منتقد را بي‌سواد ندانيم
عماد افروغ

يك استاد دانشگاه با انتقاد از سخنان اخير رييس‌جمهور در كم‌سواد خطاب كردن منتقدين توافقنامه هسته‌يي گفت: دانشجويان و دانشگاهيان كجا در جريان مساله هسته‌يي هستند مگر به اصل توافق دسترسي دارند حتي نمايندگان هم از جزييات باخبر نيستند پس چگونه مي‌توانند در مورد مذاكرات ژنو نظر دهند. به گزارش مهر، عماد افروغ، در واكنش به اظهارات اخير رييس‌جمهور و ‌كم‌سواد خواندن منتقدان مذاكرات ژنو گفت: ابتداي صحبت‌هاي روحاني در جمع روساي دانشگاه و تاكيد بر فراجناحي دانشگاه‌ها بسيار خوب بود اما زماني كه صحبت از مذاكرات ژنو شد و رييس‌جمهور گروه خاصي را مورد عتاب و خطاب قرار داد اتفاق خوبي نبود و اين عدم انسجام صحبت‌هاي رييس‌جمهور را نشان مي‌دهد. وي ادامه داد: قبل از اينكه مصداق و جرياني مورد خطاب و عتاب ايشان قرار بگيرد صحبت‌هاي خيلي خوبي مطرح كرد. صبحت‌هاي ايشان در مورد دانشگاه و فراجناحي بودن آن از محورهاي بسيار ضروري جامعه علمي ما است اما دقيقا وقتي كه پاي صحبت از مذاكرات ژنو به ميان آمد اين بحث را عنوان كرد كه بيسوادها از جاي خاصي تغذيه مي‌شوند. اين مواجهه خوبي نيست و نشان مي‌دهد هنوز مفهوم و تفاوت نقد و جايگاه نقد را نمي‌دانيم. نماينده سابق مجلس با بيان اينكه جواب نقد را بايد با نقد بدهيم، گفت: كم‌سواد خواندن منتقد جواب نقد نيست و رييس‌جمهور بايد در اين زمينه سعه صدر بيشتري از خود نشان دهد. وي با بيان اينكه شعارهاي اين دولت مغاير با رفتارها و اعمالش است، ادامه داد: رييس‌جمهور از طرفي شعار فراجناحي سر مي‌دهد اما ما وزير فراجناحي در دانشگاه نمي‌بينيم. اگر وزارتخانه‌يي قرار است فراجناحي باشد بايد فراجناحي هم اداره شود و اين طور نبايد باشد كه ما شعار دهيم اما طور ديگري عمل كنيم. من وقتي پاي ژنو به ميان آمد و با منتقدين با آن شدت برخورد شد و تخريب شد تعجب كردم. اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه من هيچگاه از انتقاد كردن هراس ندارم، گفت: به راحتي مي‌گويم در صحبت‌هاي رييس‌جمهور سازگاري وجود نداشت نقد فكر با تخريب منتقد همراه شد و بي‌دقتي شده است و شايد رشته كلام از دست رييس‌جمهور خارج شده است. رييس‌جمهور بارها گفته است من حقوقدانم سرهنگ نيستم اما در عمل ما چيز ديگري شاهد بوديم. افروغ با تاكيد بر اينكه بايد اطلاعات و اصل توافقات در اختيار دانشگاهيان قرار بگيرد ،گفت: دانشگاهيان بايد براساس متن توافقات داوري كنند و صرفا به حسب اينكه رييس‌جمهور آنان را فرا بخواند نمي‌شود داوري كنند لذا بايد دسترسي به مفاد داشته باشند و از كجا معلوم بعد از آنكه دانشگاهيان از متن توافق اطلاع پيدا كردند موضع مساعد دولت داشته باشند.

استاد دانشگاه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)