انسانی را می شناسیم عاشق در طلوع
انسانی را می شناسیم عاشق در زندگی
که بودن را نه برای بودن، بلکه در وسوسه ی خواستن می خواهد؛
همان که فکرش پر از پرنده است.

با خبر شدیم که منصور کوشان، نویسنده، شاعر، پژوهشگر، روزنامه نگار و عضو دیرین و فعال کانون نویسندگان ایران در بستر بیماری است. کوشان در سه دهه ی¬ اخیر از جمله ی کسانی بود که در فعال نگه داشتن جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران نقشی پررنگ داشت؛ او از اعضای کمیته ی تدارک مجمع کانون نویسندگان به شمار می رفت و در تهیه و نگارش متن ما نویسنده ایم (متن ۱٣۴ نویسنده) و پیش نویس منشور کانون، با تکیه بر آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا برای همگان، شرکت موثر داشت.

کوشان که از امکانات خویش همواره برای زنده نگه داشتن چراغ کانون استفاده می کرد پس از سفر پرحادثه ی ارمنستان و بازجویی ها و بازداشت های موقت، بعد از قتل زنده یاد محمد مختاری به ناچار به تبعیدی خودخواسته تن داد، اما چون هر انسان آزاده ای در تبعید نیز همواره بر آزادی بیان و دستیابی به حقوق نویسندگان پای فشرد و همراه با ۱٨ نویسنده ی دیگر از کشورهای مختلف جهان در “دایره المعارف سانسور جهان” نگارش بخش ایران را به عهده گرفت و در سال ۲۰۱۰ جایزه آزادی بیان اوسیتزکی را دریافت کرد.
کانون نویسندگان ایران برای این عضو دیرین خود آرزوی بهبود هرچه سریع تر دارد.

کانون نویسندگان ایران
۱۹ بهمن ۱٣۹۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)