بدانید نسزد که دراین نظام اســـــــــــــــــــــلامی، ناموس خوارج و تکفیری ها درامنیت بسربرند اما فرزندان شرستیز ما در این نقطه بدست اذناب خوارج و نواصب و تکفیری ها اسیرشوند و دشمنی ناجوان مردانه و دوست نمایانه را با ما ادامه دهند
و نیز بدانید! دشمنان ما بسیار اند؛ دشمنانی که بسیار هم قدرت دارند می بینید که همواره برای نابودی ما نقشه می کشند و با ما در ستیز اند آنها با دشمنان داخلی در پرده وزیر دست چه فرقی دارند؟ دشمن بین المللی به اندازه توان خود برای نابودی ما نقشه می کشند شما به اندازه توان خود؛ ولی مقصد هردو دشمنی یکی است آن هم نابودی این سرزمین و مردم آن؛ ولی این را هم باید بدانید تا این لحظه با شما کریمانه رفتار کردیم و بسیار شکیبائی ورزیدیم دنیا هم این موضوع را می دانند که شما ۴۰۰۰ سرباز ما را کشته اید و اشک از چشم بیرون نکرده ایم به پاس حرمت مسلمانی خود، شکیبائی ورزیدیم لکن هیچ داغ دیده قدرتمندی که توان تآدیب خصم را دارد برای همیشه سکوت نمی کند زیرا ترحم بر گرک آدم خوار، ستمکاری بر آدمی و حیوانات است
بروید سربازان را بیاورید، می دانیم که اگر بخواهید و تصمیم بگیرید می توانید آزاد کنید از طریق حکم مولوی ها، ریش سفیدان قومی و بستگان که در کشورهای همسایه هستند و . . . بلی هرگاه مولوی ها بگویند: جیش العدل ! این کار شما بغاوت است و حرام، این کار را ترک کنید اگر شما در مسیر گروکان گیری کشته شوید مرتد می شوید گروگان گیری در حکم فساد فی الارض است این قطاع الطریقی است ابوبکر، فجاءه سلمی را که راهزنی می کرد به لطایف الحیل گرفت و امان داد سپس او را دستگیر کرد و به مدینه آورد آتشی فراهم نمود آنگاه او را زنده زنده سوزاند به این گذارش ها توجه کنید:
گزارش اول از عبدالبر:
«طریفه بن حاجز مذکور فیهم قال سیف بن عمر هو الذی کتب إلیه أبو بکر الصدیق فی قتال الفجاءه السلمی الذی حرقه أبو بکر بالنار فسار طریفه فی طلب الفجاءه وکان طریفه بن حاجز وأخوه معن بن حاجز مع خالد بن الولید وکان مع الفجاءه نجبه بن أبی المیثاء فالتقى نجبه وطریفه فتقاتلا فقتل الله نجبه على الرده ثم سار حتى لحق بالفجاءه السلمی واسمه إیاس ابن عبد الله بن عبد یا لیل فأسره وأنفذه إلى أبی بکر فلما قدم به علیه أوقد له نارا وأمر به فقذف فیها حتى احترق»
الاستیعاب فی معرفه الأصحاب ج ۲ ص ۷۷۶ ، اسم المؤلف: یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الوفاه: ۴۶۳ ، دار النشر : دار الجیل – بیروت – ۱۴۱۲ ، الطبعه : الأولى ، تحقیق : علی محمد البجاوی
گزارش دوم از ابن ماکولا
«وقاله فی حرف النون نجبه بن صبیر بالراء والأول الصواب حدیثه فی مسند الحارث یخرج فی الأوهام ونجبه بن أبی المیثاء السلمی کان مع الفجاءه السلمی الذی حرقه أبو بکر الصدیق رضی الله عنه بالنار»
الإکمال فی رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف فی الأسماء والکن ج ۱ ص ۵۰۰، اسم المؤلف: علی بن هبه الله بن أبی نصر بن ماکولا الوفاه: ۴۷۵ ، دار النشر : دار الکتب العلمیه – بیروت – ۱۴۱۱ ، الطبعه : الأولى
