nayeb.jpg
همه حقوق بشر براى همه در ایران”، پروژه اى در راستاى دیدبانى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران و کمک به ارتقاى حقوق بشر براى شهروندان ایرانى است.این پروژه با پشتیبانى سودویند، از سال ٢٠١٠، فعالیت خود را در شوراى حقوق بشر، از طریق تنظیم موضع گیرى ها و تدارک اجلاس موازى در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران توسط نمایندگان خود، حسن نایب هاشم و شعله زمینى، آغاز کرده است.

سودویند در سال ١۹۷۹ بنیانگذارى شده و از سال ٢٠٠۹ داراى مقام مشورتى شوراى اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد است.

حسن نایب هاشم در این گفتگو چنین عنوان می کند :” پیش از هر اجلاس از طریق فراخوان هاى عمومى از همه کسانى که در زمینه حقوق بشر در ایران، صاحب نظر بوده و دغدغه دارند براى همکارى دعوت مى شود و طبق همین فراخوان ها به تناوب شاهد حضور فعالان مدنی در نشست هاى مختلف هستیم”.

گفتگوى مهدى نخل احمدى با حسن نایب هاشم، در خصوص نحوه شکل گیرى پروژه “همه حقوق بشر براى همه در ایران”، از طریق ویدئوى زیر تقدیم می شود:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)