گذارش سوم از محمد ابن عبدالوهاب که سلمی را با وعده امان دادن دستگیر کرد ببینید:
«ومنهم أنواع أخر آخرهم الفجاءه السلمی لما وفد على أبی بکر وذکر له أنه یرید قتال المرتدین ویطلب من أبی بکر أن یمده ، فأعطاه سلاحاً ورواحل ، فاستعرض السلمی المسلم والکافر یأخذ أموالهم ، فجهز أبو بکر جیشاً لقتاله . فلما أحس بالجیش قال لأمیرهم : أنت أمیر أبی بکر وأنا أمیره ولم أکفر ، فقال : إن کنت صادقاً فألق السلاح ، فألقاه ، فبعث به إلى أبی بکر فأمر بتحریقه بالنار»
مجموعه رسائل فی التوحید والإیمان ج ۱ ص ۷۸ ، اسم المؤلف: محمد بن عبد الوهاب الوفاه: ۱۲۰۶ هـ ، دار النشر : مطابع الریاض – الریاض ، الطبعه : الأولى ، تحقیق : فضیله الشیخ إسماعیل بن محمد الأنصاری
اگر روش ابوبکر راقبول دارید به دزدان آدم ربا این هشدار را را برسانید و بگوئید که با نواصب تعارف نداریم آنها چون بندگان دالر آمریکائی و ریال وهابی ها هستند می ترسند و از شرارت مذهبی دست بر می دارند گروگان هم نمی گیرند این مطالب را برای خانواده های آنها گوشزد کنید عذر خواهی هم نکنید فقط یکبار تذکر دهید ببینید حساب دست شان می آید یا نه؟ و شما با آنها اگر به روش ابوبکر رفتار کنید بیشتر حساب می برند و شگفت است که خانواده محاربین سیاسی در هیچ کشوری جزء نور چشمی ها به حساب نمی آیند متآسفانه این گروهک و خانواده های شان تا کنون ایرانی و اقلیت هم وطن شناخته شده اند و نیز روش برخوردی را که کشور های دیگر با اقلیت ها در پیش گرفته اند بکار گرفته شود چشم باز کنید نظام ایران برای قاتل خود یارانه می دهد کدام نظام،به دشمن خود بیمه در مانی می دهد کدام نظام گروهی را که آن نظام را کافر می داند برادر خطاب می کند؟ کدام نظام در برابر یک جانی چون ریگی صبر می کند تا اینکه ۵۰۰ شهروند او را بکشد آنگاه به فکر دست گیری اش بیفتد؟ اکنون صبر کنید تا ۱۰۰۰بی گناه را بکشد گروگان بگیرد اختطاف کند راه مسافران را ببندد اموال کسانی را که تراویح نمی دانند بگیرند و سر آنها را برای گرفتن امتیاز بیشتر چون گوسفند ببرند و دولت محترم اسلامی هم نظاره فرموده حلم پیش گیرد و از طریق تفاهم ملی و ابراز حسن نیت و جامعه مدنی و . . . امور را پیگری فرماید کسانی این پیگیری را بعهده دارند که برای از دست ندادن مقام و جلوگیری از تـــــــــــــــــــــــنــــــــــــش رغبتی هم به پیگیری نداشته باشند شما فرزندان نبرد خیبر و پیروان صاحب ذوالفقار احد را اجازه دهید که بسیار خوب می دانند سربازان را چگونه به وطن باز گرداند البته تا زمانی که بی تدبیری در سیاست تازه کار حاکمان دوام یابد امیدی برای باز گرداندن سربازان نیست اما به خدای مختارثقفی و خدای منطقه نهروان سوگند که با تدبیر مرحوم خلخالی(رح) تا بیست سال پرونده گروگان گیری برای یکبار بسته خواهد شد و دیدیم که قبلاً پرونده مواد مخدر بسته شده بود.
هاشمی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)